Tegoroczna edycja cenionego na całym świecie konkursu fryzjerskiego Style & Colour Trophy to przełom w świecie fryzjerskim. To moment, w którym historia spotkała się z nowoczesnością – L’Oréal Professionnel Paris, legendarny lider w dziedzinie fryzur, postanowił zmienić reguły gry, ustanawiając „Meta-Morphosis” motywem przewodnim Style & Colour Trophy. W szrankach konkursu stanęli nie tylko mistrzowie nożyczek, ale także artyści CGI, którzy razem wznieśli poziom kreatywności w stylizacji włosów na inny poziom. 

Sty­le & Colo­ur Tro­phy to mię­dzy­na­ro­do­wy i naj­dłu­żej trwa­ją­cy kon­kurs fry­zjer­ski w for­mu­le live na świe­cie. Do tej pory rywa­li­za­cja doty­czy­ła jedy­nie świa­ta rze­czy­wi­ste­go, jed­nak w tym roku posta­no­wio­no dać wyraz temu, jak bar­dzo L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris zaan­ga­żo­wa­ny jest w sty­mu­lo­wa­nie kre­atyw­no­ści pro­fe­sjo­na­li­stów fry­zjer­skich. Dla­te­go roz­sze­rzo­no ini­cja­ty­wę o świa­ty wir­tu­al­ne i zapro­szo­no do niej arty­stów CGI. 

- Jestem bar­dzo dum­na z tego, że jako mar­ka pod­no­si­my poziom pro­fe­sjo­nal­nej bran­ży i rewo­lu­cjo­ni­zu­je­my pięk­no wło­sów. Sty­le & Colo­ur Tro­phy to od zawsze wyjąt­ko­wa oko­licz­ność dla naj­wy­bit­niej­szych sty­li­stów, a tego­rocz­ny motyw kon­kur­su pozwa­la nam jesz­cze dalej prze­su­nąć gra­ni­cę wyra­ża­nia sie­bie. Nadal zapew­nia­my nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści eks­pre­sji w świe­cie rze­czy­wi­stym, a ponad­to moty­wu­je­my do jak naj­więk­szej kre­atyw­no­ści w rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej – wyja­śnia Anne Machet, Mię­dzy­na­ro­do­wa Dyrek­tor Gene­ral­na L’O­réal Professionnel.

Do tego­rocz­nej edy­cji Sty­le & Colo­ur Tro­phy zgło­szo­no 105 000 prac, czy­li o pięć razy wię­cej niż w ubie­głym roku. Tyl­ko ta licz­ba poka­zu­je, ile jest jesz­cze do odkry­cia i zapro­po­no­wa­nia, jeże­li cho­dzi o sty­li­za­cję wło­sów. Wysła­nie zgło­sze­nia to jed­nak nie wszyst­ko, co nale­ża­ło zro­bić, by zakwa­li­fi­ko­wać się do kon­kur­su. Po upły­nię­ciu ter­mi­nu, do któ­re­go moż­na było to zro­bić, w każ­dym kra­ju lokal­ne jury wybra­ło tyl­ko 1 kra­jo­we­go arty­stę CGI i tyl­ko 1 kra­jo­we­go sty­li­stę, któ­rzy dosta­li się świa­to­we­go pół­fi­na­łu. W tym pół­fi­na­le glo­bal­ne jury wybra­łó 6 naj­lep­szych z każ­dej kate­go­rii, któ­rzy wezmą udział w Glo­bal­nym Finale.

Ten obę­dzie się już 11 grud­nia w Pary­żu i będzie to nie­zwy­kłe, abso­lut­nie wyjąt­ko­we prze­ży­cie zarów­no dla uczest­ni­ków kon­kur­su, jak i wszyst­kich kocha­ją­cych eks­pre­sję poprzez wło­sy. W wyda­rze­niu weź­mie udział 6 fina­li­stów z róż­nych stron świa­ta, któ­rzy podej­mą ostat­nie wyzwa­nie i stwo­rzą final­ny „Meta-mor­pho­sis” look. Z pew­no­ścią będą to nie­zwy­kle odważ­ne, wyszu­ka­ne i nie­sza­blo­no­we sty­li­za­cje wło­sów. 

O tym, kto zwy­cię­ży w oby­dwu kate­go­riach zde­cy­du­je jury skła­da­ją­ce się z czo­ło­wych pro­fe­sjo­na­li­stów z całe­go świa­ta. Wśród nich: Min Kim, Derick Mon­roe, Char­lie Le Min­du i arty­sta CGI Samy La Cra­pu­le. 

 -To zaszczyt, by móc zapre­zen­to­wać swo­ją pra­cę przed tak pre­sti­żo­wym jury. Ich wie­dza i pora­dy pomo­gą mi prze­su­nąć gra­ni­ce mojej kre­atyw­no­ści – mówi Sła­wo­mir Suder, pol­ski sty­li­sta fry­zur i świa­to­wy fina­li­sta kon­kur­su Sty­le & Colo­ur Tro­phy. 

Wpływ na wynik będzie mia­ła też sama publicz­ność, któ­ra od 6 do 8 grud­nia, w Roblo­xie (grze inter­ne­to­wej) będzie mogła zagło­so­wać na swo­ją ulu­bio­ną wir­tu­al­ną sty­li­za­cje wło­sów. Poza odda­niem gło­su na 1 z 6 glo­bal­nych fina­li­stów, na Roblo­xie będzie moż­na rów­nież obej­rzeć trans­mi­sję z kon­kur­su, zagrać w gry i wygrać dar­mo­we przed­mio­ty UGC.

Tak głę­bo­kie zaan­ga­żo­wa­nie się L’Orèal Pro­fes­sion­nel Paris w eks­plo­ro­wa­nie wir­tu­al­nych moż­li­wo­ści zwią­za­nych ze sty­li­za­cją wło­sów to spo­sób na mak­sy­mal­ne pobu­dze­nie kre­atyw­no­ści i osią­gnię­cie cał­ko­wi­tej wol­no­ści wyra­ża­nia sie­bie. Mar­ka już nie tyl­ko pro­po­nu­je wir­tu­al­ne kolek­cje fry­zur, ale też posze­rza zakres swo­je­go legen­dar­ne­go kon­kur­su o Meta­ver­se. To nie­zwy­kle waż­ny z per­spek­ty­wy budo­wa­nia prze­wa­gi tech­no­lo­gicz­nej krok, na któ­rym L’Orèal Pro­fes­sion­nel Paris nie poprze­sta­nie. Mar­ka będzie nadal eks­plo­ro­wać moż­li­wo­ści wir­tu­al­nych świa­tów, cze­go efek­ty będzie moż­na oglą­dać już w 2024 roku. Stay tuned!

Rest/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy