UrodaWłosy

Zabiegi Marula Oil, Awapuhi Wild Ginger, a może Tea Tree – czyli jak zadbać o pielęgnację włosów po zimie?

Oddychamy z ulgą na myśl o tym, że po srogiej zimie w końcu nadchodzi upragniona wiosna. W związku z tym wiele kobiet decyduje się na zmianę koloru włosów. Warto jednak pamiętać o tym, aby w pierwszej kolejności zatroszczyć się o ich odpowiednią pielęgnację.

Zabiegi Marula Oil, Awapuhi Wild Ginger, a może Tea Tree - czyli jak zadbać o pielęgnację włosów po zimie?

 

Chcia­ła­byś odży­wić swo­je wło­sy i przy­wró­cić im zdro­wy wygląd? Salo­ny fry­zjer­skie ofe­ru­ją wie­le zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych – suk­ce­sem jest jed­nak odpo­wied­nia dia­gno­za wło­sów i skó­ry gło­wy oraz dosto­so­wa­nie usłu­gi do naszych rze­czy­wi­stych potrzeb. Przy­cho­dzi­my więc z pomo­cą tym z Was, któ­re chcą zadbać o swo­ją fry­zu­rę od „środ­ka”.

Zabie­gi Maru­la Oil z gamy luk­su­so­wych pro­duk­tów mar­ki Paul Mit­chell sil­nie odży­wia­ją wło­sy. Prze­kształ­ca­ją mato­we pasma w peł­ne bla­sku oraz sca­la­ją roz­dwo­jo­ne koń­ców­ki. Olej Maru­la (nazy­wa­ny też drze­wem sło­ni) pozy­ski­wa­ny jest z afry­kań­skie­go drze­wa, z pestek jego owo­ców. Przy regu­lar­nym i codzien­nym sto­so­wa­niu pro­duk­tów Maru­la Oil wło­sy prze­cho­dzą praw­dzi­wą meta­mor­fo­zę. Ide­al­ne dla osób, któ­re bory­ka­ją się z pro­ble­mem suchej skó­ry gło­wy lub łusz­czy­cą. Zabieg ten świet­nie spraw­dzi się w przy­pad­ku wło­sów gru­bych, krę­co­nych lub z ten­den­cją do pusze­nia się. Linia Light spraw­dzi się w przy­pad­ku wło­sów cienkich.

Zabiegi Marula Oil, Awapuhi Wild Ginger, a może Tea Tree - czyli jak zadbać o pielęgnację włosów po zimie?

Zabie­gi z gamy pro­duk­tów Awa­pu­hi Wild Gin­ger mają w swo­im skła­dzie hawaj­ski, bia­ły imbir. Poza pięk­nym zapa­chem, pro­duk­ty z tej serii odbu­do­wu­ją pasma od wewnątrz. Kie­dy wło­sy pęka­ją i sta­ją się łam­li­we ozna­cza to, że wią­za­nia pep­ty­do­we (czy­li ich pod­sta­wo­wy budu­lec) są osła­bio­ne. Nale­ży wów­czas dzia­łać od środ­ka, aby je wzmoc­nić. Uzy­ska­my wte­dy upra­gnio­ny efekt pięk­nych, zdro­wy i moc­nych wło­sów. 

Wśród zabie­gów Awa­pu­hi Wild Gin­ger masz nato­miast do wybo­ru trzy warian­ty (Kera­Tri­plex, Hydra­Tri­plex, KeraTriplex&HydraTriplex). Każ­dy z tych zabie­gów, poza odbu­do­wą wło­sów, zapew­ni im lek­kość i pomo­że w ich ukła­da­niu. Ich ogrom­nym atu­tem jest fakt, że nie obcią­ża­ją cien­kich wło­sów. AWG Kera­Tri­plex to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla wło­sów suchych, po zabie­gach che­micz­nych, takich jak m.in. kolo­ry­za­cja, trwa­ła czy pro­sto­wa­nie kera­ty­no­we. Wło­sy mato­we, puszą­ce się i suche będą nie do pozna­nia po zabie­gu Hydra­Tri­plex. 

Zabiegi Marula Oil, Awapuhi Wild Ginger, a może Tea Tree - czyli jak zadbać o pielęgnację włosów po zimie?

Z kolei zabie­gi z gamy pro­duk­tów Tea Tree pomo­gą roz­wią­zać pro­ble­my zwią­za­ne ze skó­rą gło­wy. Łupież, wypa­da­nie wło­sów, swę­dze­nie, dys­kom­fort? Temu wszyst­kie­mu zara­dzą kosme­ty­ki i zabie­gi Tea Tree. Tea Tree Power to sze­ro­ki wachlarz roz­wią­zań (orzeź­wia­ją­ce cytru­sy, ole­jek z drze­wa her­ba­cia­ne­go, koją­ca lawen­da), po któ­rym two­ja skó­ra gło­wy będzie pobu­dzo­na, a Ty poczu­jesz się nie­sa­mo­wi­cie świeżo.

Po pro­fe­sjo­nal­nej dia­gno­zie skó­ry gło­wy i wło­sów fry­zjer powi­nien zapro­po­no­wać zabieg (lub zabie­gi) dobra­ne indy­wi­du­al­nie do Two­ich potrzeb. Zapy­taj go, któ­ry z nich będzie dla Cie­bie naj­lep­szy. Ide­al­ną oka­zją do tego, aby na wła­sne oczy prze­ko­nać się, jak wyglą­da­ją prze­mia­ny po wspo­mnia­nych wyżej zabie­gach od mar­ki Paul Mit­chell, koniecz­nie zapisz się na akcję cha­ry­ta­tyw­ną #PSdla­zwie­rza­kow orga­ni­zo­wa­ną przez fir­mę Per­fect Salon. Link do zapi­sów: https://www.moment.pl/akademia-perfect-salon. Za cenę 50 zł (kwo­ta ta zosta­nie prze­ka­za­na Przy­tu­li­sku w Har­bu­to­wi­cach i Kudła­te­mu Kum­plo­wi) możesz zatrosz­czyć się o swo­ją fry­zu­rę dzię­ki odpo­wied­niej dia­gno­zie i usłu­dze wyko­ny­wa­nej przez pro­fe­sjo­na­li­stów (zabie­gi pielęgnacyjne/koloryzacja). Akcja odby­wa się na tere­nie Kra­ko­wa i War­sza­wy, trwa przez cały marzec. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

NOWA LINIA PAUL MITCHELL CLEAN BEAUTY STYLE

Paul Mit­chell nad­cho­dzi z nową, natu­ral­ną linią do sty­li­za­cji wło­sów – Cle­an Beau­ty Sty­le. Cle­an Beau­ty to seria wegań­ska, co ma ogrom­ne zna­cze­nie, ponie­waż już ponad 20% Pola­ków rezy­gnu­je z jedze­nia mię­sa oraz korzy­sta­nia z wyrobów…
Więcej
Uroda

JOINATION - wirtualny event dla fryzjerów, na którym nie może Cię zabraknąć

JOINATION to wir­tu­al­ny event orga­ni­zo­wa­ny przez mar­kę JOICO. Jeśli pra­cu­jesz w bran­ży fry­zjer­skiej, śle­dzisz naj­now­sze tren­dy lub chcesz, aby Two­je wło­sy wyglą­da­ły zawsze jak z czer­wo­ne­go dywa­nu, to koniecz­nie musisz dołą­czyć do nas 31.01.2022 o…
Więcej
Uroda

Włosy kręcone – 4 zasady odpowiedniej pielęgnacji

Loki od daw­na są przed­mio­tem podzi­wu i pożą­da­nia, szcze­gól­nie u płci pięk­nej. Krę­co­ne wło­sy przy­cią­ga­ją uwa­gę od lat  i sta­no­wią nie­wąt­pli­wy atut. Loki, fale czy też sprę­żyn­ki mogą być jed­nak pro­ble­ma­tycz­ne i sta­wiać opór podczas…
Więcej