MakijażUroda

Dior fanem Selfie

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: telegraph.co.uk

 natalie_3027412a

Dior jako jed­na z naj­star­szych, jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej cenio­nych marek na świ­cie, wycho­dzi naprze­ciw swo­im klient­kom. Podą­ża­jąc z bie­giem cza­su, stwo­rzył pro­dukt, któ­ry oprócz kla­sycz­ne­go kry­cia popra­wi Twój wygląd na zdję­ciu!

Naj­now­szy pod­kład Dior launch the world’s first sel­fie-frien­dly foun­da­tion wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię “light-bur­sting”, któ­ry ma za zada­nie uchwy­cić  natu­ral­ne świa­tło na twa­rzy. Uwy­dat­ni kości policz­ko­we, pod­kreśl oczy, popra­wi kolo­ryt skó­ry, a tak­że pozbę­dzie się prze­bar­wień. Zma­to­wi i zakry­je drob­ne zmarszcz­ki. Wszyst­ko po to, żeby wyglą­dać znie­wa­la­ją­co na zdję­ciach.

dior_3027406a

Sel­fie to naj­po­pu­lar­niej­sze sło­wo 2013 roku, nie jeste­śmy pew­ni czy może powtó­rzyć swój suk­ces w bie­żą­cym roku, ale jest ku temu spo­ra szan­sa. Cie­szy się nie­usta­ją­cą sła­wą. Codzien­nie wie­le z nas na swo­ich pro­fi­lach , na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, doda­je nowe zdję­cia, na któ­rych sta­ra się wypaść jak naj­le­piej.

Po prze­pro­wa­dze­niu badań oka­za­ło się, że 2/3 kobiet nie są zado­wo­lo­ne z tego jak wyglą­da­ją na zdję­ciach. W odpo­wie­dzi na współ­cze­sne pro­ble­my fran­cu­ska elek­trow­nia opa­ten­to­wa­ła tech­no­lo­gię „light pul­sion”, któ­ra roz­pra­sza ostre świa­tło po całej twa­rzy spra­wia­jąc, ze oso­ba wyglą­da korzyst­niej. Jest to jed­na z naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych metod na ryn­ku, któ­ra nada­je skó­rze bla­sku.

Twa­rzą kam­pa­nii pro­mo­cyj­nej zosta­ła Nata­lie Port­man, cięż­ko stwier­dzić czy pod­kład fak­tycz­nie przy­czy­nił się do popra­wie­nia jej foto­ge­nicz­no­ści, ponie­waż Port­man to pięk­na kobie­ta. Mimo tego, mamy nadzie­ję, że naj­now­szy wyna­la­zek Dio­ra pomo­że współ­cze­snym kobie­tom w pre­zen­to­wa­niu się lepiej na zdję­ciach, wzmoc­ni pew­ność sie­bie i popra­wi wize­ru­nek użyt­kow­nicz­ki.

Pro­dukt dostęp­ny będzie w 16 kolo­rach, aby ide­al­nie dopa­so­wać go do skó­ry. Jego pre­mie­ra pla­no­wa­na jest na Paris Fashion Week, czy­li już za chwi­lę. Pod­kład pre­zen­to­wa­ny na model­kach, pod­czas  naj­bliż­sze­go poka­zu , będzie miał szan­sę się wyka­zać, wśród setek fle­szy towa­rzy­szą­cym poka­zom.

Co sądzi­cie o naj­now­szym pro­duk­cje Dio­ra? Czy posia­da­nie takie­go pod­kła­du wpły­nie pozy­tyw­nie na nasz album ze zdję­cia­mi?

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Redakcja Vers-24 poleca - kosmetyki, bez których nie możemy się obejść

Krem nawil­ża­ją­cy, szmin­ka, serum, pod­kład – pomi­mo tego, że two­rzy­my jeden zespół, wszyst­kie się od sie­bie róż­ni­my, a każ­da z nas ma swo­je ulu­bio­ne kosme­ty­ki, bez któ­rych nie może się obejść. Dzię­ki temu może­my testo­wać…
Więcej
FilmKultura

Dlaczego warto obejrzeć film „Dior i ja”?

„Dior i ja” to opo­wieść o nie­śmia­łym czło­wie­ku, któ­ry sta­nął przed ogrom­nym wyzwa­niem – stwo­rze­niem kolek­cji hau­te coutu­re w cią­gu 8 tygo­dniu. Tym śmiał­kiem i głów­nym boha­te­rem jest bel­gij­ski pro­jek­tant Raf Simons wal­czą­cy z pre­sją,…
Więcej
NewsroomUroda

Zobacz, jak łączyć nowości kosmetyczne Diora

Rzę­sy odmie­nio­ne w tech­ni­co­lo­rze… Po raz pierw­szy, oczy wykre­owa­ne przez Dior Addict. Mar­ka otwie­ra jeden z naj­bar­dziej zaska­ku­ją­cych roz­dzia­łów w histo­rii Dior Addict i odkry­wa przed nami praw­dzi­wy feno­men maki­ja­żu: tusz do rzęs, któ­ry za jed­nym…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *