UrodaWłosy

Jak odpowiednio chronić włosy latem?

Nasza wiedza na temat świadomej i bezpiecznej ekspozycji skóry na słońce wzrasta z roku na rok, wciąż jednak niewiele mówi się o letniej ochronie w kontekście włosów. A szkoda – promieniowanie UVA i UVB może bowiem wpłynąć na rozpad keratyny (czyli ich podstawowego budulca), odchylenie się łusek włosów i płowienie koloru. Jak więc prawidłowo chronić nasze pasma latem? 

jak ochronić włosy lato

Z pew­no­ścią nie­jed­no­krot­nie zetknę­łaś się z histo­rią, w któ­rej po powro­cie z wyjaz­du waka­cyj­ne­go ktoś musiał ściąć znisz­czo­ne wło­sy. Dzię­ki odpo­wied­niej ochro­nie możesz tego unik­nąć. Pod­czas urlo­pu trosz­czysz się o cerę – apli­ku­jesz na twarz krem z fil­trem prze­ciw­sło­necz­nym SPF 50+… a czy pamię­tasz o tym, żeby rów­no­le­gle zadbać o swo­je pasma? 

Nad­mier­na eks­po­zy­cja wło­sów na słoń­ce może spra­wić, że wło­sy sta­ną się one odwod­nio­ne, osła­bio­ne, a tak­że pozba­wio­ne wital­no­ści i bla­sku. Dodat­ko­wo możesz mieć wów­czas pro­blem z ich roz­cze­sy­wa­niem i roz­dwo­jo­ny­mi koń­ców­ka­mi. Z pomo­cą przy­cho­dzą pro­duk­ty, któ­re blo­ku­ją pro­mie­nio­wa­nie UV. Dzię­ki temu po zakoń­cze­niu urlo­pu będziesz cie­szyć się nie tyl­ko pięk­ny­mi wspo­mnie­nia­mi, ale rów­nież wspa­nia­łą fryzurą.

Jeśli chcesz zadbać o swo­je wło­sy latem (i nie tyl­ko), sko­rzy­staj ze spe­cjal­nych pro­duk­tów gwa­ran­tu­ją­cych ochro­nę przed UVA i UVB. Oto spraw­dzo­ne, wyso­ko skon­cen­tro­wa­ne kosme­ty­ki, któ­re są wydaj­ne, wygod­ne w uży­ciu i, co naj­waż­niej­sze, efektywne!

1. Spray JOICO Blon­de Life Bri­gh­te­ning Veil

Ten spray zapo­bie­ga pło­wie­niu kolo­ru pod­czas eks­po­zy­cji na słoń­ce i poma­ga pod­trzy­mać jasność blon­du. Dodat­ko­wo zabez­pie­cza wło­sy przed dzia­ła­niem wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry (aż do 232° C). Zmięk­cza i wygła­dza pasma oraz zapo­bie­ga ich pusze­niu się. Pro­dukt dedy­ko­wa­ny jest blon­dyn­kom, któ­rych wło­sy są naj­wraż­liw­sze i naj­bar­dziej nara­żo­ne na nega­tyw­ne skut­ki pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go. 

Spray JOICO Blonde Life Brightening Veil

Spray JOICO Blon­de Life Bri­gh­te­ning Veil

 

2. JOICO Defy Dama­ge Pro­tec­ti­ve Shield

Ultra­lek­ki krem do wło­sów JOICO Defy Dama­ge Pro­tec­ti­ve Shield zapew­nia dłu­go­trwa­łą ochro­nę przed sty­li­za­cją na gorą­co, zanie­czysz­cze­nia­mi śro­do­wi­ska i pro­mie­nio­wa­niem UV. Nada­je wło­som jedwa­bi­stą mięk­kość i gład­kość oraz dłu­go­trwa­le zabez­pie­cza je przed uszko­dze­nia­mi. Został wzbo­ga­co­ny o nowo­cze­sną, zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię Smar­tRe­le­ase, któ­ra dostar­cza lipo­so­my do całej struk­tu­ry wło­sa, stop­nio­wo uwal­nia­jąc aktyw­ne skład­ni­ki – ole­jek z owo­cu dzi­kiej róży, argi­ni­nę oraz keratynę.

JOICO Defy Damage Protective Shield

JOICO Defy Dama­ge Pro­tec­ti­ve Shield

3. Spray JOICO K‑Pak Color The­ra­py Luster Lock Multi-Perfector

To wygod­ny w apli­ka­cji pro­dukt-spray, któ­ry skła­da się z dwóch faz:

FAZA 1: Ultra­lek­ka, kre­mo­wa, nawil­ża­ją­ca (bez obcią­że­nia) emul­sja, któ­ra zawie­ra mie­szan­kę olej­ków Man­ket­ti (sto­so­wa­ny nie­gdyś przez afry­kań­skie ple­mio­na jako ochro­na przed słoń­cem) i olej­ku arganowego.

FAZA 2: Przej­rzy­sta, jedwa­bi­sta emul­sja, któ­ra zawie­ra tech­no­lo­gię Smar­tRe­le­ase. Two­rzy tar­czę ochron­ną i zapo­bie­ga blak­nię­ciu koloru.

Spray JOICO K-Pak Color Therapy Luster Lock Multi-Perfector

Spray JOICO K‑Pak Color The­ra­py Luster Lock Multi-Perfector

4. Paul Mit­chell – zestaw SUMMER TRIO z serii SUN

Ten zestaw wegań­skich kosme­ty­ków ofe­ru­je wło­som wszyst­ko to, cze­go potrze­bu­ją latem. Filtr UV Uvi­nul® Easy poma­ga chro­nić je przed szko­dli­wym pro­mie­nio­wa­niem sło­necz­nym i zapo­bie­ga blak­nię­ciu kolo­ru.

- Paul Mit­chell Sun Revi­ta­li­zing Sham­poo to szam­pon rewi­ta­li­zu­ją­cy. Recep­tu­ra wzbo­ga­co­na zosta­ła o Kera­vis i olej koko­so­wy, któ­ry deli­kat­nie oczysz­cza i nada­je wło­som sprę­ży­stość oraz połysk.

Sun Revitalizing Shampoo to szampon rewitalizujący

Paul Mit­chell Sun Revi­ta­li­zing Sham­poo – szam­pon rewitalizujący.

- Paul Mit­chell After Sun Nouri­shing Mask – w skła­dzie tej maski znaj­dziesz: Kera­vis, pan­te­nol, olej sło­necz­ni­ko­wy i skład­ni­ki na bazie psze­ni­cy, któ­re przy­wra­ca­ją wło­som nawil­że­nie. Dzię­ki temu wło­sy sta­ją się wzmoc­nio­ne i jedwa­bi­ście gładkie.

After Sun Nourishing Mask

Paul Mit­chell After Sun Nouri­shing Maska

- Paul Mit­chell Sun Pro­tec­ti­ve Dry Oil – to ochron­ny i odżyw­czy ole­jek. Możesz apli­ko­wać go na wło­sy przed susze­niem, dzię­ki cze­mu unik­niesz efek­tu pusze­nia się pasm. Recep­tu­ra olej­ku zawie­ra: Kera­vis, wita­mi­nę E, olej jojo­ba i olej sło­necz­ni­ko­wy, a tak­że skład­ni­ki opar­te na psze­ni­cy. Zapew­nia gład­kość, połysk i elastyczność.

Paul Mitchell Sun Protective Dry Oil

Paul Mit­chell Sun Pro­tec­ti­ve Dry Oil

5. Paul Mit­chell Color Pro­tect Loc­king Spray – to pro­dukt bez spłu­ki­wa­nia, któ­ry chro­ni wło­sy przed pro­mie­nio­wa­niem UV (zawar­ty w nim wyciąg ze sło­necz­ni­ka jest natu­ral­nym fil­trem). Spray spra­wia, że wło­sy wyglą­da­ją na odży­wio­ne i błysz­czą­ce, a tak­że prze­dłu­ża trwa­łość i głę­bię kolo­ru w przy­pad­ku wło­sów kolo­ry­zo­wa­nych. 

Szam­pon, odżyw­ka i maska mar­ki Paul Mit­chell z serii Color Pro­tect gwa­ran­tu­ją ochro­nę przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go. 

Paul Mitchell Color Protect Locking Spray

Paul Mit­chell Color Pro­tect Loc­king Spray

6. … a może by tak coś do sty­li­za­cji? Mar­ka Sexy­Hair dopie­ro nie­daw­no wkro­czy­ła na rynek pol­ski, a już zyska­ła sym­pa­tię wie­lu klien­tów. Ich best­sel­ler, lakier Big Get Lay­ered Hair Spray, gwa­ran­tu­je ochro­nę przed wil­go­cią, pusze­niem się wło­sów oraz pro­mie­nio­wa­niem UVA/UVB. Dodat­ko­wo zapew­nia wło­som spek­ta­ku­lar­ną gęstość i obję­tość. 

SexyHair lakier Big Get Layered Hair Spray

Sexy­Ha­ir lakier Big Get Lay­ered Hair Spray

Lato to nie­zwy­kle wyma­ga­ją­cy czas dla naszych wło­sów – na ich kon­dy­cję wpły­wa nie tyl­ko pro­mie­nio­wa­nie UV, ale rów­nież sło­na i chlo­ro­wa­na woda, wiatr, pia­sek czy kli­ma­ty­za­cja. Oto kil­ka wska­zó­wek, któ­re dodat­ko­wo pomo­gą ci zadbać o two­je pasma: 

  • Po powro­cie z pla­ży moż­li­wie naj­szyb­ciej zmyj (naj­le­piej dwu­krot­nie) pia­sek i sól mor­ską z wło­sów. Koniecz­nie sko­rzy­staj z nawil­ża­ją­cej odżyw­ki. 
  • Latem reko­men­do­wa­ne jest apli­ko­wa­nie na wło­sy inten­syw­nie rege­ne­ru­ją­cej maski (min. 2 razy w tygodniu).
  • Jeśli decy­du­jesz się na opa­la­nie, nie zapo­mi­naj o tym, aby zaopa­trzyć się w kape­lusz lub chu­s­tę, któ­re pomo­gą ci ochro­nić przed słoń­cem nie tyl­ko gło­wę, ale też wło­sy. 

Susze­nie wło­sów na słoń­cu po wyj­ściu z morza czy jezio­ra to kiep­ski pomysł – woda dzia­ła jak soczew­ka i sku­pia pro­mie­nie UV, któ­re uła­twia­ją powsta­wa­nie wol­nych rodników.

  • Po sezo­nie waka­cyj­nym wska­za­na jest wizy­ta u fry­zje­ra i sko­rzy­sta­nie z pro­fe­sjo­nal­ne­go zabie­gu odżyw­cze­go, któ­ry pomo­że naszym wło­som odzy­skać (lub pod­trzy­mać, jeśli na co dzień odpo­wied­nio je pie­lę­gnu­je­my) sprę­ży­stość i blask.
  • Postaw na luź­ny war­kocz lub kok – dzię­ki temu wło­sy będą mniej podat­ne na uszko­dze­nia. 
  • Ogra­nicz korzy­sta­nie z pro­stow­ni­cy, loków­ki czy suszar­ki – two­je wło­sy będą ci za to wdzięcz­ne. 
  • Nie zapo­mi­naj o sto­so­wa­niu olej­ków, spray­ów, a nawet odży­wek i szam­po­nów zapew­nia­ją­cych ochro­nę UV!

Przy­go­tuj swo­je wło­sy na kon­takt ze słoń­cem i ciesz się waka­cja­mi – bez przy­krych kon­se­kwen­cji. 

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Kasandra Zawal
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Ikony Rekonstrukcji Włosów JOICO K-PAK

Pro­duk­ty, któ­re zre­kon­stru­ują nawet naj­bar­dziej znisz­czo­ne wło­sy, czy­li IKONY REKONSTRUKCJI WŁOSÓW JOICO K‑PAK. Dzię­ki zawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii lipo­so­mo­wej Smar­tRe­le­ase, któ­ra napra­wia, wzmac­nia i chro­ni wło­sy dokład­nie tam, gdzie tego potrze­bu­ją, seria K‑PAK poma­ga napra­wić wie­lo­let­nie, widoczne…
Więcej
Uroda

Szybsze suszenie włosów dzięki JOICO Dream Blowout

Szyb­sze susze­nie wło­sów nie musi pozo­stać jedy­nie w Two­ich snach! Nie musisz też ści­nać swo­ich wło­sów, aby przy­spie­szyć ich susze­nie, bo mamy coś, co Ci pomo­że – krem do wło­sów – JOICO Dre­am Blo­wo­ut, który…
Więcej
Uroda

Jak prawidłowo zadbać o włosy po lecie?

Słoń­ce – kocha­my je bez­gra­nicz­nie i ono nas rów­nież, ale… w nad­mia­rze nie­ste­ty nam szko­dzi. Jeśli w trak­cie waka­cji nie korzy­sta­łaś z kosme­ty­ków z fil­tra­mi UV, za to pły­wa­łaś w sło­nej lub chlo­ro­wa­nej wodzie, to…
Więcej