Natalie Westling for Marc Jacobs Beauty Fall 2014 Campaign

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: harpersbazaar.com

fb2a92025aafa40fe8964e3fa964034f7af019de

Marc Jacobs roz­po­czął kam­pa­nię kosme­tycz­ną na jesien­no-zimo­wy sezon i trze­ba przy­znać, że wyglą­da ona napraw­dę bar­dzo dobrze. Wscho­dzą­ca gwiaz­da, do któ­rej stóp padał już Heidi Sli­ma­ne, Nata­lie Westling, była foto­gra­fo­wa­na przez Davi­da Sim­sa. Model­ka zosta­ła uwiecz­nio­na w trak­cie pre­zen­to­wa­nia bar­dzo deli­kat­ne­go maki­ja­żu. Zdję­cie uka­zu­je nie­bie­skie cie­nie kon­tra­stu­ją­ce z bla­dą skó­rę. Cho­ciaż maki­jaż pod ocza­mi wyglą­da olśnie­wa­ją­co wraz z ciem­no­czer­wo­ny­mi wło­sa­mi, to jed­nak bar­wa skó­ry Westling jest tym, co naj­bar­dziej wyróż­nia się w tej rekla­mie. O ile to zdję­cie było retu­szo­wa­ne, to zro­bio­no to bar­dzo deli­kat­nie, ponie­waż może­my nie­mal­że doj­rzeć pory na cie­le Westling.W Sta­nach zdję­cie nosi mia­no NSFW (Not Safe For Work – nie­biez­piecz­nie oglą­dać w pra­cy).

face_catpg_740x1104

For Vers-24 , War­saw

_____

WIĘCEJ:
marcjacobsbeauty.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy