UrodaZdrowie

Jakie znaczenie ma woda? Cz. 2

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Zacho­wa­nie pra­wi­dło­we­go bilan­su wod­ne­go jest pod­sta­wą funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu. Zarów­no nad­mier­na podaż jak i odwod­nie­nie może nam zaszko­dzić. Dłu­go­trwa­łe odwod­nie­nie (obej­mu­ją­ce nawet 2–3% masy cia­ła) pro­wa­dzi do obni­że­nia wydol­no­ści fizycz­nej, przy…

Więcej
Zdrowie

Woda - jak wybrać najlepszą

Tekst: Alek­san­dra Jaku­bow­ska Zdję­cia i film: Vers-24 Codzien­nie sły­szy­my o tym, że nale­ży pić wodę i doty­czy to wszyst­kich. Woda jest po pro­stu nie­zbęd­na do funk­cjo­no­wa­nia każ­de­go orga­ni­zmu – umoż­li­wia reak­cje meta­bo­licz­ne, regu­la­cję tem­pe­ra­tu­ry, ciśnienia…

Więcej
JedzenieZdrowie

Przeciwnowotworowe działanie selenu

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Selen to pier­wia­stek wystę­pu­ją­cy w przy­ro­dzie w dwóch for­mach: orga­nicz­nej (łatwiej absor­bo­wa­nej przez orga­nizm ludz­ki) oraz nie­orga­nicz­nej. Jest dostar­cza­ny z żyw­no­ścią pocho­dze­nia roślin­ne­go i zwie­rzę­ce­go. Sub­stan­cje zawie­ra­ją­ce selen do niedawna…

Więcej
Zdrowie

Bogactwo oleju rydzowego

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: etsy.com, siemie-lniane.pl Zło­­ci­­sto-zie­­lo­­ny kolor, cha­rak­te­ry­stycz­ny, ostry smak i dużo korzyst­nych nie­zbęd­nych, nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych. Tak w jed­nym zda­niu moż­na przed­sta­wić olej rydzo­wy, czy­li pro­dukt zapo­mnia­ny, lecz odświe­żo­ny w ostat­nim czasie –…

Więcej