Mela Koteluk – Tragikomedia

Vers-24

Tra­gi­ko­me­dia” to trze­ci sin­giel z albu­mu “Migra­cje” Meli Kote­luk
Tele­dysk wyre­ży­se­ro­wał Michał Zna­niec­ki, świa­to­wej sła­wy reży­ser teatral­ny i ope­ro­wy
Głów­ną rolę zagrał argen­tyń­ski tan­cerz i aktor Andres Ros­so

Sce­na­riusz i reży­se­ria // Michał Zna­niec­ki
Ope­ra­tor // Paweł Tybo­ra
Asy­stent kame­ry // Kon­rad Dąbrow­ski
DI // Piotr Dut­kie­wicz
Mon­taż // Mag­da Miko­łaj­czyk
Kolor­ko­rek­cja // Piotr Sasim
Onli­ne // Ben McAl­li­ster
Sce­no­gra­fia // Luigi Sco­glio
Świa­tło // Bar­tosz Gbu­rek
Sce­no­gra­fia świetl­na // Mar­cin Robak
Grip // Maciej i Janu­ary Jar­not
Kostiu­my // Karo­li­na Gru­szec­ka, asy­stent­ka: Kasia Szy­ma­no­wicz
Make up i fry­zu­ry // Express Beau­ty Bar Kato­wi­ce
Wspar­cie tech­nicz­ne na pla­nie: Arek Kla­ban, Rado­sław Zobek – Czu­ba­czyń­ski
Kie­row­nik pla­nu // Karo­li­na Seroc­ka
Pro­du­cent wyko­naw­czy // Robert Kur­pisz – Kur­pisz Impre­sa­riat, Vacek Szaw­dyn, Karo­li­na Seroc­ka
Pro­duk­cja // War­ner Music Poland

Obsa­da:
Mela Kote­luk
Andres Ros­so
Mag­da Sowiń­ska
Michał Zna­niec­ki
Luigi Sco­glio

W kli­pie wziął udział zespół Meli w skła­dzie:
Ola Chlu­dek
Tomek “Serek” Kraw­czyk
Krzy­siek Łocho­wicz
Miłosz Woś­ko
Kor­nel Jasiń­ski
Robert Rasz

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
BIŻUTERIA NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
ZAMSZ – JAK NOSIĆ TREND Z WYBIEGÓW
CODZIENNY LOOK – GRANATOWY PŁASZCZ
JEANS POWRACA



Komentarze

komen­ta­rzy