UrodaWłosy

Zabiegi Marula Oil, Awapuhi Wild Ginger, a może Tea Tree – czyli jak zadbać o pielęgnację włosów po zimie?

Oddychamy z ulgą na myśl o tym, że po srogiej zimie w końcu nadchodzi upragniona wiosna. W związku z tym wiele kobiet decyduje się na zmianę koloru włosów. Warto jednak pamiętać o tym, aby w pierwszej kolejności zatroszczyć się o ich odpowiednią pielęgnację.

Zabiegi Marula Oil, Awapuhi Wild Ginger, a może Tea Tree - czyli jak zadbać o pielęgnację włosów po zimie?

 

Chcia­ła­byś odży­wić swo­je wło­sy i przy­wró­cić im zdro­wy wygląd? Salo­ny fry­zjer­skie ofe­ru­ją wie­le zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych – suk­ce­sem jest jed­nak odpo­wied­nia dia­gno­za wło­sów i skó­ry gło­wy oraz dosto­so­wa­nie usłu­gi do naszych rze­czy­wi­stych potrzeb. Przy­cho­dzi­my więc z pomo­cą tym z Was, któ­re chcą zadbać o swo­ją fry­zu­rę od „środ­ka”.

Zabie­gi Maru­la Oil z gamy luk­su­so­wych pro­duk­tów mar­ki Paul Mit­chell sil­nie odży­wia­ją wło­sy. Prze­kształ­ca­ją mato­we pasma w peł­ne bla­sku oraz sca­la­ją roz­dwo­jo­ne koń­ców­ki. Olej Maru­la (nazy­wa­ny też drze­wem sło­ni) pozy­ski­wa­ny jest z afry­kań­skie­go drze­wa, z pestek jego owo­ców. Przy regu­lar­nym i codzien­nym sto­so­wa­niu pro­duk­tów Maru­la Oil wło­sy prze­cho­dzą praw­dzi­wą meta­mor­fo­zę. Ide­al­ne dla osób, któ­re bory­ka­ją się z pro­ble­mem suchej skó­ry gło­wy lub łusz­czy­cą. Zabieg ten świet­nie spraw­dzi się w przy­pad­ku wło­sów gru­bych, krę­co­nych lub z ten­den­cją do pusze­nia się. Linia Light spraw­dzi się w przy­pad­ku wło­sów cienkich.

Zabiegi Marula Oil, Awapuhi Wild Ginger, a może Tea Tree - czyli jak zadbać o pielęgnację włosów po zimie?

Zabie­gi z gamy pro­duk­tów Awa­pu­hi Wild Gin­ger mają w swo­im skła­dzie hawaj­ski, bia­ły imbir. Poza pięk­nym zapa­chem, pro­duk­ty z tej serii odbu­do­wu­ją pasma od wewnątrz. Kie­dy wło­sy pęka­ją i sta­ją się łam­li­we ozna­cza to, że wią­za­nia pep­ty­do­we (czy­li ich pod­sta­wo­wy budu­lec) są osła­bio­ne. Nale­ży wów­czas dzia­łać od środ­ka, aby je wzmoc­nić. Uzy­ska­my wte­dy upra­gnio­ny efekt pięk­nych, zdro­wy i moc­nych wło­sów. 

Wśród zabie­gów Awa­pu­hi Wild Gin­ger masz nato­miast do wybo­ru trzy warian­ty (Kera­Tri­plex, Hydra­Tri­plex, KeraTriplex&HydraTriplex). Każ­dy z tych zabie­gów, poza odbu­do­wą wło­sów, zapew­ni im lek­kość i pomo­że w ich ukła­da­niu. Ich ogrom­nym atu­tem jest fakt, że nie obcią­ża­ją cien­kich wło­sów. AWG Kera­Tri­plex to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla wło­sów suchych, po zabie­gach che­micz­nych, takich jak m.in. kolo­ry­za­cja, trwa­ła czy pro­sto­wa­nie kera­ty­no­we. Wło­sy mato­we, puszą­ce się i suche będą nie do pozna­nia po zabie­gu Hydra­Tri­plex. 

Zabiegi Marula Oil, Awapuhi Wild Ginger, a może Tea Tree - czyli jak zadbać o pielęgnację włosów po zimie?

Z kolei zabie­gi z gamy pro­duk­tów Tea Tree pomo­gą roz­wią­zać pro­ble­my zwią­za­ne ze skó­rą gło­wy. Łupież, wypa­da­nie wło­sów, swę­dze­nie, dys­kom­fort? Temu wszyst­kie­mu zara­dzą kosme­ty­ki i zabie­gi Tea Tree. Tea Tree Power to sze­ro­ki wachlarz roz­wią­zań (orzeź­wia­ją­ce cytru­sy, ole­jek z drze­wa her­ba­cia­ne­go, koją­ca lawen­da), po któ­rym two­ja skó­ra gło­wy będzie pobu­dzo­na, a Ty poczu­jesz się nie­sa­mo­wi­cie świeżo.

Po pro­fe­sjo­nal­nej dia­gno­zie skó­ry gło­wy i wło­sów fry­zjer powi­nien zapro­po­no­wać zabieg (lub zabie­gi) dobra­ne indy­wi­du­al­nie do Two­ich potrzeb. Zapy­taj go, któ­ry z nich będzie dla Cie­bie naj­lep­szy. Ide­al­ną oka­zją do tego, aby na wła­sne oczy prze­ko­nać się, jak wyglą­da­ją prze­mia­ny po wspo­mnia­nych wyżej zabie­gach od mar­ki Paul Mit­chell, koniecz­nie zapisz się na akcję cha­ry­ta­tyw­ną #PSdla­zwie­rza­kow orga­ni­zo­wa­ną przez fir­mę Per­fect Salon. Link do zapi­sów: https://www.moment.pl/akademia-perfect-salon. Za cenę 50 zł (kwo­ta ta zosta­nie prze­ka­za­na Przy­tu­li­sku w Har­bu­to­wi­cach i Kudła­te­mu Kum­plo­wi) możesz zatrosz­czyć się o swo­ją fry­zu­rę dzię­ki odpo­wied­niej dia­gno­zie i usłu­dze wyko­ny­wa­nej przez pro­fe­sjo­na­li­stów (zabie­gi pielęgnacyjne/koloryzacja). Akcja odby­wa się na tere­nie Kra­ko­wa i War­sza­wy, trwa przez cały marzec. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak prawidłowo zadbać o włosy po lecie?

Słoń­ce – kocha­my je bez­gra­nicz­nie i ono nas rów­nież, ale… w nad­mia­rze nie­ste­ty nam szko­dzi. Jeśli w trak­cie waka­cji nie korzy­sta­łaś z kosme­ty­ków z fil­tra­mi UV, za to pły­wa­łaś w sło­nej lub chlo­ro­wa­nej wodzie, to…
Więcej
Uroda

Kosmetyczny must-have na lato

Sezon let­ni w peł­ni i z pew­no­ścią zapla­no­wa­łaś już kolej­ne waka­cyj­ne podró­że.  Ale czy myśla­łaś już o swo­jej let­niej kosme­tycz­ce? Pierw­sze upal­ne dni i począ­tek lata to chwi­la, kie­dy chęt­nie wpro­wa­dza­my do nasze­go życia nowe…
Więcej
Uroda

Keratynowa koloryzacja permanentna JOICO LumiShine odżywia i dodaje włosom połysku

Kera­ty­no­wa kolo­ry­za­cja per­ma­nent­na JOICO Color Lumi­Shi­ne, to deli­kat­na kolo­ry­za­cja i rekon­struk­cja wło­sów w jed­nym. Mini­mal­na zawar­tość amo­nia­ku i doda­tek argi­ni­ny zapew­nia­ją połysk i dłu­go­trwa­łe efek­ty kolo­ry­za­cji, a tak­że więk­sze bez­pie­czeń­stwo dla wło­sów. Jak dzia­ła keratynowa…
Więcej