Playlista na weekend: Christmas is coming

Wybór: Klau­dia Żie­liń­ska
Zdję­cia: pinterest.com

Desktop-1

Dopadł nas świą­tecz­ny nastrój, dla­te­go wybra­li­śmy dla Was zestaw naj­pięk­niej­szych świą­tecz­nych pio­se­nek. Na naszej bożo­na­ro­dze­nio­wej play­li­ście znaj­du­ją się zarów­no każ­de­mu zna­ne, sztam­po­we pio­sen­ki, bez któ­rych nie wyobra­ża­my sobie świąt, a każ­da roz­gło­śnia radio­wa co roku wier­nie pre­zen­tu­je nie­śmier­tel­ne prze­bo­je, ale tak­że te mniej zna­ne, ale rów­nie pięk­ne. Mamy nadzie­ję, że wpra­wią Was w zimo­wy, ale cie­pły nastrój, któ­ry będzie nam towa­rzy­szył aż do przy­szłe­go roku, kie­dy odda­my się sza­leń­stwu, na syl­we­stro­wej zaba­wie.

Enjoy!

1. Andy Wil­liams – It’s The Most Won­der­ful Time Of The Year

2. Bren­da Lee – Roc­kin’ Aro­und the Chri­st­mas Tree

3. Mariah Carey – All I Want For Chri­st­mas Is You

4. Chris Rea – Dri­ving home for Chri­st­mas

5. Bing Cros­by – Fro­sty The Snow­man

6. Micha­el Buble ft Tha­lia – Feliz Navi­dad (Chri­st­mas Spe­cial)

7. Andy Wil­liams-Hap­py Holi­days

8. Sha­kin Ste­vens – Mer­ry Chri­st­mas Eve­ry­one

9. Bing Cros­by– Chri­st­mas Is A Comin’

10. Enya – We Wish You a Mer­ry Chri­st­mas

11. Frank Sina­tra – Jin­gle Bells

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy