Biało – szary tandem modowy

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Gra­fi­ka: Ivan  Tor­chi­lov

W3

Nie zna­my kolo­ru, któ­ry bar­dziej pre­cy­zyj­nie pod­kre­ślał­by kunszt for­my i popis kra­wiec­twa niż mini­ma­li­stycz­na biel, tak kla­sycz­na, że per­fek­cyj­nie dobra­na do każ­de­go typu kar­na­cji i syl­wet­ki, obec­na w nie­mal każ­dej gar­de­ro­bie. Mimo, że nosi­my ją bez wzglę­du na porę roku, bia­łe ubra­nia są naj­lep­szym roz­wią­za­niem na upal­ne dni, dla­te­go war­to kom­ple­to­wać zesta­wy w cało­ści ską­pa­ne w tym kolo­rze.

4,5

1
Mini­ma­li­stycz­ną biel w posta­ci mister­nie wyha­fto­wa­nej koron­ki pro­po­nu­je Dolce & Gab­ba­na. Let­nią odsło­nę bie­li inter­pre­tu­je Calvin Kle­in, w któ­re­go kolek­cji znaj­dzie­my obszer­ne trans­pa­rent­ne topy w zesta­wie z pli­so­wa­ny­mi spód­ni­ca­mi w tym samym kolo­rze. Naj­wię­cej śnież­no­bia­łe­go odcie­nia w pol­skich liniach odzie­ży odnaj­dziesz w pro­jek­tach Nata­szy Urbań­skiej, czy­li w salo­nach MUSES.

3
Bia­łe sty­li­za­cje zapro­po­no­wa­ła Pho­ebe Phi­lo, pro­jek­tant­ka Celi­ne, któ­ra pół­gol­fy zesta­wi­ła ze spód­ni­ca­mi w kształ­cie dzwo­nu. Na wybie­gu tego domu mody bia­łe total looki uzu­peł­nia kolor sza­ry, dru­gi obok bie­li naj­bar­dziej neu­tral­ny odcień spo­śród całej gamy barw.

greyvers24
Sza­ry ma w tym sezo­nie wie­le zaska­ku­ją­cych odcie­ni. Może być inten­syw­ny, jak w kolek­cji Max Mara, mie­nią­cy się niczym rybie łuski w kolek­cji Chri­sto­phe­ra Kane’a, lub futu­ry­stycz­ny i meta­licz­ny, dokład­nie taki jak na postrzę­pio­nych kon­struk­cjach ubrań mar­ki Zim­mer­man.
Do pro­stych faso­nów dobie­raj biel i sza­rość w for­mie efek­tow­nych dodat­ków – meta­lo­wych bran­so­le­tek, cięż­kich naszyj­ni­ków, oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych, pasków, toreb, a nawet butów (zwróć uwa­gę na pomy­sło­wy pro­jekt Nico­la­sa Kir­kwo­oda!).

W2

2
Wybór bie­li nie ozna­cza rezy­gna­cji z sza­ro­ści, dla­te­go let­nie­mu sezo­no­wi towa­rzy­szy jeden z naj­bar­dziej szy­kow­nych duetów kolo­ry­stycz­nych w modzie. Zarów­no dla odważ­nych, jak i zacho­waw­czych fashio­ni­stek.

5

 

 For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy