Zdrowie

Bogactwo oleju rydzowego

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: etsy.com, siemie-lniane.pl Zło­­ci­­sto-zie­­lo­­ny kolor, cha­rak­te­ry­stycz­ny, ostry smak i dużo korzyst­nych nie­zbęd­nych, nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych. Tak w jed­nym zda­niu moż­na przed­sta­wić olej rydzo­wy, czy­li pro­dukt zapo­mnia­ny, lecz odświe­żo­ny w ostat­nim czasie –…

Więcej