UrodaWłosy

Objętość włosów – wypróbuj JOICO JoiFull

Objętość włosów – marzą o niej zarówno kobiety, jak i mężczyźni niezależnie od wieku. W końcu włosy mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie i pewność siebie. Oto profesjonalna seria kosmetyków na objętość włosów od JOICO, czyli JoiFull. Poznaj jej sekrety!

Objętość włosów – seria JOICO JoiFull

Pyta­jąc fry­zje­rów, cze­go naj­bar­dziej pra­gną ich klient­ki i klien­ci, odpo­wiedź jest jed­na – obję­tość wło­sów. Nie­za­leż­nie od oka­zji każ­dy marzy o gęstej, buj­nej fry­zu­rze rów­nież przy krót­kich wło­sach. Nie­ste­ty sło­wiań­skie wło­sy raczej rzad­ko są gru­be, a szcze­gól­nie prze­rze­dza­ją się w wie­kiem, gdy orga­nizm pro­du­ku­je coraz mniej hor­mo­nów, któ­re są klu­czo­we dla cyklu wzro­stu i roz­wo­ju wło­sów. Obję­tość wło­sów, wital­ność, mięk­kość i blask uzy­skasz z serią JOICO JoiFull. Zawie­ra ona biał­ko ryżo­we, eks­trakt z bam­bu­sa, kwiat loto­su i zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię Smar­tRe­le­ase, któ­ra wzmac­nia i zabez­pie­cza pasma nawet na dłu­go po uży­ciu pro­duk­tów. 

Objętość włosów – szampon JOICO JoiFull Volumizing

Pierw­szym kro­kiem w pro­ce­sie zwięk­sze­nia obję­to­ści wło­sów jest dobór szam­po­nu. Szam­pon JOICO JoiFull Volu­mi­zing przede wszyst­kim oczysz­cza wło­sy i skó­rę gło­wy oraz nada­je obję­tość. Zapew­nia trwa­ły efekt liftin­gu, bez efek­tu sztyw­nych i obcią­żo­nych wło­sów. Gwa­ran­tu­je dłu­go­trwa­łą ochro­nę przed wil­go­cią oraz przed uszko­dze­nia­mi ter­micz­ny­mi do 212°C! Pod­czas mycia war­to zwró­cić uwa­gę na to, aby myć wło­sy i skó­rę gło­wy dwu­krot­nie, czy­li na mokrą gło­wę nakła­da­my roz­ma­so­wa­ny w dło­niach szam­pon, wyko­nu­je­my dokład­ny masaż i spłu­ku­je­my, a następ­nie powta­rza­my czyn­ność. Nale­ży rów­nież pamię­tać, że wło­sy poni­żej uszu nie potrze­bu­ją codzien­ne­go oczysz­cza­nia, lecz wystar­czy im spły­wa­ją­ca pia­na (chy­ba, że mamy na wło­sach dużą ilość lakie­ru lub innych kosme­ty­ków do stylizacji).

Objętość włosów – odżywka JOICO JoiFull Volumizing

Następ­nym eta­pem w wal­ce o gęstą, ale i zdro­wą fry­zu­rę jest odżyw­ka. JOICO JoiFull ma wszyst­ko to, cze­go deli­kat­ne i cien­kie wło­sy potrze­bu­ją. For­mu­ła z sil­ny­mi skład­ni­ka­mi uła­twia­ją­cy­mi roz­cze­sy­wa­nie zapro­jek­to­wa­na zosta­ła tak, aby stwo­rzyć peł­ne, przy­jem­ne w doty­ku wło­sy, i co waż­ne – bez obcią­że­nia! Odżyw­kę nale­ży uży­wać pod­czas każ­de­go mycia wło­sów, nakła­da­jąc ją poni­żej linii uszu. Domknie ona łuski wło­sów, któ­re zosta­ły otwar­te pod­czas mycia. Zapew­ni to wygła­dze­nie wło­sów, co prze­ło­ży się rów­nież na ich blask. 

Objętość włosów – krem JOICO JoiFull Volumizing

Ostat­nim pro­duk­tem, któ­ry nie­zwy­kle pod­kre­śla stwo­rzo­ną obję­tość przez szam­pon i odżyw­kę jest krem JOICO JoiFull Volu­mi­zing. Jest to ulu­bie­niec sty­li­stów wło­sów, a o jego zale­tach czę­sto wspo­mi­na Łukasz Urbań­ski, któ­ry jest Amba­sa­do­rem JOICO w Pol­sce. Krem nale­ży apli­ko­wać u nasa­dy na osu­szo­ne ręcz­ni­kiem wło­sy. Jego kon­sy­sten­cja przy­po­mi­na połą­cze­nie kre­mu z żelem, co uła­twia kształ­to­wa­nie fry­zu­ry. Pro­dukt widocz­nie pogru­bia wło­sy i odbi­ja je u nasa­dy, a jed­no­cze­śnie nie pozo­sta­wia na nich lep­kich pozo­sta­ło­ści. Efek­tem jest natu­ral­nie wyglą­da­ją­ca i pogru­bio­na fry­zu­ra. Dodat­ko­wo ten krem chro­ni wło­sy przed wil­go­cią oraz uszko­dze­nia­mi ter­micz­ny­mi do 212°C!

Wska­zów­ka! Susze­nie wło­sów z gło­wą do dołu rów­nież poma­ga w doda­niu obję­to­ści. Koniecz­nie wypró­buj tego następ­nym razem!

Kupu­jąc pro­dukt JOICO z holo­gra­mem masz pew­ność, że jest on ORYGINALNY i pocho­dzi z auto­ry­zo­wa­ne­go źró­dła sprze­da­ży. Holo­gram ozna­cza, że pro­dukt był prze­cho­wy­wa­ny i trans­por­to­wa­ny w odpo­wied­nich warun­kach, jego skład jest bez­piecz­ny, a ter­min waż­no­ści nie upłynął.

Tekst: Anna Łaniewska
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Ikony Rekonstrukcji Włosów JOICO K-PAK

Pro­duk­ty, któ­re zre­kon­stru­ują nawet naj­bar­dziej znisz­czo­ne wło­sy, czy­li IKONY REKONSTRUKCJI WŁOSÓW JOICO K‑PAK. Dzię­ki zawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii lipo­so­mo­wej Smar­tRe­le­ase, któ­ra napra­wia, wzmac­nia i chro­ni wło­sy dokład­nie tam, gdzie tego potrze­bu­ją, seria K‑PAK poma­ga napra­wić wie­lo­let­nie, widoczne…
Więcej
Uroda

Szybsze suszenie włosów dzięki JOICO Dream Blowout

Szyb­sze susze­nie wło­sów nie musi pozo­stać jedy­nie w Two­ich snach! Nie musisz też ści­nać swo­ich wło­sów, aby przy­spie­szyć ich susze­nie, bo mamy coś, co Ci pomo­że – krem do wło­sów – JOICO Dre­am Blo­wo­ut, który…
Więcej
Uroda

Jak prawidłowo zadbać o włosy po lecie?

Słoń­ce – kocha­my je bez­gra­nicz­nie i ono nas rów­nież, ale… w nad­mia­rze nie­ste­ty nam szko­dzi. Jeśli w trak­cie waka­cji nie korzy­sta­łaś z kosme­ty­ków z fil­tra­mi UV, za to pły­wa­łaś w sło­nej lub chlo­ro­wa­nej wodzie, to…
Więcej