Niespodzianki weselne w nowym teledysku Maroon 5

Tekst: Vers-24

Maroon5-01

Widzie­li­ście już nowy tele­dysk do pio­sen­ki “Sugar” – Maro­on 5? jest to kolej­ny sin­giel z pły­ty V. Koniecz­nie obej­rzyj­cie, tym razem zespół prze­mie­rza Los Ange­les, nie­spo­dzie­wa­nie poja­wia­jąc się na wese­lach! Zszo­ko­wa­ne miny mło­dych oraz gości wesel­nych mówią same za sie­bie. Wyobra­żasz sobie, że na Two­im wese­lu nie­spo­dzie­wa­nie poja­wia się Adam Levi­ne z zespo­łem? Nie­zwy­kły pre­zent! Weso­ła, pro­sta histo­ria ople­cio­na nie­zwy­kłym gło­sem woka­li­sty Maro­on 5. Zde­cy­do­wa­nie jest to naj­lep­szy sin­giel w tym mie­sią­cu! Za kame­rą sta­nął David Dobkin, reży­ser fil­mu “Polo­wa­nie na druh­ny”.

maroon5-02

maroon5-03

maroon5-04

maroon5-05

maroon5-06

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy