UrodaWłosy

Czarny składnik, który działa cuda – kosmetyki z węglem od Garnier

Branża beauty wie, że czarny kolor, to kolor niezastąpionego… węgla aktywnego. Już od wielu sezonów jest to ulubiony składnik w pielęgnacji zarówno skóry twarzy, jak i włosów. Jego proste, lecz skuteczne działanie znane jest od dawna i chętnie wykorzystywane w różnych kosmetykach. Marka Garnier zadbała o to, aby w swoich produktach wykorzystać jego zbawienne dla skóry właściwości. 

kosmetyki z węglem od Garnier

Kosme­ty­ki z węglem od Garnier

Czarne serum dla skóry

Węgiel aktyw­ny dzia­ła jak magnes, przy­cią­ga­jąc zanie­czysz­cze­nia, nad­miar sebum i tok­sy­ny. Sto­so­wa­nie kosme­ty­ków z węglem poma­ga w dogłęb­nym oczysz­cze­niu porów, co przy­czy­nia się do reduk­cji zaskór­ni­ków i zapo­bie­ga­nia wypry­skom. Sta­no­wi on tak­że dosko­na­ły skład­nik regu­lu­ją­cy pro­duk­cję sebum, a odpo­wied­nio zba­lan­so­wa­ny poma­ga utrzy­mać ela­stycz­ność skó­ry, jed­no­cze­śnie mini­ma­li­zu­jąc pro­blem nad­mier­ne­go błysz­cze­nia. Ponad­to węgiel wyka­zu­je wła­ści­wo­ści anty­bak­te­ryj­ne, co spra­wia, że jest sku­tecz­nym środ­kiem w wal­ce z bak­te­ria­mi odpo­wie­dzial­ny­mi za trą­dzik. Kosme­ty­ki z węglem mogą więc pomóc w łago­dze­niu sta­nów zapal­nych i przy­spie­sze­niu pro­ce­su goje­nia się skó­ry. Nie tyl­ko oczysz­cza­ją, ale rów­nież odży­wia­ją cerę, a dzię­ki zdol­no­ści do przy­cią­ga­nia wody, skó­ra pozo­sta­je nawil­żo­na, co jest klu­czo­we dla utrzy­ma­nia jej zdro­we­go wyglądu.

Mar­ka Gar­nier poszedł krok dalej, łącząc nia­cy­na­mid + kwa­sy AHA + kwa­sy BHA w czar­nym serum Pure Acti­ve ze skon­cen­tro­wa­ną 4% for­mu­łą. Kwas AHA zna­ny jest ze swo­ich wła­ści­wo­ści złusz­cza­ją­cych i wygła­dza­ją­cych, kwas BHA poma­ga redu­ko­wać nie­do­sko­na­ło­ści i zwę­żać pory, a nia­cy­na­mid zapew­nia uczu­cie uko­je­nia i przy­wra­ca skó­rze kom­fort. Taki skład w połą­cze­niu z oczysz­cza­ją­cy­mi wła­ści­wo­ścia­mi węgla pozwo­li wie­lo­kie­run­ko­wo zadbać o skó­rę, nawet tę wraż­li­wą.  

Czarna pielęgnacja włosów

Węgiel sto­so­wa­ny w kosme­ty­kach do wło­sów, tak jak w przy­pad­ku twa­rzy, poma­ga w oczysz­cza­niu skó­ry gło­wy z zanie­czysz­czeń i nad­mia­ru sebum. To z kolei przy­czy­nia się do zdro­we­go wzro­stu wło­sów i zapo­bie­ga pro­ble­mom takim jak łupież czy prze­tłusz­cza­nie się. Pro­duk­ty z węglem mogą dodat­ko­wo zapew­nić obję­tość i zdro­wy połysk. Skład­nik ten poma­ga w usu­wa­niu gro­ma­dzą­cych się sub­stan­cji, co pozwa­la wło­som lepiej absor­bo­wać skład­ni­ki odżyw­cze. Dzia­ła rów­nież jak natu­ral­ny anty­ok­sy­dant, chro­niąc skó­rę przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rodników.

W linii pro­duk­tów Gar­nier Bota­nic The­ra­py do prze­tłusz­cza­ją­cej się skó­ry gło­wy i suchych wło­sów, węgiel aktyw­ny został połą­czo­ny z ole­jem z czar­nusz­ki, aby stwo­rzyć nie­zwy­kle sku­tecz­ną wegań­ską for­mu­łę. Szam­pon oczysz­cza skó­rę gło­wy z nad­mia­ru sebum i zamy­ka nawil­że­nie we wło­sach. Odżyw­ka uła­twia roz­cze­sy­wa­nie nawet naj­bar­dziej nie­sfor­nych kosmy­ków, nawil­ża­jąc je, a 1‑minutkowa maska ide­al­nie spraw­dzi się jako szyb­ka pie­lę­gna­cja dla zbie­ga­nych – inten­syw­nie odży­wia oraz chro­ni przed wysu­sza­niem i szko­dli­wym dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych, zamy­ka­jąc nawil­że­nie we wło­sach aż do 72 godzin bez ich obciążania.

Co waż­ne, wszyst­kie pro­duk­ty mar­ki Gar­nier są testo­wa­ne der­ma­to­lo­gicz­nie, a mar­ka zosta­ła ofi­cjal­nie zatwier­dzo­na przez Cru­el­ty Free Inter­na­tio­nal w ramach pro­gra­mu Leaping Bunny.

Tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Miksuj sera i znajdź idealne połączenie dla swojej skóry!

Dla wszyst­kich entu­zja­stów pie­lę­gna­cji oraz dla tych, któ­rzy chcie­li­by o sie­bie zadbać, ale nie wie­dzą, od cze­go zacząć, mar­ki Gar­nier, Mixa oraz L’Oréal Paris przy­go­to­wa­ły krót­ki prze­wod­nik odkry­wa­ją­cy tajem­ni­ce naj­lep­szych duetów dla Two­jej cery! Witamina…
Więcej
Uroda

REMOVE YOUR MAKE-UP, DON’T REMOVE YOUR PRIDE

Kul­to­wy płyn mice­lar­ny PINK do skó­ry wraż­li­wej 3w1 od Gar­nier Skin Natu­rals obcho­dzi w tym roku swo­je 10. uro­dzi­ny! Płyn mice­lar­ny nr 1. w Pol­sce już teraz dostęp­ny jest w limi­to­wa­nej, tęczo­wej odsło­nie! Mar­ka Garnier…
Więcej
Uroda

CZERWONA KARTKA DLA NIEDOSKONAŁOŚCI, ZASKÓRNIKÓW I PRZEBARWIEŃ –  POZNAJ CZARNE SERUM GARNIER PURE ACTIVE

 NIEDOSKONAŁOŚCI, ZASKÓRNIKI I PRZEBARWIENIA TRAFIAJĄ NA CZARNĄ LISTĘ! ZAPOMNIEĆ O NICH POMOŻE CI PIERWSZE CZARNE SERUM GARNIER PURE ACTIVE DLA SKÓRY PROBLEMATYCZNEJ. FORMUŁA Z KWASAMI AHA I BHA, OCZYSZCZAJĄCYM WĘGLEM I WYRÓWNUJĄCYM KOLORYT NIACYNAMIDEM SKUTECZNIE…
Więcej