ModaTrendy

Biało – szary tandem modowy

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Gra­fi­ka: Ivan  Tor­chi­lov

W3

Nie zna­my kolo­ru, któ­ry bar­dziej pre­cy­zyj­nie pod­kre­ślał­by kunszt for­my i popis kra­wiec­twa niż mini­ma­li­stycz­na biel, tak kla­sycz­na, że per­fek­cyj­nie dobra­na do każ­de­go typu kar­na­cji i syl­wet­ki, obec­na w nie­mal każ­dej gar­de­ro­bie. Mimo, że nosi­my ją bez wzglę­du na porę roku, bia­łe ubra­nia są naj­lep­szym roz­wią­za­niem na upal­ne dni, dla­te­go war­to kom­ple­to­wać zesta­wy w cało­ści ską­pa­ne w tym kolo­rze.

4,5

1
Mini­ma­li­stycz­ną biel w posta­ci mister­nie wyha­fto­wa­nej koron­ki pro­po­nu­je Dolce & Gab­ba­na. Let­nią odsło­nę bie­li inter­pre­tu­je Calvin Kle­in, w któ­re­go kolek­cji znaj­dzie­my obszer­ne trans­pa­rent­ne topy w zesta­wie z pli­so­wa­ny­mi spód­ni­ca­mi w tym samym kolo­rze. Naj­wię­cej śnież­no­bia­łe­go odcie­nia w pol­skich liniach odzie­ży odnaj­dziesz w pro­jek­tach Nata­szy Urbań­skiej, czy­li w salo­nach MUSES.

3
Bia­łe sty­li­za­cje zapro­po­no­wa­ła Pho­ebe Phi­lo, pro­jek­tant­ka Celi­ne, któ­ra pół­gol­fy zesta­wi­ła ze spód­ni­ca­mi w kształ­cie dzwo­nu. Na wybie­gu tego domu mody bia­łe total looki uzu­peł­nia kolor sza­ry, dru­gi obok bie­li naj­bar­dziej neu­tral­ny odcień spo­śród całej gamy barw.

greyvers24
Sza­ry ma w tym sezo­nie wie­le zaska­ku­ją­cych odcie­ni. Może być inten­syw­ny, jak w kolek­cji Max Mara, mie­nią­cy się niczym rybie łuski w kolek­cji Chri­sto­phe­ra Kane’a, lub futu­ry­stycz­ny i meta­licz­ny, dokład­nie taki jak na postrzę­pio­nych kon­struk­cjach ubrań mar­ki Zim­mer­man.
Do pro­stych faso­nów dobie­raj biel i sza­rość w for­mie efek­tow­nych dodat­ków – meta­lo­wych bran­so­le­tek, cięż­kich naszyj­ni­ków, oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych, pasków, toreb, a nawet butów (zwróć uwa­gę na pomy­sło­wy pro­jekt Nico­la­sa Kir­kwo­oda!).

W2

2
Wybór bie­li nie ozna­cza rezy­gna­cji z sza­ro­ści, dla­te­go let­nie­mu sezo­no­wi towa­rzy­szy jeden z naj­bar­dziej szy­kow­nych duetów kolo­ry­stycz­nych w modzie. Zarów­no dla odważ­nych, jak i zacho­waw­czych fashio­ni­stek.

5

 

 For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Avatar
  Related posts
  ModaMust havePolecane

  10 rzeczy polskich marek, które musisz mieć w tym sezonie

  Jesz­cze kil­ka dobrych lat temu nikt nie śmiał by nawet pomy­śleć, że Pol­ska moda znaj­dzie się na tak wyso­kim, świa­to­wym pozio­mie.  Mag­da Butrym, Chy­lak to nazwi­ska, któ­re zna­la­zły się na liście pre­sti­żo­we­go skle­pu inter­ne­to­we­go Net-a-por­ter,…
  Więcej
  ModaPolecaneTrendy

  ROMANTYCZNE I W SEREK - KARDIGANY NA WIOSNĘ 2019

  Okres przej­ścio­wy i wio­sna 2019 to dosko­na­ły moment na wyję­cie z sza­fy ulu­bio­ne­go, ponad­cza­so­we­go kar­di­ga­nu, któ­ry zawsze znaj­du­je miej­sce w sza­fie Fran­cu­zek. Jakie ma walo­ry roz­pi­na­ny swe­ter? Jest funk­cjo­nal­ny i wszech­stron­ny, bo zało­żysz go i…
  Więcej
  ModaTrendy

  MARYNARSKIE TRENDY 2019

  W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że waka­cje…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *