ModaMust have

NAJMODNIEJSZE KOSTIUMY KĄPIELOWE 2018 – WYBÓR REDAKCJI

Zobaczcie, co pakujemy do naszej walizki w te wakacje!

KOSTIUMY KĄPIELOWE: TRENDY 2018

W naszej podróż­nej waliz­ce nie brak kla­sy­ków, dla­te­go w tym sezo­nie posta­wi­ły­śmy na trzy czar­ne mode­le biki­ni mar­ki Feba, któ­re są ele­ganc­kie, ultra kobie­ce i jed­no­cze­śnie nowo­cze­sne, bo uroz­ma­ico­ne cię­cia­mi, syme­trycz­ny­mi deta­la­mi czy ramiącz­ka­mi a’la motyl. Dla odmia­ny, z ofer­ty pol­skie­go bran­du Feba wybra­ły­śmy tak­że fan­ta­zyj­ny dwu­czę­ścio­wy kostium kąpie­lo­wy w paski deko­ro­wa­ny hisz­pań­ską fal­ba­ną w sty­lu fla­men­co i uroz­ma­ico­ny moty­wem wiśni. To w nim czu­je­my się jak spa­ce­ru­ją­ca Bri­git­te Bar­dot po Saint Tro­pez. Pły­wać, z kolei zamie­rza­my w jed­no­czę­ścio­wym kostiu­mie kąpie­lo­wym mar­ki Feba zdo­bio­nym kwie­ci­sty­mi prin­ta­mi oraz uzu­peł­nio­nym apli­ka­cja­mi z siat­ki.

NAJMODNIEJSZE KOSTIUMY KĄPIELOWE 2018

Miss­gu­ided, Feba, Feba, Wolf & Whi­stle, Feba, South Beach, Pret­ty­Lit­tle­Thing

Z innych opcji wybra­ły­śmy czar­ny kostium kąpie­lo­wy mar­ki Pret­ty Lit­tle Thing. Model z pozo­ru wyda­je się pro­sty, gdy­by nie to, że pro­jekt zdo­bią duże kokar­dy wią­za­ne zarów­no przy topie, jak i majt­kach od biki­ni. W takiej wer­sji czu­je­my się kom­for­to­wo i mod­nie. Kolej­ną opcją dla mini­ma­li­stek nie stro­nią­cych od fan­ta­zyj­nych roz­wią­zań jest czar­ny jed­no­czę­ścio­wy kostium kąpie­lo­wy mar­ki ASOS. Wariant z odsło­nię­ty­mi ramio­na­mi poko­cha­ją oso­by, któ­re w modzie lubią pod­kre­ślać kobie­cość. Nowo­cze­snym i pro­stym roz­wią­za­niem jest bia­łe sznu­ro­wa­ne biki­ni mar­ki Wolf & Whi­stle, a jego alter­na­ty­wę sta­no­wi kostium w sty­lu ban­de­au, Mis­squ­ided Ban­de­au. Do tego kom­ple­tu doda­je­my kolej­ne czar­ne, pro­ste i wygod­ne biki­ni bez zbęd­nych apli­ka­cji mar­ki Mis­squ­ided.

Asos, Man­go, H&M, H&M, Feba, Feba

Pora na uroz­ma­ice­nie naszej listy naj­mod­niej­szych kostiu­mów kąpie­lo­wych o błę­kit­ny model Asos  z nadru­kiem i wią­za­ną wstąż­ką przy spo­dzie topu oraz opcją eks­po­nu­ją­cą ple­cy od mar­ki H&M. Nowo­ścią w naszej waliz­ce jest szma­rag­do­wy jed­no­czę­ścio­wy kostium kąpie­lo­wy H&M, któ­ry ma dwa intry­gu­ją­ce ele­men­ty: sznu­ro­wa­nia po bokach oraz głę­bo­ki dekolt na ple­cach. A co powie­cie na asy­me­trycz­ny kostium kąpie­lo­wy na jed­no ramię z muszel­ko­wym brze­giem?

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Bunt bez powodu - H&M Studio AW20 The Refined Rebel

Bunt od daw­na był wyra­zem odwa­gi, zry­wał z dotych­cza­so­wy­mi rama­mi i odważ­nie wpro­wa­dzał w nowe i nie­zna­ne, a nie­rzad­ko i lep­sze cza­sy. Bez bun­tu nie było­by roz­wo­ju, a głos spo­łe­czeń­stwa i ludzi wciąż jest naj­waż­niej­szy.…
Więcej
Moda

Sandra Mansour x H&M – kobiecość, sztuka i natura

Kola­bo­ra­cje dobrze zna­nej na całym świe­cie mar­ki H&M zawsze są ogrom­nym wyda­rze­niem. Tym razem popu­lar­na sie­ciów­ka połą­czy­ła siły wspól­nie z bej­ruc­ką pro­jek­tant­ką San­drą Man­so­ur, two­rząc kolek­cję będą­cą pochwa­łą kobie­co­ści – odważ­ną, a jed­no­cze­śnie ete­rycz­ną, moc­no…
Więcej
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej