INGLOT Freedom System HD Puder Prasowany

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

650freedom system puder prasowany hd identyfikacja

Dostęp­ny w pię­ciu sub­tel­nych odcie­niach INGLOT Fre­edom Sys­tem HD puder pra­so­wa­ny zapew­nia nie­ska­zi­tel­ny wygląd skó­ry w każ­dej sytu­acji. Lek­ka, saty­no­wa for­mu­ła wzbo­ga­co­na pył­kiem dia­men­to­wym natu­ral­nie roz­świe­tla twarz, masku­je drob­ne nie­do­sko­na­ło­ści. Deli­kat­ne kolo­ry oży­wia­ją i zapew­nia­ją efekt ide­al­nie gład­kiej skó­ry. Puder HD w pra­so­wa­nej posta­ci zmie­ści się w każ­dej toreb­ce i pozwo­li w szyb­ki i sku­tecz­ny spo­sób popra­wić maki­jaż w cią­gu dnia przy­wra­ca­jąc skó­rze nie­ska­zi­tel­ny i pełen świe­żo­ści wygląd.

INGLOT Fre­edom Sys­tem HD pudry pra­so­wa­ne – dosko­na­łe pod­czas sesji foto­gra­ficz­nych i fil­mo­wych w naj­wyż­szej tech­no­lo­gii cyfro­wej. Rów­nież nie­za­stą­pio­ny ele­ment codzien­ne­go maki­ja­żu.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy