ModaMust have

NAJMODNIEJSZE KOSTIUMY KĄPIELOWE 2018 – WYBÓR REDAKCJI

Zobaczcie, co pakujemy do naszej walizki w te wakacje!

KOSTIUMY KĄPIELOWE: TRENDY 2018

W naszej podróż­nej waliz­ce nie brak kla­sy­ków, dla­te­go w tym sezo­nie posta­wi­ły­śmy na trzy czar­ne mode­le biki­ni mar­ki Feba, któ­re są ele­ganc­kie, ultra kobie­ce i jed­no­cze­śnie nowo­cze­sne, bo uroz­ma­ico­ne cię­cia­mi, syme­trycz­ny­mi deta­la­mi czy ramiącz­ka­mi a’la motyl. Dla odmia­ny, z ofer­ty pol­skie­go bran­du Feba wybra­ły­śmy tak­że fan­ta­zyj­ny dwu­czę­ścio­wy kostium kąpie­lo­wy w paski deko­ro­wa­ny hisz­pań­ską fal­ba­ną w sty­lu fla­men­co i uroz­ma­ico­ny moty­wem wiśni. To w nim czu­je­my się jak spa­ce­ru­ją­ca Bri­git­te Bar­dot po Saint Tro­pez. Pły­wać, z kolei zamie­rza­my w jed­no­czę­ścio­wym kostiu­mie kąpie­lo­wym mar­ki Feba zdo­bio­nym kwie­ci­sty­mi prin­ta­mi oraz uzu­peł­nio­nym apli­ka­cja­mi z siat­ki.

NAJMODNIEJSZE KOSTIUMY KĄPIELOWE 2018

Miss­gu­ided, Feba, Feba, Wolf & Whi­stle, Feba, South Beach, Pret­ty­Lit­tle­Thing

Z innych opcji wybra­ły­śmy czar­ny kostium kąpie­lo­wy mar­ki Pret­ty Lit­tle Thing. Model z pozo­ru wyda­je się pro­sty, gdy­by nie to, że pro­jekt zdo­bią duże kokar­dy wią­za­ne zarów­no przy topie, jak i majt­kach od biki­ni. W takiej wer­sji czu­je­my się kom­for­to­wo i mod­nie. Kolej­ną opcją dla mini­ma­li­stek nie stro­nią­cych od fan­ta­zyj­nych roz­wią­zań jest czar­ny jed­no­czę­ścio­wy kostium kąpie­lo­wy mar­ki ASOS. Wariant z odsło­nię­ty­mi ramio­na­mi poko­cha­ją oso­by, któ­re w modzie lubią pod­kre­ślać kobie­cość. Nowo­cze­snym i pro­stym roz­wią­za­niem jest bia­łe sznu­ro­wa­ne biki­ni mar­ki Wolf & Whi­stle, a jego alter­na­ty­wę sta­no­wi kostium w sty­lu ban­de­au, Mis­squ­ided Ban­de­au. Do tego kom­ple­tu doda­je­my kolej­ne czar­ne, pro­ste i wygod­ne biki­ni bez zbęd­nych apli­ka­cji mar­ki Mis­squ­ided.

Asos, Man­go, H&M, H&M, Feba, Feba

Pora na uroz­ma­ice­nie naszej listy naj­mod­niej­szych kostiu­mów kąpie­lo­wych o błę­kit­ny model Asos  z nadru­kiem i wią­za­ną wstąż­ką przy spo­dzie topu oraz opcją eks­po­nu­ją­cą ple­cy od mar­ki H&M. Nowo­ścią w naszej waliz­ce jest szma­rag­do­wy jed­no­czę­ścio­wy kostium kąpie­lo­wy H&M, któ­ry ma dwa intry­gu­ją­ce ele­men­ty: sznu­ro­wa­nia po bokach oraz głę­bo­ki dekolt na ple­cach. A co powie­cie na asy­me­trycz­ny kostium kąpie­lo­wy na jed­no ramię z muszel­ko­wym brze­giem?

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadru­ków…
Więcej
Moda

Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i syl­wet­kę…
Więcej