MuzykaVers24 Bloguje

Sia “Big Girls Cry” – przerost formy nad treścią?

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Nie było chy­ba oso­by, któ­ra prze­szła obo­jęt­nie obok kli­pów z udzia­łem 12-let­niej Mad­die Zie­gler. Dziew­czyn­ka wzię­ła udział w pro­jek­cie inno­wa­cyj­nym i rady­kal­nym, przez co też kon­tro­wer­syj­nym. Zamie­sza­nie wywo­ła­ła zaś Sia, austra­lij­ska wokalistka…

Więcej
MuzykaZdrowie

Workout songs- ćwicz razem z nami!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com Muzy­ka towa­rzy­szy nam każ­de­go dnia, w zależ­no­ści od nastro­ju słu­cha­my nostal­gicz­nych bal­lad lub moc­niej­szych brzmień. Odpo­wied­nio dobra­ne dźwię­ki mogę zdzia­łać cuda. To samo dzie­je się pod­czas tre­nin­gu, muzy­ka wpły­wa na nas…

Więcej
FilmMuzyka

Soundtrack "50 twarzy Grey'a", czyli playlista na weekend

Przed­sta­wia­my wam naszą play­li­stę na week­end. Tym razem inspi­ra­cją do wybra­nia 10 pio­se­nek był nie­daw­no opu­bli­ko­wa­ny sound­track do fil­mu 50 Twa­rzy Greya”. Na liście znaj­du­ją się m.in. Bey­on­cé, Annie Len­nox, Frank Sina­tra czy Sia. Zapra­sza­my do słu­cha­nia i miłe­go week­en­du życzy redak­cja Vers-24.

Więcej
MuzykaNewsroom

Niespodzianki weselne w nowym teledysku Maroon 5

Tekst: Vers-24 Widzie­li­ście już nowy tele­dysk do pio­sen­ki “Sugar” – Maro­on 5? jest to kolej­ny sin­giel z pły­ty V. Koniecz­nie obej­rzyj­cie, tym razem zespół prze­mie­rza Los Ange­les, nie­spo­dzie­wa­nie poja­wia­jąc się na wese­lach! Zszo­ko­wa­ne miny młodych…

Więcej
Muzyka

Playlista na weekend

Dro­dzy czy­tel­ni­cy redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła dla was play­li­stę muzycz­ną na naj­bliż­szy week­end! Życzy­my przy­jem­ne­go słuchania.

Więcej
Muzyka

Playlista na weekend: Christmas is coming

Wybór: Klau­dia Żie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com Dopadł nas świą­tecz­ny nastrój, dla­te­go wybra­li­śmy dla Was zestaw naj­pięk­niej­szych świą­tecz­nych pio­se­nek. Na naszej bożo­na­ro­dze­nio­wej play­li­ście znaj­du­ją się zarów­no każ­de­mu zna­ne, sztam­po­we pio­sen­ki, bez któ­rych nie wyobra­ża­my sobie świąt, a…

Więcej
Muzyka

PLAYLISTA NA WEEKEND 27-28 września

Wybór: Klau­dia Zie­liń­ska Megan Tra­inor All abo­ut the bass The Isley Bro­­thers- Sho­ut Fall Out Boy – My Songs Know What You Did in The Dark Zac Brown Band ‑Keep Me In Mind Mela Kote­­luk- Fastry­gi Jas­sie Ware-…

Więcej
Muzyka

Playlista na weekend

Wybór: Moni­ka Koryś – Banks- Beg­gin for thre­ad – Soun­d­ga­r­den- Black hole sun – Dir­ty Paws – Of Mon­sters and Men – Chet Faker – I’m into you – Smo­lik feat. Sofa- S. Dre­ams – All of me- John Legend…

Więcej
Muzyka

PLAYLISTA NA WEEKEND!

Wybór: Paweł Janac Zdję­cie: cityfun24.pl 1. Ella Eyre – Come­back 2. Sky Fer­re­ira – Eve­ry­thing Is Embar­ras­sing 3. Kie­sza – Hide­away 4. The Kil­lers – Some­bo­dy Told Me 5. Franz Fer­di­nand – Stand On The Horizon…

Więcej
KulturaMuzyka

PLAYLISTA TEGO LATA

Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: josepvinaixa.com, bop.fm, everybodyknows.ca Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was week­en­do­wą play­li­stę, w któ­rej znaj­dzie­cie naj­słyn­niej­sze utwo­ry tego lata takich wyko­naw­ców jak Duke Dumond, Tom Odell oraz wie­lu innych. Już od pierw­sze­go utwo­ru będzie Wam się chcia­ło tań­czyć! Bloom…

Więcej