MakijażNewsroomUroda

Natalie Westling for Marc Jacobs Beauty Fall 2014 Campaign

Tekst: mate­ria­ły prasowe
Zdję­cia: harpersbazaar.com

fb2a92025aafa40fe8964e3fa964034f7af019de

Marc Jacobs roz­po­czął kam­pa­nię kosme­tycz­ną na jesien­no-zimo­wy sezon i trze­ba przy­znać, że wyglą­da ona napraw­dę bar­dzo dobrze. Wscho­dzą­ca gwiaz­da, do któ­rej stóp padał już Heidi Sli­ma­ne, Nata­lie Westling, była foto­gra­fo­wa­na przez Davi­da Sim­sa. Model­ka zosta­ła uwiecz­nio­na w trak­cie pre­zen­to­wa­nia bar­dzo deli­kat­ne­go maki­ja­żu. Zdję­cie uka­zu­je nie­bie­skie cie­nie kon­tra­stu­ją­ce z bla­dą skó­rę. Cho­ciaż maki­jaż pod ocza­mi wyglą­da olśnie­wa­ją­co wraz z ciem­no­czer­wo­ny­mi wło­sa­mi, to jed­nak bar­wa skó­ry Westling jest tym, co naj­bar­dziej wyróż­nia się w tej rekla­mie. O ile to zdję­cie było retu­szo­wa­ne, to zro­bio­no to bar­dzo deli­kat­nie, ponie­waż może­my nie­mal­że doj­rzeć pory na cie­le Westling.W Sta­nach zdję­cie nosi mia­no NSFW (Not Safe For Work – nie­biez­piecz­nie oglą­dać w pracy).

face_catpg_740x1104

For Vers-24 , Warsaw

_____

WIĘCEJ:
marcjacobsbeauty.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  Styl życia

  Christmas Gift Guide: kosmetyki Resibo

     W naszym prze­wod­ni­ku po bożo­na­ro­dze­nio­wy­ch pre­zen­ta­ch nie mogło zabrak­nąć kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji. To chy­ba naj­bar­dziej uni­wer­sal­ny poda­ru­nek, któ­ry każ­de­mu bez wyjąt­ku spra­wi radość. Jeśli wybie­rze­my te pocho­dze­nia orga­nicz­ne­go, zdro­we i natu­ral­ne, będzie­my mieć pew­ność, że…
  Więcej
  Uroda

  Zestawy kosmetyków do włosów na Gwiazdkę

  Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, czas pomy­śleć o pre­zen­tach! Nie ma bar­dziej uni­wer­sal­ne­go, a zara­zem prak­tycz­niej­sze­go upo­min­ku niż zestaw pie­lę­gna­cyj­nych kosme­ty­ków – zawsze się przy­da­je. Jeśli dodat­ko­wo jest prze­pięk­nie zapa­ko­wa­ny, ele­ganc­ki i zawie­ra kosme­ty­ki, które…
  Więcej
  NewsroomUroda

  Koreańskie kosmetyki- klucz do cery idealnej

  Char­lot­te Cho, autor­ka popu­lar­nej w Azji i Sta­nach Zjed­no­czo­nych książ­ki „Sekre­ty uro­dy Kore­anek”, któ­ra wkrót­ce potem rów­nież sta­ła się best­sel­le­rem w Pol­sce, zapo­cząt­ko­wa­ła praw­dzi­wy boom na pie­lę­gna­cję cery. A prze­cież nie od dzi­siaj wie­my, że…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *