MakijażNewsroomUroda

Raw Sugar Collection od Bobbi Brown – zaznaj słodyczy opalenizny!

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Marzysz o złotej, muśniętej słońcem skórze? Poznaj inspirowaną ciepłą, złocistobrązową barwą cukru trzcinowego kolekcję Raw Sugar, obejmującą paletę skrzących się drobinkami brokatu karmelowych odcieni nude. Doskonały na lato zestaw delikatnie połyskujących i matowych kosmetyków świetnie sprawdzi się w przypadku każdej karnacji. Złocista opalenizna osłodzi blask, którym emanuje Twoja skóra i sprawi, że będziesz zachwycać niewymuszonym, naturalnym pięknem. Przygotuj się na makijaż tak subtelny, jakby go nie było – piękny, wyrafinowany, a przy tym całkowicie naturalny. Spójrz w lustro, a zobaczysz udoskonaloną wersję samej siebie!

650Raw_Sugar_Shimmer_Brick_Eye_Palette

Nowa pale­ta cie­ni do powiek Raw Sugar Shim­mer Brick Eye Palet­te w limi­to­wa­nej edy­cji

Poznaj Shim­mer Brick Eye Palet­te – per­ło­wą pale­tę kar­me­lo­wych brą­zów i cie­płych, cukro­wych odcie­ni. Wystar­czy jed­no pocią­gnię­cie pędz­lem, by Two­je spoj­rze­nie osło­dził cie­pły i dosto­so­wa­ny do Two­ich upodo­bań kolor. Suge­ro­wa­na cena deta­licz­na: 255zł

650Raw_Sugar_Bronze_Powder_REV

Nowy puder brą­zu­ją­cy Bron­zing Powder w limi­to­wa­nej edy­cji

Puder brą­zu­ją­cy, któ­ry Bob­bi opra­co­wa­ła z myślą o wszyst­kich rodza­jach skó­ry. Łączy ze sobą w odpo­wied­nich pro­por­cjach czer­wień i brąz – odcie­nie natu­ral­nej opa­le­ni­zny- dzię­ki któ­rym Two­ja skó­ra pokry­je się cie­płym i zdro­wym bla­skiem. Naj­bar­dziej natu­ral­ny efekt uzy­skasz pod­kre­śla­jąc pudrem, przy pomo­cy pędzel­ka do bron­ze­ra, miej­sca, któ­re słoń­ce dosię­ga naj­szyb­ciej – czo­ło, policz­ki, nos i pod­bró­dek. Odcień: Elvis Duran. Suge­ro­wa­na cena deta­licz­na: 165zł

Nowy, roz­świe­tla­ją­cy puder brą­zu­ją­cy Illu­mi­na­ting Bron­zing Powder

Deli­kat­na for­mu­ła pudru pra­so­wa­ne­go, któ­ra zawie­ra wyjąt­ko­we połą­cze­nie czy­ste­go pudru z mikro­sko­pij­ny­mi pereł­ka­mi. Spra­wi, że Two­ja skó­ra będzie wyglą­da­ła natu­ral­nie i jed­no­cze­śnie będzie ema­no­wa­ła bla­skiem. Odcień: Tel­lu­ri­de. Suge­ro­wa­na cena deta­licz­na: 165zł

650Raw_Sugar_Tinted_Lip_Balms

Kolo­ry­zu­ją­cy bal­sam do ust Tin­ted Lip Balm w limi­to­wa­nej edy­cji

Nawil­ża­ją­cy i odży­wia­ją­cy bal­sam do ust Tin­ted Lip Balm, któ­ry powra­ca na życze­nie klien­tek. Doda Two­im ustom natu­ral­ne­go kolo­ru. Luk­su­so­we olej­ki i masła popra­wia­ją ogól­ną kon­dy­cję ust, zarów­no po zasto­so­wa­niu jak i w wyni­ku regu­lar­ne­go uży­wa­nia. Pozo­sta­wia usta mięk­kie, deli­kat­ne i peł­ne blasku.Odcienie: Pink Popsic­le, Pink Rasp­ber­ry, Brown i Hazel­nut. Suge­ro­wa­na cena deta­licz­na: 95zł

650Nail_Polish_Raw_Sugar

Lakier do paznok­ci Shim­mer Nail Polish w limi­to­wa­nej edy­cji

Bądź bar­dziej ele­ganc­ka. Poma­luj paznok­cie trwa­ły­mi lakie­ra­mi od Bob­bi Brown. Odcie­nie lśnią­ce­go zło­ta lub poły­sku­ją­ce­go brą­zu, to dosko­na­łe uzu­peł­nie­nie pro­mien­nej, let­niej opa­le­ni­zny. Odcie­nie: Gol­den Beige i Raw Sugar. Suge­ro­wa­na cena deta­licz­na: 50zł

For Vers-24, War­saw

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *