UrodaWłosy

Kosmetyki do włosów – SexyHair

Znasz to uczucie, kiedy przy codziennej pielęgnacji swoich włosów sięgasz po swoje ulubione, sprawdzone kosmetyki, stylizujesz włosy i dzień od razu staje się lepszy? SexyHair powoduje, że każdy poranek staje się wyjątkowy! Poznaj nasze kultowe produkty z różnych serii, które nie tylko odżywią Twoje włosy, ale również wzniosą Twoje umiejętności stylizacji włosów na inny poziom! 

Poznaj SexyHair BIG, czyli niesamowita objętość!

Poznaj SexyHair BIG, czyli niesamowita objętość!

Sexy­Ha­ir BIG to pro­fe­sjo­nal­ne kosme­ty­ki stwo­rzo­ne z myślą o oklap­nię­tych wło­sach. Cała seria zagwa­ran­tu­je Two­im wło­som inny wymiar obję­to­ści, nawil­że­nia oraz nie­sa­mo­wi­te­go poły­sku! Klu­czo­wym skład­ni­kiem z serii BIG jest kola­gen, któ­ry dostar­cza nie­zbęd­nych ami­no­kwa­sów, a te odży­wia­ją cebul­ki wło­sów, wpły­wa­jąc pra­wi­dło­wo na ich wzrost oraz odbu­do­wę. Kola­gen doda rów­nież wło­som obję­to­ści i spra­wi, że zyska­ją nie­sa­mo­wi­ty połysk. Cała gama pro­duk­tów ma roz­bu­do­wa­ne port­fo­lio, zaczy­na­jąc od kul­to­we­go lakie­ru do wło­sów Spray&Play, po rewo­lu­cyj­ną rodzi­nę Powder Play. 

Two­im MUST HAVE zde­cy­do­wa­nie powin­no być szam­pon Sexy­Ha­ir BIG Boost Up Volu­mi­zing  oraz odżyw­ka Sexy­Ha­ir BIG Boost Up Volu­mi­zing. Te dwa pro­duk­ty spra­wia­ją, że wło­sy nabie­ra­ją inne­go wymia­ru obję­to­ści. Sta­ją się mięk­kie, gład­kie oraz błysz­czą­ce. 

Poznaj SexyHair HEALTHY, czyli niewiarygodne nawilżenie!

Zdro­we, pięk­ne i błysz­czą­ce wło­sy… brzmi jak magia? Z Sexy­Ha­ir HEALTHY wszyst­ko jest moż­li­we! Seria Sexy­Ha­ir HEALTHY nawil­ża, odży­wia i nada­je połysk wło­som, dzię­ki cze­mu są one bar­dziej mięk­kie i zdro­we. Pro­duk­ty powsta­ły z myślą o kobie­tach, któ­re potrze­bu­ją wspar­cia, rege­ne­ra­cji oraz mają znisz­czo­ne włosy.

Z pro­duk­tów MUST HAVE z serii Sexy­Ha­ir HEALTHY zde­cy­do­wa­nie powin­naś posta­wić na Sexy­Ha­ir HEALTHY Love Oil. Lek­ki, wie­lo­funk­cyj­ny ole­jek został wzbo­ga­co­ny o eks­trakt z kwia­tu mimo­zy i kamie­nia księ­ży­co­we­go. Sexy­Ha­ir HEALTHY Love Oil nada­je wło­som bla­sku, jedwa­bi­stej gład­ko­ści oraz zdro­we­go wyglą­du.  Kolej­nym kul­to­wym pro­duk­tem jest Sexy­Ha­ir HEALTHY Tri-Whe­at Leave-In Con­di­tio­ner, czy­li odżyw­ka bez spłu­ki­wa­nia, któ­ra gwa­ran­tu­je lep­sze roz­cze­sy­wa­nie i redu­ku­je łam­li­wość wło­sów. Cała seria Sexy­Ha­ir HEALTHY zagwa­ran­tu­je Two­im wło­som dogłęb­ne nawil­że­nie, rege­ne­ra­cję oraz zdro­wy wygląd – wystar­czy po nią sięgnąć!

Poznaj SexyHair STYLE, czyli intensywne utrwalenie!

Sexy­Ha­ir Sty­le posia­da sze­ro­ką gamę pro­duk­tów, zaczy­na­jąc od dam­skich wło­sów krę­co­nych, a koń­cząc na męskich sty­li­za­cjach – tutaj każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Z pro­duk­tów MUST HAVE zde­cy­do­wa­nie war­to wyróż­nić Sexy­Ha­ir STYLE Hard Up.  Żel, któ­ry gwa­ran­tu­je mak­sy­mal­ne utrwa­le­nie fry­zu­ry. Kosme­tyk ten ide­al­nie spraw­dzi się do każ­de­go rodza­ju wło­sów. Pano­wie rów­nież znaj­dą coś dla sie­bie! Sexy­Ha­ir STYLE Mat­te Clay to mato­wa pasta do wło­sów stwo­rzo­na z myślą o męskiej fry­zu­rze. Z dokład­no­ścią zde­fi­niu­je wło­sy, zapew­nia­jąc przy tym utrwa­le­nie przez cały dzień.

Powo­dów, dla któ­rych powin­naś się­gnąć po kosme­ty­ki Sexy­Ha­ir  jest wie­le. Nale­ży rów­nież pamię­tać, że pięk­ne wło­sy to nie tyl­ko dobrze dobra­ne kosme­ty­ki, ale rów­nież odpo­wied­nia die­ta oraz pie­lę­gna­cja. Dodat­ko­wo, war­to zazna­czyć, że wszyst­kie kosme­ty­ki Sexy­Ha­ir są #cru­le­ty­free – ozna­cza to, że nie są testo­wa­ne na zwierzętach.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Joanna Stasiak

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Wiosenna pielęgnacja włosów

Naj­wyż­szy czas zacząć wio­sen­ną pie­lę­gna­cję wło­sów i poże­gnać się z łam­li­wy­mi, zmę­czo­ny­mi i sła­by­mi wło­sa­mi, któ­re prze­szły sezon zimo­wy. Odpo­wied­nio dobra­ne kosme­ty­ki do wło­sów to pod­sta­wa w ich pie­lę­gna­cji. War­to jest posta­wić na pro­duk­ty profesjonalnych…
Więcej
Uroda

Jak dobrać szampon do włosów? 

Więk­szość z nas przy zaku­pie szam­po­nu do wło­sów nie zwra­ca uwa­gi na to, jaki kupu­je kosme­tyk i czy jest on odpo­wied­nio dobra­ny do potrzeb naszych wło­sów – jest to błąd! Szam­pon to pro­dukt, któ­re­go używamy…
Więcej
Uroda

Jak poprawnie myć skórę głowy i włosy? 

Każ­de­mu z nas wyda­je się, że mycie skó­ry gło­wy i wło­sów mamy wręcz opa­no­wa­ne do per­fek­cji. Nie­ste­ty, oka­zu­je się, że wie­le osób te czyn­no­ści wyko­nu­je nie­po­praw­nie, zarów­no ze wzglę­du na tech­ni­kę, jak i pro­duk­ty, których…
Więcej