Moda

Biżuteria idealna na jesień

Która z nas nie kocha biżuterii? W ostatnim czasie na Instagramie mnóstwo it-girls prezentuje najmodniejszą w tym sezonie, mocną, wyrazistą, dużą biżuterię – naszyjniki czy bransolety o masywnych splotach. Biżuteria cudownie podkręca każdą stylizację, a w zestawieniu z ciepłym, monochromatycznym swetrem czy wygodnymi „cozy” ubraniami, doda całości szyku i elegancji. Mimo pandemii, podczas, gdy większość czasu spędzamy w domach, jesienią warto odświeżyć swoją kolekcję biżuterii. Tym bardziej, że być może to jedna z niewielu radości w ostatnim czasie związana z kompletowaniem garderoby. Wystarczy bowiem kilka sekund, aby założyć parę pięknych kolczyków czy ulubioną bransoletkę, by poczuć się lepiej i odmienić się w mgnieniu oka.

Biżuteria idealna na jesień

Biżu­te­ria ide­al­na na jesień: jagg. zło­te koła,  Lin­ga Stu­dio tali­zman cytryn, Klau­dia Was­ser­man kol­czy­ki akrobaci/via Lui-store.com, W.Kruk kol­czy­ki zło­te z moty­wem sakral­nym, Parel Parel kol­czy­ki węże z zawiesz­ka­mi z pereł naturalnych/via Lui-store.com, YES Dots – bran­so­let­ka z żół­te­go zło­ta, Sel­fie Jewel­le­ry nausznica.

 

Od kla­sycz­nych, sub­tel­nych łań­cusz­ków (takich jak cho­ciaż­by srebr­ny, pozła­ca­ny łań­cu­szek z cytry­nem) po rzu­ca­ją­cy się w oczy, zło­ty sygnet – codzien­na biżu­te­ria to łatwy i nie­za­wod­ny spo­sób na odda­nie odro­bi­ny bla­sku każ­dej uro­dzie. Deli­kat­ne, zło­te kol­czy­ki z cyr­ko­nia­mi roz­świe­tlą Two­ją twarz, a try­um­fu­ją­ce od kil­ku sezo­nów zło­te kol­czy­ki koła będą dopeł­nie­niem każ­de­go, nawet naj­bar­dziej sza­lo­ne­go i modo­we­go looku. Tak­że i w tym sezo­nie, nadal trwa moda na nausz­ni­ce – nie­po­zor­ne, deli­kat­ne, zło­te kol­czy­ki, któ­re doda­dzą Ci cha­rak­te­ru. Podob­nie jak pro­sta, zło­ta bran­so­le­ta o szla­chet­nej for­mie, któ­ra ide­al­nie kom­po­nu­je się nawet z domo­wy­mi dresami.

Koniecz­nie sprawdź­cie nasz wybór codzien­nej biżu­te­rii – na wagę złota!

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Minimalistyczna biżuteria - poradnik where to buy

Praw­dzi­we pięk­no mie­ści się w pro­sto­cie. To dla­te­go tak bar­dzo kocha­my mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię. Szla­chet­na, dys­kret­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka i uni­wer­sal­na. Pasu­je nie­mal do wszyst­kie­go i potra­fi cudow­nie dopeł­nić cały nasz look. Prze­pięk­ne kol­czy­ki, pier­ścion­ki, bransoletki…
Więcej
ModaMust have

Wishlist na Walentynki od Indii & Yaniny

Jakie są naj­lep­sze pre­zen­ty na Walen­tyn­ki? Jak spę­dzić ten dzień wyjąt­ko­wo? O tym szcze­gól­nym dniu opo­wia­da­ją nasze dziew­czy­ny – India i Yani­na. Obie bar­dzo lubią Walen­tyn­ki, a ten dzień sta­ra­ją się spę­dzać z oso­ba­mi, które…
Więcej
ModaMust have

Kolekcja YES Tag Me

Pod­kre­śla to, co chcesz powie­dzieć świa­tu. Z pozo­ru deli­kat­na i roman­tycz­na, a przy bliż­szym pozna­niu bez­kom­pro­mi­so­wa i odważ­na. Taka jest wła­śnie nowa kolek­cja YES – Tag Me, obok któ­rej nie przej­dziesz obojętnie.
Więcej