YES WPROWADZA ZEGARKI DOXA

YES wzbogacił ofertę zegarków o szwajcarską markę Doxa. Istniejąca od ponad 120 lat marka znana jest wśród koneserów sztuki zegarmistrzowskiej z najwyższej precyzji wykonania
i minimalistycznego wzornictwa swoich modeli.

 Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

PicMonkey Collage

DOXA to się­ga­ją­ca tra­dy­cją 1889 roku, szwaj­car­ska fir­ma zegar­ków sto­su­ją­ca inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia i naj­wyż­szej jako­ści mecha­ni­zmy za któ­rą kry­je się ogrom­ne doświad­cze­nie i bez­cen­na wie­dza na temat taj­ni­ków two­rze­nia zegar­ków.

3980633

W świe­cie zegar­ków, mar­ka Doxa jest syno­ni­mem kla­sycz­nej, sto­no­wa­nej ele­gan­cji. Wszyst­kie jej kolek­cje cha­rak­te­ry­zu­je wyjąt­ko­wa dba­łość przy wybo­rze oraz kom­po­zy­cji mate­ria­łów. Zegar­ki te wyróż­nia odważ­na oszczęd­ność for­my, dzię­ki któ­rej sta­ły się one jed­ny­mi z ikon desi­gnu XX wie­ku. War­to rów­nież nad­mie­nić, że w 2014 roku pol­ski hima­la­ista Ryszard Paw­łow­ski zdo­był jed­nym z zegar­ków Doxa szczyt Mount Eve­rest!

3980634

Zegar­ki Doxa dostęp­ne są w sprze­da­ży w wybra­nych salo­nach YES oraz na YES.pl

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy