MuzykaNewsroom

Niespodzianki weselne w nowym teledysku Maroon 5

Tekst: Vers-24

Maroon5-01

Widzie­li­ście już nowy tele­dysk do pio­sen­ki “Sugar” – Maro­on 5? jest to kolej­ny sin­giel z pły­ty V. Koniecz­nie obej­rzyj­cie, tym razem zespół prze­mie­rza Los Ange­les, nie­spo­dzie­wa­nie poja­wia­jąc się na wese­lach! Zszo­ko­wa­ne miny mło­dych oraz gości wesel­nych mówią same za sie­bie. Wyobra­żasz sobie, że na Two­im wese­lu nie­spo­dzie­wa­nie poja­wia się Adam Levi­ne z zespo­łem? Nie­zwy­kły pre­zent! Weso­ła, pro­sta histo­ria ople­cio­na nie­zwy­kłym gło­sem woka­li­sty Maro­on 5. Zde­cy­do­wa­nie jest to naj­lep­szy sin­giel w tym mie­sią­cu! Za kame­rą sta­nął David Dobkin, reży­ser fil­mu “Polo­wa­nie na druhny”.

maroon5-02

maroon5-03

maroon5-04

maroon5-05

maroon5-06

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

MBFW. Dzień drugi

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: Vers-24 Dru­gi dzień poka­zów pod­czas Mer­ce­des Benz Fashion Week­end w War­sza­wie upły­nął pod zna­kiem pre­zen­ta­cji marek 303 Ave­nue, Evy Gry­go, Chat­ty, Jes­si­ci Con­zen, L. Rous­se­au Urban Coutu­re,  Riny Cos­sack, Patri­cii de…
Więcej
FilmNewsroom

Zapowiedzi i premiery filmowe w kwietniu

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Oto kil­ka pro­po­zy­cji fil­mo­wych, któ­re swo­je pre­mie­ry mają w kwiet­niu. 10 kwiet­nia ZE WSZYSTKICH SIŁ. Julien, jak wszyst­kie nasto­lat­ki, marzy o przy­go­dach i moc­nych wra­że­niach, któ­re dla oso­by nie­peł­no­spraw­nej są trud­ne do realizacji.…
Więcej
MuzykaVers24 Bloguje

Sia “Big Girls Cry” – przerost formy nad treścią?

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Nie było chy­ba oso­by, któ­ra prze­szła obo­jęt­nie obok kli­pów z udzia­łem 12-let­niej Mad­die Zie­gler. Dziew­czyn­ka wzię­ła udział w pro­jek­cie inno­wa­cyj­nym i rady­kal­nym, przez co też kon­tro­wer­syj­nym. Zamie­sza­nie wywo­ła­ła zaś Sia, austra­lij­ska wokalistka…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *