KulturaMuzyka

Playlista na weekend: 19-20 lipca

Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: tumblr.com Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was week­en­do­wą play­li­stę, w któ­rej znaj­dzie­cie nowe utwo­ry Jes­sie Ware, Usher, Lana Del Rey oraz wie­lu innych. Już od pierw­sze­go utwo­ru będzie Wam się chcia­ło tań­czyć! 1.Jessie Ware –…

Więcej
KulturaMuzyka

Playlista na weekend 5-6 lipca

Zdję­cie: wallpapertube.com Zain­spi­ro­wa­ni Oran­ge War­saw Festi­val, posta­no­wi­li­śmy wybrać kil­ka pio­se­nek arty­stów, któ­rzy w tym roku gości­li na Sta­dio­nie Naro­do­wym. Życzy­my muzy­kal­ne­go week­en­du! 🙂   1. Flo­ren­ce + The Machi­ne – Spec­trum 2. Kings of Leon –…

Więcej
KulturaMuzyka

Playlista na weekend: The Great Gatsby

Posłu­cha­cie wybra­nej przez Nas muzy­ki ze słyn­ne­go fil­mu Baza Luhr­man­na “The Gre­at Gats­by” – mię­dzy inny­mi nie­sa­mo­wi­te utwo­ry Lany Del Rey oraz Flo­ren­ce + The Machi­ne – i dowiedz­cie się wię­cej o Wiel­kim Gats­bym! Wybór: Yanina…

Więcej
KulturaMuzyka

Playlista na weekend: 21-22 czerwca

Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was week­en­do­wą play­li­stę, w któ­rej znaj­dzie­cie słyn­ne utwo­ry Metro­no­my, Destiny’s Child, M.I.A, Mii­ke Snow oraz wie­lu innych. Już od pierw­sze­go utwo­ru będzie Wam się chcia­ło tań­czyć! 1. Disc­lo­su­re feat. Lon­don Gram­mar – Help…

Więcej
KulturaMuzyka

Playlista na weekend: New York Fashion Week

 Muzy­ka pro­sto z wybie­gów New York Fashion Week? Słu­chaj­cie na VERS-24! 1. Work It w wyko­na­niu Mis­sy Elliott, na poka­zie Pro­en­za Scho­uler Fall/Winter 2014–15 2. Hap­pi­ness Does Not Wait by Ola­fur Arnalds na poka­zie Hugo Boss fall/winter 2014–15 3.…

Więcej
KulturaMuzyka

Playlista na weekend: 31 maja - 1 czerwca

Jed­na z naszych czy­tel­ni­czek wysła­ła nam swo­ją pro­po­zy­cję muzycz­ną na naj­bliż­szy week­end. Dzię­ku­je­my Ewe­li­na! 1. Zacznij­my od kolo­rów, Suza­ne Vega – I never wear whi­te 2. Roman­tycz­ni, zbun­to­wa­ni chłop­cy, Edi­tors – Sugar 3. Tro­chę życio­wej mądro­ści prze­my­co­nej w pio­sen­ce, Future…

Więcej
KulturaMuzyka

Playlista na weekend: 24-25 maja

Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was listę utwo­rów na week­end: coś lek­kie­go, na popra­wę humo­ru, na gorą­ce dni, do posłu­cha­nia w roman­tycz­ny wie­czór oraz dla miło­śni­ków Gus Gus. Pro­po­zy­cja relak­su przy redak­cyj­nej play­li­ście. LET’S PLAY 1. Słyn­ny cover…

Więcej
KalendarzKulturaMuzykaWydarzenia

W Berlinie otwarto wystawę o Davidzie Bowie

Ten legen­dar­ny muzyk roc­ko­wy, bar­dzo zain­te­re­so­wa­ny nowo powsta­ją­cą muzy­ką nie­miec­ką, pod koniec roku 1976 pod­jął decy­zję o prze­no­si­nach do Ber­li­na Zachod­nie­go. To wła­śnie tu żył i two­rzył przez następ­ne kil­ka lat, by póź­niej nagrać dwa kla­sycz­ne albu­my i zająć się pro­duk­cją nagrań innych wyko­naw­ców, w szcze­gól­no­ści Iggy­’e­go Popa. 

Więcej
KulturaMuzyka

Nowy Singiel Edyty Górniak już w radio!

Zdjęcia/tekst: Mate­ria­ły pra­so­we 16 maja zapra­sza­my Was przed odbior­ni­ki radio­we nasta­wio­ne na Radio ZET. Po godz. 19:00, w pro­gra­mie „ZET na punk­cie muzy­ki” Edy­ta zapre­zen­tu­je naj­now­szy sin­giel z nad­cho­dzą­cej pły­ty. W roz­mo­wie z Mar­ci­nem Woj­cie­chow­skim zdradzi…

Więcej