Włosy

Jak zapobiec wypadaniu włosów?

Nadmierne wypadanie włosów jest problemem, z którym boryka się wiele kobiet – i to w różnym wieku. W jaki sposób radzić sobie z tego typu dolegliwościami i sprawić, aby nasze włosy były piękne, gęste i pełne blasku? A przede wszystkim – jak zapobiec wypadaniu włosów? O tym wszystkim w dzisiejszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Jak zapobiec wypadaniu włosów? Postaw na odpowiednie kosmetyki!

 

Jak zapobiec wypadaniu włosów? Postaw na odpowiednie kosmetyki!

Zanim przej­dzie­my do roz­wią­zań pro­ble­mów zwią­za­nych z nad­mier­nym wypa­da­niem wło­sów, war­to pomó­wić chwi­lę o pro­fi­lak­ty­ce. Wszy­scy prze­cież wie­my, że lepiej zapo­bie­gać, niż leczyć! Przede wszyst­kim zatem, sto­suj­my w codzien­nej pie­lę­gna­cji odpo­wied­nie pre­pa­ra­ty. Są nimi na cho­ciaż­by odpo­wied­nie toni­ki dedy­ko­wa­ne prze­ciw­dzia­ła­niu wypa­da­niu wło­sów - takie jak Scalp Care Anti-Thin­ning Tonic fir­my Paul Mit­chell. Do tego war­to dodać spe­cjal­ne odżyw­ki, takie jak Scalp Care Anti-Thin­ning Con­di­tio­ner, acz­kol­wiek przede wszyst­kim war­to regu­lar­nie sto­so­wać Scalp Care Anti-Thin­ning Sham­poo. 

Dzię­ki połą­cze­niu tych trzech kosme­ty­ków, nie tyl­ko sku­tecz­nie zaha­mu­je­my nad­mier­ne wypa­da­nie wło­sów, ale też spra­wi­my, że nasze wło­sy będą sil­ne, peł­ne bla­sku i kolo­ry­tu. Wyni­ka to przede wszyst­kim z tego, że w ich skład wcho­dzi mie­szan­ka Rege­ni­plex®, zawie­ra­ją­ca śliw­kę kaka­du, pep­ty­dy gro­cho­we, kur­ku­mę, żeń-szeń i kwiat koni­czy­ny. To wła­śnie dzię­ki nie­spo­ty­ka­nej na ryn­ku recep­tu­rze, wło­sy są mak­sy­mal­nie wzmoc­nio­ne, a wypa­da­nie wło­sów zosta­je zre­du­ko­wa­ne do minimum.

Zadbaj o prawidłową dietę. Co jeść, żeby włosy nie wypadały?

Nasz orga­nizm reagu­je bar­dzo szyb­ko na nawet drob­ne zmia­ny w die­cie, w związ­ku z czym jeże­li nad­mier­ne wypa­da­nie wło­sów jest dla nas istot­nym pro­ble­mem- pomyśl­my nad zmia­ną codzien­ne­go jadło­spi­su! Przede wszyst­kim usuń­my z nie­go wszel­kie prze­two­rzo­ne jedze­nie, takie jak fast foody czy sło­dy­cze, ale też kawę, czy cukier. 

Co jest dobre na wypadanie włosów? Wprowadź do diety kilka istotnych elementów.

A są nimi oczy­wi­ście… wita­mi­ny! Odgry­wa­ją klu­czo­wą wręcz rolę w ogra­ni­cze­niu wypa­da­nia wło­sów. Są to przede wszyst­kim wita­mi­ny A, B1, B2, B5, B6, B7, C i E. Ponad­to, dostar­czaj orga­ni­zmo­wi nie­zbęd­nych sub­stan­cji dzia­ła­ją­cych pozy­tyw­nie na nad­mier­nie wypa­da­ją­ce wło­sy. Są to mię­dzy inny­mi kwa­sy omega‑3, cynk, miedź i żela­zo. Znajdź kil­ka ulu­bio­nych pro­duk­tów, któ­re zawie­ra­ją te sub­stan­cje, a na efek­ty nie będziesz musia­ła dłu­go czekać!

Po trzecie – styl życia ma ogromny wpływ na wypadające włosy!

Tak! Nasza codzien­na ruty­na odgry­wa ogrom­ną rolę w kon­tek­ście nad­mier­nie wypa­da­ją­cych wło­sów. Przez nagro­ma­dzo­ny stres, życie w cią­głym pośpie­chu i małą ilość snu, nasz orga­nizm jest po pro­stu osła­bio­ny. Oprócz nega­tyw­nych skut­ków takich jak obni­że­nie odpor­no­ści, tego typu styl życia skut­ku­je wła­śnie mię­dzy inny­mi nad­mier­nym wypa­da­niem wło­sów. 

Oprócz tego, na wypa­da­nie wło­sów mogą mieć wpływ rów­nież zbyt czę­ste wizy­ty w salo­nie fry­zjer­skim i odby­wa­nie roz­ma­itych zabie­gów, takich jak na przy­kład far­bo­wa­nie. Oczy­wi­ście wszyst­ko jest dla ludzi, ale… z umia­rem! Zmień zatem swo­je nawy­ki i styl życia, a ist­nie­je ogrom­na szan­sa, że wypa­da­ją­ce wło­sy nie będą dłu­żej dla Cie­bie pro­ble­mem. 

Ponad­to, przed wizy­tą w salo­nie spraw­dzaj dokład­nie jakość kosme­ty­ków, jakie zosta­ną uży­te do kon­kret­nych czyn­no­ści. Przy­kła­do­wo, jeże­li cho­dzi o naj­bez­piecz­niej­sze dla wło­sów far­by, naj­lep­sze jako­ścio­wo pro­duk­ty dostar­cza­ją takie mar­ki jak Joico, Paul Mit­chell czy Pra­va­na. Sta­wia­ją one przede wszyst­kim na inno­wa­cje pro­duk­to­we i zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię, więc możesz być spo­koj­na o bez­pie­czeń­stwo swo­ich włosów.

Jak zapobiec wypadaniu włosów? Podsumowanie.

Jak widać, sku­tecz­nych spo­so­bów na wypa­da­nie wło­sów jest przy­naj­mniej kil­ka. Oprócz lecze­nia, war­to tak­że pamię­tać o zapo­bie­ga­niu- wte­dy wów­czas nie będzie­my musie­li się zasta­na­wiać nad tym, co jest dobre na wypa­da­nie wło­sów. Pamię­taj­my jed­nak! Jeże­li wypa­da­nie wło­sów utrzy­mu­je się przez dłu­gi czas, war­to skon­sul­to­wać to z try­cho­lo­giem- leka­rzem zaj­mu­ją­cym się wło­sa­mi i skó­rą głowy.

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Wiosenna pielęgnacja włosów

Naj­wyż­szy czas zacząć wio­sen­ną pie­lę­gna­cję wło­sów i poże­gnać się z łam­li­wy­mi, zmę­czo­ny­mi i sła­by­mi wło­sa­mi, któ­re prze­szły sezon zimo­wy. Odpo­wied­nio dobra­ne kosme­ty­ki do wło­sów to pod­sta­wa w ich pie­lę­gna­cji. War­to jest posta­wić na pro­duk­ty profesjonalnych…
Więcej
Uroda

NOWA LINIA PAUL MITCHELL CLEAN BEAUTY STYLE

Paul Mit­chell nad­cho­dzi z nową, natu­ral­ną linią do sty­li­za­cji wło­sów – Cle­an Beau­ty Sty­le. Cle­an Beau­ty to seria wegań­ska, co ma ogrom­ne zna­cze­nie, ponie­waż już ponad 20% Pola­ków rezy­gnu­je z jedze­nia mię­sa oraz korzy­sta­nia z wyrobów…
Więcej
Uroda

Jak poprawnie myć skórę głowy i włosy? 

Każ­de­mu z nas wyda­je się, że mycie skó­ry gło­wy i wło­sów mamy wręcz opa­no­wa­ne do per­fek­cji. Nie­ste­ty, oka­zu­je się, że wie­le osób te czyn­no­ści wyko­nu­je nie­po­praw­nie, zarów­no ze wzglę­du na tech­ni­kę, jak i pro­duk­ty, których…
Więcej