UrodaWłosy

Metal Detox od L’Oréal  Professionnel Paris – koniec z metalem we włóknach włosa

Wiosna to idealny czas na zmianę naszej codziennej pielęgnacji włosów. Za każdym razem, kiedy myjemy włosy metale zawarte w wodzie wnikają do ich włókien. Szczególnie podatne na to są włosy po koloryzacji, czego nie ułatwia dodatkowa, codzienna ekspozycja na promienie słoneczne. Dzięki najnowszej linii L’Oréal Professionnel Paris na dobre pożegnasz metal z włókien swoich włosów. Innowacyjna gama Metal Detox to profesjonalne kosmetyki do włosów, które neutralizują metale już we włóknach włosów – a wszystko to dzięki zawartości glikozaminy. Stosując je przy codziennej pielęgnacji zyskasz piękne, odżywione i lśniące włosy, a jednocześnie znacznie dłużej będziesz cieszyć się koloryzacją. 

Metal Detox od L’Oréal  Professionnel Paris - koniec z metalem we włóknach włosa

Metal Detox od L’Oréal  Pro­fes­sion­nel Paris

Z pew­no­ścią nie raz spo­tka­li­ście się ze stwier­dze­niem, że kolo­ry­za­cja nega­tyw­nie wpły­wa na stan wło­sów. Panu­je bowiem powszech­ne prze­ko­na­nie, że far­bu­jąc wło­sy znisz­czy­my je,  nie­od­wra­cal­nie zabu­rza­jąc ich kon­dy­cję. Nic bar­dziej myl­ne­go, ponie­waż  rze­czy­wi­sto­ści pro­blem może tkwić nie tyle w samej far­bie czy salo­nie fry­zjer­skim. Mar­ka L’O­réal Pro­fes­sion­nel Paris wspól­nie z Uni­wer­sy­te­tem Ioan­ni­na przez 7 lat pro­wa­dzi­li bada­nia pozwa­la­ją­ce ziden­ty­fi­ko­wać przy­czy­nę nie­sta­bil­nej kolo­ry­za­cji i znisz­cze­nia wło­sów. Ku ich zasko­cze­niu, oka­za­ło się, że są to znaj­du­ją­ce się w wodzie meta­le, któ­rych stę­że­nie w Pol­sce wyno­si aż 68%, przy czym wyż­sze odno­to­wu­je jedy­nie Szwe­cja i Fin­lan­dia! Pro­blem ten doty­czy szcze­gól­nie posia­da­czy wyso­ko­po­ro­wa­tych wło­sów – bar­dziej podat­nych na aku­mu­la­cje meta­li z uwa­gi na fakt, że ich włók­na zacho­wu­ją się jak gąb­ka. 

Co dzie­je się po wchło­nię­ciu meta­li przez włók­na naszych wło­sów? Wcho­dzą one w kon­takt z oksy­dan­ta­mi, co może pro­wa­dzić do znisz­cze­nia wło­sów oraz efek­tów kolo­ry­za­cji  znacz­nie odbie­ga­ją­cych od naszych ocze­ki­wań. Jest na to jed­nak na to spo­sób: wystar­czy sto­so­wać inno­wa­cyj­ną serię kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji wło­sów – Metal Detox od L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris, któ­rej tajem­ni­czym skład­ni­kiem jest gli­ko­ami­na. Jej czą­stecz­ki są tak małe, że potra­fią wnik­nąć wewnątrz włók­na wło­sa, neu­tra­li­zu­jąc obec­ne w nich metale.

Linia Metal Detox to czte­ry róż­ne pro­duk­ty: spray do neu­tra­li­za­cji meta­li, szam­pon dla oczysz­cze­nia wło­sów z meta­li, kura­cja oraz maska. Wszyst­ko to, aby zapo­bie­gać depe­no­wa­niu meta­li. Ze wszyst­kich tych kosme­ty­ków korzy­sta­ją ponad­to pro­fe­sjo­na­li­ści w salo­nach L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris, reali­zu­jąc tym samym 3‑etapową pie­lę­gna­cję. Z kolei, dwa z tych pro­duk­tów: szam­pon oraz maska dostęp­ne są w sprze­da­ży, a ich sto­so­wa­nie zale­ca się w domu dla pod­trzy­ma­nia neu­tra­li­za­cji i ochro­ny kolo­ru. O sku­tecz­no­ści maski i szam­po­nu z gamy Metal Detox naj­le­piej świad­czą auten­tycz­ne odczu­cia kobiet. Aż 80% respon­den­tek bio­rą­cych udział w bada­niu stwier­dzi­ło, że pro­duk­ty te pozy­tyw­nie wpły­nę­ły na kon­dy­cję ich wło­sów. Z kolei, 71% pań uwa­ża, że pie­lę­gna­cja tymi pro­duk­ta­mi przy­wró­ci­ła ich wło­som blask, a z efek­tów kobie­ty wska­zu­ją tak na zdrow­szy wygląd wło­sów, więk­szy blask oraz mniej­sze pusze­nie się. Co wię­cej, aż 73% prze­ba­da­nych kobiet stwier­dzi­ło, że ponow­nie kupi­ło­by kosme­ty­ki z serii Metal Detox, a 96% wszyst­kich respon­den­tek pole­ci­ło­by je swo­im przyjaciółkom.

Metal Detox od L’Oréal  Professionnel Paris - koniec z metalem we włóknach włosa

Metal Detox od L’Oréal  Pro­fes­sion­nel Paris

Dodat­ko­wo, na uwa­gę zasłu­gu­ją wygląd oraz zapach maski i szam­po­nu z serii Metal Detox. Mini­ma­li­stycz­ny design pro­duk­tów oraz cytru­so­we, wzbo­ga­co­ne o ber­ga­mot­kę nuty zapa­cho­we to ich dodat­ko­we atu­ty, dzię­ki któ­rym korzy­sta­nie z nich nie tyl­ko pozy­tyw­nie wpły­nie na kon­dy­cję naszych wło­sów, ale spra­wi, że ich codzien­na pie­lę­gna­cja sta­nie się przy­jem­no­ścią. Jed­no­cze­śnie, nale­ży wspo­mnieć o kre­mo­wej, uła­twia­ją­cej spłu­ki­wa­nie konsystencji.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

The Art of Hair - przyszłość zaczyna się już dziś z L'Oréal Professionnel Paris

W dniu 8 kwiet­nia mia­ło miej­sce wyjąt­ko­we wyda­rze­nie mar­ki L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris, któ­ra będąc lide­rem w swo­jej bran­ży, posta­wi­ła prze­nieść uczest­ni­ków w fascy­nu­ją­cy świat fry­zjer­stwa, uka­zu­jąc, że jest ono nie tyl­ko rze­mio­słem, ale i prawdziwą…
Więcej
UrodaWłosy

„Odyssea: stworzenia morskie”, czyli trzecia kolekcja wirtualnych fryzur od L’Oréal Professionnel Paris 

W listo­pa­dzie 2022 roku mar­ka L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris roz­po­czę­ła podróż do sie­ci Web3, posze­rza­jąc gra­ni­ce wyra­ża­nia sie­bie za pomo­cą fry­zur w wir­tu­al­nym świe­cie. W ramach kon­ty­nu­acji tej przy­go­dy, w lip­cu br. swo­ją pre­mie­rę ma nowa,…
Więcej
Włosy

Lato 2023 – najmodniejsze cięcia, kolory i stylizacje włosów

Wyma­rzo­ne zagra­nicz­ne wyjaz­dy, muzycz­ne festi­wa­le i dłu­gie, wie­czor­ne, wyj­ścia – to wszyst­ko cze­ka nas latem i na wszel­kich tego typu oka­zjach pra­gnie­my wyglą­dać spek­ta­ku­lar­nie, w zgo­dzie z aktu­al­ny­mi tren­da­mi. Jak kształ­tu­ją się te doty­czą­ce włosów?…
Więcej