Black&White: Jak stworzyć biało- czarne stylizacje?

 Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com, gorgeautiful.com, stylemagazines.com.au Dwa naj­bar­dziej uni­wer­sal­ne kolo­ry, któ­re może­my zało­żyć na każ­dą oka­zję. Biel i czerń to naj­po­pu­lar­niej­sze zesta­wie­nie, któ­re pasu­je zarów­no na wie­czór, jak…

Czerń też jest kolorem lata

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Przed­sta­wia­my Wam desi­gnerskie cuda z Danii plus miej­ski ogród. Do kupie­nia w skle­pie Red Onion. Sto­lik Ding / Nor­mann Copen­ha­gen Sto­lik Ding inspi­ro­wa­ny jest…

Przezroczystości

Tekst: Karo­li­na Mro­czek Zdję­cia: pinterest.com, vogue.com, tumblr.com Dla­cze­go by nie, uchy­lić rąb­ka tajem­ni­cy i poka­zać co nie­co? W koń­cu lato przed nami! Wycho­dząc naprze­ciw, ocze­ki­wa­niom…

Biało – szary tandem modowy

Tekst: Anna Jan­kow­ska Gra­fi­ka: Ivan  Tor­chi­lov Nie zna­my kolo­ru, któ­ry bar­dziej pre­cy­zyj­nie pod­kre­ślał­by kunszt for­my i popis kra­wiec­twa niż mini­ma­li­stycz­na biel, tak kla­sycz­na, że per­fek­cyj­nie dobra­na…

Wygodna całość

Tekst: Anna Jan­kow­ska Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov Kobie­ca zmy­sło­wość z domiesz­ką męskiej ele­gan­cji. Kom­bi­ne­zon to taki ele­ment dam­skiej gar­de­ro­by, któ­ry speł­nia wyma­ga­nia zarów­no biu­ro­we­go dress code’u,…