ModaNewsroom

YES WPROWADZA ZEGARKI DOXA

YES wzbogacił ofertę zegarków o szwajcarską markę Doxa. Istniejąca od ponad 120 lat marka znana jest wśród koneserów sztuki zegarmistrzowskiej z najwyższej precyzji wykonania
i minimalistycznego wzornictwa swoich modeli.

 Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

PicMonkey Collage

DOXA to się­ga­ją­ca tra­dy­cją 1889 roku, szwaj­car­ska fir­ma zegar­ków sto­su­ją­ca inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia i naj­wyż­szej jako­ści mecha­ni­zmy za któ­rą kry­je się ogrom­ne doświad­cze­nie i bez­cen­na wie­dza na temat taj­ni­ków two­rze­nia zegar­ków.

3980633

W świe­cie zegar­ków, mar­ka Doxa jest syno­ni­mem kla­sycz­nej, sto­no­wa­nej ele­gan­cji. Wszyst­kie jej kolek­cje cha­rak­te­ry­zu­je wyjąt­ko­wa dba­łość przy wybo­rze oraz kom­po­zy­cji mate­ria­łów. Zegar­ki te wyróż­nia odważ­na oszczęd­ność for­my, dzię­ki któ­rej sta­ły się one jed­ny­mi z ikon desi­gnu XX wie­ku. War­to rów­nież nad­mie­nić, że w 2014 roku pol­ski hima­la­ista Ryszard Paw­łow­ski zdo­był jed­nym z zegar­ków Doxa szczyt Mount Eve­rest!

3980634

Zegar­ki Doxa dostęp­ne są w sprze­da­ży w wybra­nych salo­nach YES oraz na YES.pl

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  Moda

  Biżuteria idealna na jesień

  Któ­ra z nas nie kocha biżu­te­rii? W ostat­nim cza­sie na Insta­gra­mie mnó­stwo it-girls pre­zen­tu­je naj­mod­niej­szą w tym sezo­nie, moc­ną, wyra­zi­stą, dużą biżu­te­rię – naszyj­ni­ki czy bran­so­le­ty o masyw­nych splo­tach. Biżu­te­ria cudow­nie pod­krę­ca każ­dą sty­li­za­cję, a…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Minimalistyczna biżuteria - poradnik where to buy

  Praw­dzi­we pięk­no mie­ści się w pro­sto­cie. To dla­te­go tak bar­dzo kocha­my mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię. Szla­chet­na, dys­kret­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka i uni­wer­sal­na. Pasu­je nie­mal do wszyst­kie­go i potra­fi cudow­nie dopeł­nić cały nasz look. Prze­pięk­ne kol­czy­ki, pier­ścion­ki, bran­so­let­ki…
  Więcej
  NewsroomUroda

  JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

  Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skó­ra…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *