SZMINKA W WIELKIM MIEŚCIE

Guerlain  Lip Event Rouge – 866 Rose GlaceGuer­la­in 
Lip Event Rouge – 866 Rose Gla­ce

Chro­ni usta, dzię­ki zawar­tej w niej masie per­ło­wej. Możesz uży­wać jej jako bazy lub samo­dziel­nej szmin­ki. Nada­je ustom sub­tel­nej mięk­ko­ści.
Dostęp­na w wer­sji limi­to­wa­nej.
Cena: 199,00 zł

YSL Baby doll Kiss & BlushYSL Baby doll
Kiss & Blush

Jej odcień to natu­ral­na fuk­sja, pier­wo­wzo­rem któ­rej jest ton wypro­mo­wa­ny przez mar­kę Yves Saint Lau­rent. To nie tyl­ko szmin­ka, ale tak­że roz­świe­tlacz do policz­ków. W zależ­no­ści od miej­sca, w któ­rym ją nakła­da­my płyn zmie­nia swo­ją kon­sy­sten­cję.
Cena: 149,00 zł

Shiseido Lacquer glossShi­se­ido
Lacqu­er gloss

Ma odcień mgła­wi­cy. Zapew­nia mak­si­mum poły­sku, wyraź­ny kon­tur i opty­mal­ne nawil­że­nie. Zapo­bie­ga wysu­sze­niu i pęka­niu warg.
Cena: 99,00 zł

 

Yves Saint Laurent Gloss Volupte
Yves Saint Lau­rent
Gloss Volup­te

Rewo­lu­cyj­na for­mu­ła nawil­ża­ją­ca, odcień kró­lew­skie­go zło­ta oraz apli­ka­tor w kształ­cie ust. Gwa­ran­tu­je nie­sa­mo­wi­ty zapach i wyso­ki połysk.
Cena: 129,00 zł

Tom Ford Lip Color Shine
Tom Ford
Lip Color Shi­ne

Ulu­bio­ny kolor pro­jek­tan­ta Toma For­da, któ­ry uwa­ża, że naj­bar­dziej zmy­sło­we u kobie­ty są wła­śnie usta, a te naj­bar­dziej kuszą­ce są jasne i pół­prze­zro­czy­ste. Trwa­łość tej szmin­ki zapew­nia zawar­ty w niej eks­trakt z soi, bra­zy­lij­skie­go masła Muru­mu­ru oraz rumian­ku.
Cena: oko­ło 200,00 zł

Vesuvius Lipstick Queen
Vesu­vius
Lip­stick Queen

Ulu­bio­na szmin­ka woka­list­ki Rity Ory. Ma odcień deli­kat­ne­go różu z inten­syw­nie mie­nią­cy­mi się pig­men­ta­mi. Jej naj­moc­niej­sze stro­ny to trwa­łość i odżyw­cza for­mu­ła. Poza tym nie pozo­sta­wia śla­dów i zapo­bie­ga uczu­ciu lep­ko­ści.
Cena: oko­ło 110,00 zł

Benefit Nice’n Teasy

Bene­fit
Nice’n Teasy

Praw­dzi­wy sma­ko­łyk! Głę­bo­kie nawil­że­nie zapew­nia masło Shea, masło z man­go oraz wita­mi­na E.
Cena: 89,00 zł

Meybelline NY Ravishing RedMey­bel­li­ne NY
Ravi­shing Red

Jed­na z naj­trwal­szych szmi­nek na ryn­ku kosme­tycz­nym. For­mu­ła Micro – Flex zapew­nia łatwość w jej roz­pro­wa­dza­niu i spra­wia, że wystar­czy nało­żyć ją tyl­ko raz w cią­gu dnia.
Cena: 45,00 zł

Tekst: Anna Jan­kow­ska

For Vers-24, War­saw 

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy