ModaMust have

Powrót lat 90, czyli wielki trend na mikro okulary

Niezastąpione szczególnie latem, bo chronią nasze oczy przed słońcem. Uwielbiamy je za to, że ukrywają nasze zmęczenie i pozwalają czuć się anonimowo. Najgorętszy trend sezonu 2018- okulary przeciwsłoneczne będziemy nosić w wersji mikro!

Być może mikro­sko­pij­nie małe oku­la­ry led­wo zakry­wa­ją­ce oczy to nie naj­lep­sze roz­wią­za­nie w przy­pad­ku, gdy chcesz zadbać o ochro­nę przed pro­mie­nia­mi UV, ale z pew­no­ścią poko­chasz je tak moc­no jak gwiaz­dy (Rihan­na, Zoe Kra­vitz, Mil­lie Bob­bie Brown) czy model­ki (Kaia Ger­ber, Bel­la Hadid, Mag­da­le­na Frac­ko­wiak).

Wszyst­ko zaczę­ło się od Kim Kar­da­shian i jej męża Kany­ego Westa, któ­ry namó­wił żonę by porzu­ci­ła swo­je ogrom­ne dotych­czas oku­la­ry na rzecz malut­kich szkie­łek pro­sto z lat 90. Póź­niej te małe cuda poja­wi­ły się nie­mal na wszyst­kich naj­waż­niej­szych wybie­gach, od fran­cu­skie­go Louis Vuit­ton po wło­ski Miu Miu. Czar­ne, małe oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne sta­ły się tak­że moc­nym punk­tem kolek­cji Dem­ny Gva­sa­lii dla Balen­cia­gii na sezon wio­sna-lato 2017. I cho­ciaż nie speł­nia­ją swej pod­sta­wo­wej funk­cji jaką jest ochro­na oczu przed słoń­cem, wyglą­da­ją napraw­dę cool. Jeśli jesteś na tyle odważ­na by nosić mikro­sko­pij­ne oku­la­ry, koniecz­nie zain­we­stuj w naj­go­ręt­sze akce­so­rium sezo­nu i noś na samym czub­ku nosa!

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy