ModaMust have

NAJMODNIEJSZE KOSTIUMY KĄPIELOWE 2018 – WYBÓR REDAKCJI

Zobaczcie, co pakujemy do naszej walizki w te wakacje!

KOSTIUMY KĄPIELOWE: TRENDY 2018

W naszej podróż­nej waliz­ce nie brak kla­sy­ków, dla­te­go w tym sezo­nie posta­wi­ły­śmy na trzy czar­ne mode­le biki­ni mar­ki Feba, któ­re są ele­ganc­kie, ultra kobie­ce i jed­no­cze­śnie nowo­cze­sne, bo uroz­ma­ico­ne cię­cia­mi, syme­trycz­ny­mi deta­la­mi czy ramiącz­ka­mi a’la motyl. Dla odmia­ny, z ofer­ty pol­skie­go bran­du Feba wybra­ły­śmy tak­że fan­ta­zyj­ny dwu­czę­ścio­wy kostium kąpie­lo­wy w paski deko­ro­wa­ny hisz­pań­ską fal­ba­ną w sty­lu fla­men­co i uroz­ma­ico­ny moty­wem wiśni. To w nim czu­je­my się jak spa­ce­ru­ją­ca Bri­git­te Bar­dot po Saint Tro­pez. Pły­wać, z kolei zamie­rza­my w jed­no­czę­ścio­wym kostiu­mie kąpie­lo­wym mar­ki Feba zdo­bio­nym kwie­ci­sty­mi prin­ta­mi oraz uzu­peł­nio­nym apli­ka­cja­mi z siat­ki.

NAJMODNIEJSZE KOSTIUMY KĄPIELOWE 2018

Miss­gu­ided, Feba, Feba, Wolf & Whi­stle, Feba, South Beach, Pret­ty­Lit­tle­Thing

Z innych opcji wybra­ły­śmy czar­ny kostium kąpie­lo­wy mar­ki Pret­ty Lit­tle Thing. Model z pozo­ru wyda­je się pro­sty, gdy­by nie to, że pro­jekt zdo­bią duże kokar­dy wią­za­ne zarów­no przy topie, jak i majt­kach od biki­ni. W takiej wer­sji czu­je­my się kom­for­to­wo i mod­nie. Kolej­ną opcją dla mini­ma­li­stek nie stro­nią­cych od fan­ta­zyj­nych roz­wią­zań jest czar­ny jed­no­czę­ścio­wy kostium kąpie­lo­wy mar­ki ASOS. Wariant z odsło­nię­ty­mi ramio­na­mi poko­cha­ją oso­by, któ­re w modzie lubią pod­kre­ślać kobie­cość. Nowo­cze­snym i pro­stym roz­wią­za­niem jest bia­łe sznu­ro­wa­ne biki­ni mar­ki Wolf & Whi­stle, a jego alter­na­ty­wę sta­no­wi kostium w sty­lu ban­de­au, Mis­squ­ided Ban­de­au. Do tego kom­ple­tu doda­je­my kolej­ne czar­ne, pro­ste i wygod­ne biki­ni bez zbęd­nych apli­ka­cji mar­ki Mis­squ­ided.

Asos, Man­go, H&M, H&M, Feba, Feba

Pora na uroz­ma­ice­nie naszej listy naj­mod­niej­szych kostiu­mów kąpie­lo­wych o błę­kit­ny model Asos  z nadru­kiem i wią­za­ną wstąż­ką przy spo­dzie topu oraz opcją eks­po­nu­ją­cą ple­cy od mar­ki H&M. Nowo­ścią w naszej waliz­ce jest szma­rag­do­wy jed­no­czę­ścio­wy kostium kąpie­lo­wy H&M, któ­ry ma dwa intry­gu­ją­ce ele­men­ty: sznu­ro­wa­nia po bokach oraz głę­bo­ki dekolt na ple­cach. A co powie­cie na asy­me­trycz­ny kostium kąpie­lo­wy na jed­no ramię z muszel­ko­wym brze­giem?

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20 

Czy zrów­no­wa­żo­na, eko­lo­gicz­na moda może być rów­nie szy­kow­na i zaska­ku­ją­ca co regu­lar­ne kolek­cje? Po raz kolej­ny mar­ka H&M udo­wad­nia, że tak. W naj­now­szej kolek­cji Con­scio­us Exc­lu­si­ve AW20 wytwor­ne ele­men­ty zosta­ły bowiem wyko­na­ne z mate­ria­łów pocho­dzą­cych…
Więcej
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Siła, kobiecość i wrażliwość - The Vampire’s Wife x H&M

Wytwor­na i kobie­ca – taka jest naj­now­sza kolek­cja H&M stwo­rzo­na we współ­pra­cy z kul­to­wą mar­ką o ame­ry­kań­skim sty­lu i z mrocz­ną, euro­pej­ską duszą – The Vampire’s Wife – dziec­kiem bry­tyj­skiej pro­jek­tant­ki, model­ki i muzy –…
Więcej