Muzyka

Playlista na weekend: Christmas is coming

Wybór: Klau­dia Żie­liń­ska
Zdję­cia: pinterest.com

Desktop-1

Dopadł nas świą­tecz­ny nastrój, dla­te­go wybra­li­śmy dla Was zestaw naj­pięk­niej­szych świą­tecz­nych pio­se­nek. Na naszej bożo­na­ro­dze­nio­wej play­li­ście znaj­du­ją się zarów­no każ­de­mu zna­ne, sztam­po­we pio­sen­ki, bez któ­rych nie wyobra­ża­my sobie świąt, a każ­da roz­gło­śnia radio­wa co roku wier­nie pre­zen­tu­je nie­śmier­tel­ne prze­bo­je, ale tak­że te mniej zna­ne, ale rów­nie pięk­ne. Mamy nadzie­ję, że wpra­wią Was w zimo­wy, ale cie­pły nastrój, któ­ry będzie nam towa­rzy­szył aż do przy­szłe­go roku, kie­dy odda­my się sza­leń­stwu, na syl­we­stro­wej zaba­wie.

Enjoy!

1. Andy Wil­liams – It’s The Most Won­der­ful Time Of The Year

2. Bren­da Lee – Roc­kin’ Aro­und the Chri­st­mas Tree

3. Mariah Carey – All I Want For Chri­st­mas Is You

4. Chris Rea – Dri­ving home for Chri­st­mas

5. Bing Cros­by – Fro­sty The Snow­man

6. Micha­el Buble ft Tha­lia – Feliz Navi­dad (Chri­st­mas Spe­cial)

7. Andy Wil­liams-Hap­py Holi­days

8. Sha­kin Ste­vens – Mer­ry Chri­st­mas Eve­ry­one

9. Bing Cros­by– Chri­st­mas Is A Comin’

10. Enya – We Wish You a Mer­ry Chri­st­mas

11. Frank Sina­tra – Jin­gle Bells

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  MuzykaVers24 Bloguje

  Sia “Big Girls Cry” – przerost formy nad treścią?

  Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Nie było chy­ba oso­by, któ­ra prze­szła obo­jęt­nie obok kli­pów z udzia­łem 12-let­niej Mad­die Zie­gler. Dziew­czyn­ka wzię­ła udział w pro­jek­cie inno­wa­cyj­nym i rady­kal­nym, przez co też kon­tro­wer­syj­nym. Zamie­sza­nie wywo­ła­ła zaś Sia, austra­lij­ska woka­list­ka…
  Więcej
  KulturaMuzykaNewsroom

  Florence + The Machine wraca z nową płytą

  W czerw­cu tego roku do sprze­da­ży rusza nowa pły­ta (“How Big How Blue How Beau­ti­ful”) bry­tyj­skiej pio­sen­kar­ki oraz jej zespo­łu, po dłuż­szym okre­sie prze­rwy Flo­ren­ce + The Machi­ne rusza­ją z nowym mate­ria­łem. 12 lute­go poja­wił…
  Więcej
  MuzykaZdrowie

  Workout songs- ćwicz razem z nami!

  Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com Muzy­ka towa­rzy­szy nam każ­de­go dnia, w zależ­no­ści od nastro­ju słu­cha­my nostal­gicz­nych bal­lad lub moc­niej­szych brzmień. Odpo­wied­nio dobra­ne dźwię­ki mogę zdzia­łać cuda. To samo dzie­je się pod­czas tre­nin­gu, muzy­ka wpły­wa na nas…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *