Włosy

Jak zapobiec wypadaniu włosów?

Nadmierne wypadanie włosów jest problemem, z którym boryka się wiele kobiet – i to w różnym wieku. W jaki sposób radzić sobie z tego typu dolegliwościami i sprawić, aby nasze włosy były piękne, gęste i pełne blasku? A przede wszystkim – jak zapobiec wypadaniu włosów? O tym wszystkim w dzisiejszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Jak zapobiec wypadaniu włosów? Postaw na odpowiednie kosmetyki!

 

Jak zapobiec wypadaniu włosów? Postaw na odpowiednie kosmetyki!

Zanim przej­dzie­my do roz­wią­zań pro­ble­mów zwią­za­nych z nad­mier­nym wypa­da­niem wło­sów, war­to pomó­wić chwi­lę o pro­fi­lak­ty­ce. Wszy­scy prze­cież wie­my, że lepiej zapo­bie­gać, niż leczyć! Przede wszyst­kim zatem, sto­suj­my w codzien­nej pie­lę­gna­cji odpo­wied­nie pre­pa­ra­ty. Są nimi na cho­ciaż­by odpo­wied­nie toni­ki dedy­ko­wa­ne prze­ciw­dzia­ła­niu wypa­da­niu wło­sów - takie jak Scalp Care Anti-Thin­ning Tonic fir­my Paul Mit­chell. Do tego war­to dodać spe­cjal­ne odżyw­ki, takie jak Scalp Care Anti-Thin­ning Con­di­tio­ner, acz­kol­wiek przede wszyst­kim war­to regu­lar­nie sto­so­wać Scalp Care Anti-Thin­ning Sham­poo. 

Dzię­ki połą­cze­niu tych trzech kosme­ty­ków, nie tyl­ko sku­tecz­nie zaha­mu­je­my nad­mier­ne wypa­da­nie wło­sów, ale też spra­wi­my, że nasze wło­sy będą sil­ne, peł­ne bla­sku i kolo­ry­tu. Wyni­ka to przede wszyst­kim z tego, że w ich skład wcho­dzi mie­szan­ka Rege­ni­plex®, zawie­ra­ją­ca śliw­kę kaka­du, pep­ty­dy gro­cho­we, kur­ku­mę, żeń-szeń i kwiat koni­czy­ny. To wła­śnie dzię­ki nie­spo­ty­ka­nej na ryn­ku recep­tu­rze, wło­sy są mak­sy­mal­nie wzmoc­nio­ne, a wypa­da­nie wło­sów zosta­je zre­du­ko­wa­ne do mini­mum.

Zadbaj o prawidłową dietę. Co jeść, żeby włosy nie wypadały?

Nasz orga­nizm reagu­je bar­dzo szyb­ko na nawet drob­ne zmia­ny w die­cie, w związ­ku z czym jeże­li nad­mier­ne wypa­da­nie wło­sów jest dla nas istot­nym pro­ble­mem- pomyśl­my nad zmia­ną codzien­ne­go jadło­spi­su! Przede wszyst­kim usuń­my z nie­go wszel­kie prze­two­rzo­ne jedze­nie, takie jak fast foody czy sło­dy­cze, ale też kawę, czy cukier. 

Co jest dobre na wypadanie włosów? Wprowadź do diety kilka istotnych elementów.

A są nimi oczy­wi­ście… wita­mi­ny! Odgry­wa­ją klu­czo­wą wręcz rolę w ogra­ni­cze­niu wypa­da­nia wło­sów. Są to przede wszyst­kim wita­mi­ny A, B1, B2, B5, B6, B7, C i E. Ponad­to, dostar­czaj orga­ni­zmo­wi nie­zbęd­nych sub­stan­cji dzia­ła­ją­cych pozy­tyw­nie na nad­mier­nie wypa­da­ją­ce wło­sy. Są to mię­dzy inny­mi kwa­sy omega‑3, cynk, miedź i żela­zo. Znajdź kil­ka ulu­bio­nych pro­duk­tów, któ­re zawie­ra­ją te sub­stan­cje, a na efek­ty nie będziesz musia­ła dłu­go cze­kać!

Po trzecie – styl życia ma ogromny wpływ na wypadające włosy!

Tak! Nasza codzien­na ruty­na odgry­wa ogrom­ną rolę w kon­tek­ście nad­mier­nie wypa­da­ją­cych wło­sów. Przez nagro­ma­dzo­ny stres, życie w cią­głym pośpie­chu i małą ilość snu, nasz orga­nizm jest po pro­stu osła­bio­ny. Oprócz nega­tyw­nych skut­ków takich jak obni­że­nie odpor­no­ści, tego typu styl życia skut­ku­je wła­śnie mię­dzy inny­mi nad­mier­nym wypa­da­niem wło­sów. 

Oprócz tego, na wypa­da­nie wło­sów mogą mieć wpływ rów­nież zbyt czę­ste wizy­ty w salo­nie fry­zjer­skim i odby­wa­nie roz­ma­itych zabie­gów, takich jak na przy­kład far­bo­wa­nie. Oczy­wi­ście wszyst­ko jest dla ludzi, ale… z umia­rem! Zmień zatem swo­je nawy­ki i styl życia, a ist­nie­je ogrom­na szan­sa, że wypa­da­ją­ce wło­sy nie będą dłu­żej dla Cie­bie pro­ble­mem. 

Ponad­to, przed wizy­tą w salo­nie spraw­dzaj dokład­nie jakość kosme­ty­ków, jakie zosta­ną uży­te do kon­kret­nych czyn­no­ści. Przy­kła­do­wo, jeże­li cho­dzi o naj­bez­piecz­niej­sze dla wło­sów far­by, naj­lep­sze jako­ścio­wo pro­duk­ty dostar­cza­ją takie mar­ki jak Joico, Paul Mit­chell czy Pra­va­na. Sta­wia­ją one przede wszyst­kim na inno­wa­cje pro­duk­to­we i zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię, więc możesz być spo­koj­na o bez­pie­czeń­stwo swo­ich wło­sów.

Jak zapobiec wypadaniu włosów? Podsumowanie.

Jak widać, sku­tecz­nych spo­so­bów na wypa­da­nie wło­sów jest przy­naj­mniej kil­ka. Oprócz lecze­nia, war­to tak­że pamię­tać o zapo­bie­ga­niu- wte­dy wów­czas nie będzie­my musie­li się zasta­na­wiać nad tym, co jest dobre na wypa­da­nie wło­sów. Pamię­taj­my jed­nak! Jeże­li wypa­da­nie wło­sów utrzy­mu­je się przez dłu­gi czas, war­to skon­sul­to­wać to z try­cho­lo­giem- leka­rzem zaj­mu­ją­cym się wło­sa­mi i skó­rą gło­wy.

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Odbudowa włosów z Paul Mitchell

Masz szorst­kie wło­sy, któ­re cięż­ko roz­cze­sać? A może roz­dwo­jo­ne koń­ców­ki i suche, znisz­czo­ne wło­sy? Każ­da z nas bory­ka się z podob­ny­mi pro­ble­ma­mi. A prze­cież pięk­ne, lśnią­ce oraz miłe w doty­ku pasma są na wycią­gnię­cie dło­ni…
Więcej
UrodaWłosy

Zabiegi Marula Oil, Awapuhi Wild Ginger, a może Tea Tree - czyli jak zadbać o pielęgnację włosów po zimie?

Oddy­cha­my z ulgą na myśl o tym, że po sro­giej zimie w koń­cu nad­cho­dzi upra­gnio­na wio­sna. W związ­ku z tym wie­le kobiet decy­du­je się na zmia­nę kolo­ru wło­sów. War­to jed­nak pamię­tać o tym, aby w…
Więcej
Uroda

PERFECT SALON Z PERFECT PLANEM - ZADBAJ O WŁOSY I POMÓŻ ZWIERZĘTOM ZE SCHRONISKA

Per­fect Salon (pol­ski dys­try­bu­tor pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji wło­sów marek takich jak Paul Mit­chell, Joico oraz Sexy­Ha­ir) wraz z 1. mar­ca orga­ni­zu­je trwa­ją­cą przez mie­siąc akcję cha­ry­ta­tyw­ną, któ­rej głów­nym celem jest pomoc potrze­bu­ją­cym zwie­rzę­tom. To wspa­nia­ła…
Więcej