Zdrowie

Powakacyjny „detox”

Pod­czas let­nich mie­się­cy czę­sto popeł­nia­my kuli­nar­ne grzesz­ki, któ­re w dłuż­szym okre­sie cza­su mogą zna­leźć odzwier­cie­dle­nie w nad­pro­gra­mo­wych kilo­gra­mach i obcią­że­niu pra­cy całe­go orga­ni­zmu. Wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry i dłu­gie wie­czo­ry spę­dza­ne na świe­żym powie­trzu sprzy­ja­ły się­ga­niu po…

Więcej
JedzenieZdrowie

Dlaczego warto jeść jagody?

Są pysz­ne, słod­kie i zdro­we. Jago­dy są bar­dzo zdro­we, posia­da­ją duże ilo­ści prze­ciw­u­tle­nia­czy. Ich obec­ność powo­du­je, że wyko­rzy­sty­wa­ne są jako ele­ment tera­peu­tycz­ny cho­rób cywi­li­za­cyj­nych. Jak czę­sto nale­ży je jeść i jakie wła­ści­wo­ści posia­da­ją? Owo­ce jago­do­we…

Więcej
Jedzenie

Moda na buraka

Burak jest nie­zwy­kle cen­nym dla zdro­wia warzy­wem. Zawie­ra cen­ne wita­mi­ny i skład­ni­ki odżyw­cze. Jego regu­lar­ne jedze­nie wzmac­nia pra­cę całe­go orga­ni­zmu. Dla­cze­go war­to jeść bura­ki?   Beta vul­ga­ris czy­li wszyst­kim zna­ny burak zwy­czaj­ny, nie jest aż…

Więcej
Zdrowie

Co powinna jeść młoda mama?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Teo­rii na temat żywie­nia kobiet kar­mią­cych jest wie­le. Wie­dza na ten temat jest naj­czę­ściej prze­ka­zy­wa­na z poko­le­nia na poko­le­nie. Czy zawsze powin­no się słu­chać rad babć i mam? Co jeść pod­czas lak­ta­cji,…

Więcej
Zdrowie

Dlaczego mleko jest szkodliwe?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: pixabay.com Mle­ko zna­ją i kocha­ją pra­wie wszy­scy. Uwa­ża­ne jest za bar­dzo zdro­wy pro­dukt, pełen wita­min i wap­nia. Naukow­cy alar­mu­ją – mle­ko nie jest aż tak zdro­we jak dotych­czas uwa­ża­no. Jaka jest…

Więcej
UrodaZdrowie

Dieta 5:2

Die­ta 5:2 dr. Mosleya jest kolej­ną nowo­ścią, któ­ra przy­wę­dro­wa­ła do nas z USA. Ma wie­lu prze­ciw­ni­ków i zwo­len­ni­ków, plu­sów i minu­sów. Do każ­dych nowo­ści nale­ży podejść z roz­sąd­kiem i dozą nie­uf­no­ści dla­te­go też my dzi­siaj…

Więcej
UrodaZdrowie

Olej z pestek moreli gorzkiej

Olej z pestek more­li gorz­kiej ma wie­le cen­nych wła­ści­wo­ści. Korzyst­nie wpły­wa na skó­rę. War­to spo­ży­wać go na suro­wo i jako skład­nik peelin­gów. Dla­cze­go olej jest tak wyjąt­ko­wy? Olej z pestek more­li zna­lazł zasto­so­wa­nie w kuch­ni…

Więcej
Zdrowie

Sezon na śliwki

Nad­szedł sezon na śliw­ki. Są zdro­we i pysz­ne. Owo­ce te są na co dzień nie­do­ce­nia­ne i pomi­ja­ne w posił­kach. War­to korzy­stać z bogac­twa wita­min i skład­ni­ków ukry­tych w nich. Za co war­to poko­chać śliw­ki? Śli­wy…

Więcej
Zdrowie

Moda na zielone

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Na ryn­ku pol­skim poja­wił się kil­ka mie­się­cy temu i od razu poko­cha­ły go gwiaz­dy i wszy­scy, któ­rzy dba­ją o zdro­wy styl życia. Zna­ły i sto­so­wa­ły go już nasze bab­cie, jed­nak jego wła­ści­wo­ści…

Więcej
JedzenieZdrowie

Sezon na bób

Bób – smacz­ny, sycą­cy i zdro­wy. Pasu­je do sała­tek, maka­ro­nów i zapie­ka­nek. Jest pole­ca­ny oso­bom aktyw­nym, wege­ta­ria­nom i przy­szłym mamom. Dla­cze­go war­to jeść zie­lo­ne fasol­ki

Więcej
JedzenieZdrowie

Zdrowie z ogrodów i sadów

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: VERS-24 Prze­łom wio­sny i lata obfi­tu­je w pach­ną­ce owo­ce i warzy­wa. Kuszą sma­kiem i kolo­rem wła­śnie wte­dy, kie­dy są naj­zdrow­sze. Zawie­ra­ją wszyst­kie nie­zbęd­ne wita­mi­ny, sole mine­ral­ne, błon­nik i pek­ty­ny. Wpły­wa­ją korzyst­nie…

Więcej
Zdrowie

Miksuj na zdrowie cz. 2

W pierw­szej czę­ści arty­ku­łu opo­wie­dzie­li­śmy Wam dla­cze­go regu­lar­ne picie kok­taj­li jest korzyst­ne dla nasze­go zdro­wia. Dzi­siaj zdra­dzi­my Wam sześć naszych ulu­bio­nych połą­czeń sma­ko­wych. Do przy­go­to­wa­nia kok­taj­lu nie­zbęd­ny jest mik­ser z dużym kie­li­chem lub blen­der. Mik­ser…

Więcej
JedzenieZdrowie

Miksuj na zdrowie cz. 1

Kok­taj­le owo­co­wo-warzyw­ne są pysz­ną prze­ką­ską i bom­bą wita­mi­no­wą. Spraw­dzą się rano i popo­łu­dniu, w wer­sji słod­szej i bar­dziej wytraw­nej. Wpły­ną na cerę i odpor­ność. Dla­cze­go jesz­cze war­to pić kok­taj­le?

Więcej