MakijażNewsroomUroda

Wiosenne nowości Make Up For Ever

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Wszyst­ko zaczę­ło się 15 lat temu. Pro­fe­sjo­nal­ni maki­ja­ży­ści fil­mo­wi i tele­wi­zyj­ni nie­po­ko­ili się nadej­ściem ery tech­no­lo­gii HD. Obraz w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści jest bowiem sze­ścio­krot­nie wyraź­niej­szy niż w tra­dy­cyj­nej tech­no­lo­gii. Każ­da zmarszcz­ka i nie­do­sko­na­łość skó­ry są pod­kre­ślo­ne a nawet puder nało­żo­ny na twarz jest widocz­ny. Skło­ni­ło to Dany do eks­pe­ry­men­tów z nowy­mi for­mu­ła­mi, skład­ni­ka­mi i pig­men­ta­mi. W roku 2008 powsta­ła pierw­sza linia pro­duk­tów do maki­ja­żu HD – pod­kład i syp­ki puder. Sku­tecz­nie masku­jąc nie­do­sko­na­ło­ści cery kosme­ty­ki te sta­wi­ły czo­ła wyzwa­niom super ostro­ści obra­zu w tech­no­lo­gii HD – zarów­no pod wzglę­dem samej funk­cji pudru jaki i sub­tel­nych róż­nic w kar­na­cji cery.

650HD PRESSED POWDER PACKSHOT 109_SOURCE FILE_00012222
Puder w kom­pak­cie HD
Ten sam per­fek­cyj­ny a zara­zem deli­kat­ny efekt wykoń­cze­nia maki­ja­żu, nie­wi­docz­ny nawet w tech­no­lo­gii HD, to samo poczu­cie nie­zwy­kłe­go kom­for­tu na skó­rze, jak w przy­pad­ku kul­to­we­go syp­kie­go pudru Make Up For Ever – teraz w nowej poręcz­nej for­mie. Nie­zwy­kle drob­ny puder w kom­pak­cie optycz­nie niwe­lu­je zmarszcz­ki i nie­do­sko­na­ło­ści cery, nie pozo­sta­wia­jąc śla­dów na skórze.

Uni­wer­sal­ny, trans­pa­rent­ny odcień pudru jest odpo­wied­ni dla każ­dej kar­na­cji. Udo­sko­na­la tek­stu­rę skó­ry i spryt­nie ją matu­je, nie powo­du­jąc uczu­cia prze­su­szo­nej, ścią­gnię­tej skó­ry. Mikro­czą­stecz­ki pudru two­rzą na skó­rze efekt “soft-focus”, pozo­sta­wia­jąc pro­mien­ną cerę, zachwy­ca­ją­cą natu­ral­nym bla­skiem. Zatwier­dzo­ny przez eks­per­tów Make Up For Ever puder w kom­pak­cie HD zdał celu­ją­co wszyst­kie testy zdjęciowe.

Sekret for­mu­ły pudru w kompakcie:
Opra­co­wa­na cał­ko­wi­cie na nowo recep­tu­ra pudru jest lżej­sza i mniej kryjąca.

Trio sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych pudrów:
– Krze­mion­ka daje poczu­cie jedwa­bi­stej gład­ko­ści i lek­ko­ści a jej wła­ści­wo­ści “soft-focus” optycz­nie niwe­lu­ją nie­do­sko­na­ło­ści skóry.
– Syn­te­tycz­na mika zapew­nia trans­pa­rent­ny, gład­ki i super jedwa­bi­sty efekt wykoń­cze­nia makijażu.
– Pudry sili­ko­no­we niwe­lu­ją zmarszcz­ki i linie a tak­że wygła­dza­ją tek­stu­rę skó­ry. Zapew­nia­ją mato­wy efekt wykoń­cze­nia maki­ja­żu, nie pozba­wia­jąc cery jej pro­mien­ne­go blasku.
– Kwas hia­lu­ro­no­wy prze­ciw­dzia­ła wysu­sze­niu skó­ry, popra­wia­jąc jej kom­fort i teksturę.

Wska­zów­ka eks­per­ta: wykoń­cze­nie maki­ja­żu: Puder nakła­daj deli­kat­ny­mi, płyn­ny­mi rucha­mi na całą twarz, włącz­nie z kon­tu­rem oka. Nad­miar kosme­ty­ku usuń przy pomo­cy czy­ste­go pędz­la Kabuki.

650HD BLUSH PACKSHOT OPEN 28415 W_SOURCE FILE_00012209Kre­mo­wy róż do policz­ków HD
Bar­dziej uni­wer­sal­ny niż puder, bar­dziej zmy­sło­wy niż krem – nie ma cze­go nie lubić w nowym kre­mo­wym różu HD? Jego uni­kal­na tek­stu­ra “dru­giej skó­ry” oraz matu­ją­ce i odbi­ja­ją­ce świa­tło pig­men­ty zosta­ły wyse­lek­cjo­no­wa­ne spe­cjal­nie, aby zapew­nić per­fek­cyj­ną apli­ka­cję kosmetyku.
Pro­dukt dostęp­ny w 15 odcie­niach “nude” oraz w odcie­niu kora­lo­wym jest odpo­wied­ni dla każ­dej kar­na­cji, rów­nież ciem­niej­szej. Róż ide­al­nie sta­pia się ze skó­rą a inten­syw­ność kolo­ru moż­na dostosowywać.
Dodat­ko­wym plu­sem wer­sji kom­pak­to­wej jest duże luster­ko, dzię­ki któ­re­mu z łatwo­ścią muśniesz skó­rę kolo­rem zawsze, kie­dy Two­ja cera będzie potrze­bo­wa­ła zastrzy­ku energii.
Sekret aksa­mit­nie deli­kat­nej kre­mo­wej konsystencji:
Kosme­tyk nosi nazwę “Różu w Kre­mie” ale jego natu­ra jest znacz­nie bar­dziej wyra­fi­no­wa­na, niż suge­ru­je to jego nazwa. Dzię­ki nie­zwy­kłej kom­po­zy­cji olej­ków, pig­men­tów i pudrów ten super deli­kat­ny róż o aksa­mit­nej kon­sy­sten­cji zapew­nia efekt pro­mien­nej cery i ultra natu­ral­ne­go wykoń­cze­nia makijażu.
– Spryt­ne połą­cze­nie olej­ków sili­ko­no­wych, ulot­nych olej­ków i lek­kich wosków uła­twia apli­ka­cję pro­duk­tu. For­mu­ła różu jest jed­no­cze­śnie lek­ka i trwała.
– Puder krze­mion­ko­wy i syn­te­tycz­na mika zapew­nia­ją efekt wykoń­cze­nia maki­ja­żu w HD i poczu­cie kom­for­tu na skó­rze a saty­no­wy efekt “soft focus” optycz­nie niwe­lu­je nie­do­sko­na­ło­ści skó­ry. Kosme­tyk pozo­sta­wia pro­mien­ną cerę, nie masku­jąc tek­stu­ry skóry.
– Opty­mal­na kon­cen­tra­cja pig­men­tów odbi­ja­ją­cych świa­tło gwa­ran­tu­je trwa­ły efekt natu­ral­nych, trans­pa­rent­nych i inten­syw­nych kolo­rów, któ­re nie blak­ną ani nie ście­ra­ją się.
Wska­zów­ka eks­per­ta: wykoń­cze­nie maki­ja­żu: Róż nakła­daj pędz­lem na kości policz­ko­we lub od skro­ni ku środ­ko­wej par­tii twa­rzy (sto­suj pędzel #150 lub #122 lub gąbecz­kę HD)
Pro­dukt dostęp­ny w 10 odcieniach.

650sKit_ProSecret

Pro Secret – Zestaw nie­zbęd­nych pro­fe­sjo­nal­nych kosmetyków 
Nowy zestaw Pro Secret musi posia­dać każ­dy, komu zale­ży na efek­cie cery bez ska­zy w każ­dej sytu­acji. Został opra­co­wa­ny spe­cjal­nie przez eks­per­tów w dzie­dzi­nie uro­dy zawie­ra czte­ry kul­to­we pro­duk­ty mar­ki MAKE UP FOR EVER:
– Puder HD
– Bazę HD
– Kred­kę do oczu Aqua Eyes (czerń)
– Maska­rę Smo­ky Extra­va­gant – nada­ją­cą rzę­som spek­ta­ku­lar­nej obję­to­ści i dłu­go­ści – inno­wa­cja MAKE UP FOR EVER.

For Vers-24, Warsaw

_____

DOSTĘPNY:
sephora.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
Więcej
FilmKultura

Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Rozsiądźmy…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *