MakijażUroda

Beauty must have według Kasi Zaremby

twór­ca: India Indre Saka­le
zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Kasia Zarem­ba - przy­go­to­wu­je maki­ja­że do więk­szo­ści show tele­wi­zyj­nych (TOP Model, Trinny&Susannah Dress Poland, Must be the Music, Voice of Poland, Clash of Cho­irs, Soap­star Super­star). Jest oso­bi­stą maki­ja­żyst­ką pio­sen­kar­ki i gwiaz­dy pol­skich muzycz­nych reali­ty show Kory Jac­kow­skiej, sta­le współ­pra­cu­je z naj­więk­szy­mi pol­ski­mi aktor­ka­mi (Mag­da Różcz­ka, Kamil­la Baar, Kasia Figu­ra) i naj­po­pu­lar­niej­szy­mi cele­bry­ta­mi (Nata­sza Urbań­ska, Joan­na Jabł­czyn­ska, Edy­ta Her­buś). Kasia regu­lar­nie przy­go­to­wu­je maki­ja­że do sesji foto­gra­ficz­nych,€“ modo­wych i okład­ko­wych dla naj­więk­szych pol­skich maga­zy­nów kobie­cych (Gala, Viva!, Gla­mo­ur, KMag). Pra­cu­je rów­nież przy pro­duk­cji reklam, fil­mów i przed­sta­wień teatral­nych (Head&Shoulders, Cropp, Cate­ri­na). Jej fascy­na­cja kul­tu­rą Azji zaowo­co­wa­ła współ­pra­cą z jed­nym z naj­słyn­niej­szych sty­li­stów Hong­kon­gu €“Angus Lee, pod­czas Hong Kong Fashion Days.

Dła VERS-24 Kasia przy­go­to­wa­ła swój beau­ty must have!


1

 

  1.  Bio­der­ma, Sen­si­bio H2O – Płyn mice­lar­ny do oczysz­cza­nia twa­rzy i zmy­wa­nia maki­ja­żu, do cery wraż­li­wej.
  2.  Yves Saint Lau­rent Touche Éclat to pro­dukt, bez któ­re­go nie może się obejść żad­na kobie­ta. Ide­al­ny do każ­de­go rodza­ju skó­ry.
  3.  MAC Stro­be Liqu­id lotion – Ultra-lek­ki flu­id, któ­ry może być nakła­da­ny pod lub na pod­kład w celu doda­nia skó­rze bla­sku.
  4.  Bob­by Braun Pot Rouge For lips and che­eks – ta for­mu­ła na bazie kre­mu ide­al­nie nada­je się zarów­no do maki­ja­żu ust, jak i policz­ków. Roze­trzyj na policz­kach lub war­gach, aby uzy­skać deli­kat­ne, barw­ne wykoń­cze­nie.
  5.  Smi­th’s – Rose­bud Salve – bal­sam wie­lo­za­da­nio­wy – pole­ca­ny do suchych, spierzch­nię­tych par­tii cia­ła jak łok­cie, dło­nie, usta. Ma pięk­ny róża­ny zapach, deli­kat­ną kon­sy­sten­cję i łatwo się roz­pro­wa­dza.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *