Muzyka

Playlista na weekend 3–4 stycznia

1. Metal­li­ca  – Nothing Else Mat­ters

 

2. Bon Jovi – Livin’ On A Pray­er

 

3. Aero­smith – Dre­am On

 

4. The Kooks – Bad Habit

 

5. Flo­ren­ce + The Machi­ne – Nerver Let Me Go

 

6. Eury­th­mics – Swe­et Dre­ams

 

7. Maro­on 5 – Maps

 

8. Mil­ky Chan­ce – Sto­len Dan­ce

 

9. Van­ce Joy – Rip­ti­de

 

10. Iggy Pop – Pas­sen­ger

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Inna

Trądzik na plecach - jak się go pozbyć?

Skó­ra na ple­cach może cho­ro­wać tak samo, jak skó­ra na twa­rzy. Nie war­to więc przy­kry­wać pro­ble­mu trą­dzi­ku na ple­cach pod ubra­niem, ale odpo­wied­nią pie­lę­gna­cją sku­tecz­nie się z nim poże­gnać. Co zro­bić, aby zapo­mnieć o wypry­skach…
Więcej
KulturaMuzyka

NAJLEPSZE PLAYLISTY NA SPOTIFY

Muzy­ka to praw­do­po­dob­nie bar­dzo waż­ny ele­ment dnia wie­lu z nas. Dzię­ki niej począ­tek dnia, czas w pra­cy czy wie­czor­ny relaks może stać się lep­szy. Od kie­dy poja­wi­ła się apli­ka­cja Spo­ty­fi dostęp do naszych ulu­bio­nych wyko­naw­ców,…
Więcej
Styl życia

PIKNIK IDEALNY

 Lato trwa na całe­go, a wraz z nim pora na … pik­nik ide­al­ny. Słod­kie leniu­cho­wa­nie, licze­nie chmur i roz­po­zna­wa­nie ich kształ­tów, poga­węd­ki oraz sma­ko­wa­nie róż­nych pysz­no­ści. Ist­ne sza­leń­stwo! Jed­nak, żeby to się speł­ni­ło, trze­ba przy­go­to­wać…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *