MakijażUroda

INGLOT Freedom System HD Puder Prasowany

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

650freedom system puder prasowany hd identyfikacja

Dostęp­ny w pię­ciu sub­tel­nych odcie­niach INGLOT Fre­edom Sys­tem HD puder pra­so­wa­ny zapew­nia nie­ska­zi­tel­ny wygląd skó­ry w każ­dej sytu­acji. Lek­ka, saty­no­wa for­mu­ła wzbo­ga­co­na pył­kiem dia­men­to­wym natu­ral­nie roz­świe­tla twarz, masku­je drob­ne nie­do­sko­na­ło­ści. Deli­kat­ne kolo­ry oży­wia­ją i zapew­nia­ją efekt ide­al­nie gład­kiej skó­ry. Puder HD w pra­so­wa­nej posta­ci zmie­ści się w każ­dej toreb­ce i pozwo­li w szyb­ki i sku­tecz­ny spo­sób popra­wić maki­jaż w cią­gu dnia przy­wra­ca­jąc skó­rze nie­ska­zi­tel­ny i pełen świe­żo­ści wygląd.

INGLOT Fre­edom Sys­tem HD pudry pra­so­wa­ne – dosko­na­łe pod­czas sesji foto­gra­ficz­nych i fil­mo­wych w naj­wyż­szej tech­no­lo­gii cyfro­wej. Rów­nież nie­za­stą­pio­ny ele­ment codzien­ne­go maki­ja­żu.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skó­ra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne pre­zen­ty…
Więcej
FilmKultura

Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Roz­siądź­my…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *