ModaNewsroom

Minimalistyczna biżuteria – poradnik where to buy

Prawdziwe piękno mieści się w prostocie. To dlatego tak bardzo kochamy minimalistyczną biżuterię. Szlachetna, dyskretna, a jednocześnie elegancka i uniwersalna. Pasuje niemal do wszystkiego i potrafi cudownie dopełnić cały nasz look. Przepiękne kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki znajdziecie zarówno w każdym, znanym sklepie z biżuterią, jak i w małych, autorskich pracowniach (także polskich). Gdzie szukać najpiękniejszej minimalistycznej biżuterii? Przed zakupami koniecznie sprawdźcie nasz poradnik.

złoty pierścionek, złote kolczyki, Apart pierścionek, sygnet pierścionek

Ania Kruk, Min­ty Dot, Apart, Bel­ler, Apart, Apart, Bel­ler, Apart, Yes, Yes

Biżu­te­ria tak deli­kat­na i sub­tel­na, a jed­no­cze­śnie bar­dzo kobie­ca.  Zło­te kol­czy­ki wyko­na­ne z żół­te­go zło­ta pró­by 0,333, zapi­na­ne na sztyft z kolek­cji La pri­ma  (YES) doda­ją cha­rak­te­ru codzien­nym sty­li­za­cjom. Rów­nie ele­ganc­kie i wysu­bli­mo­wa­ne będą kol­czy­ki z per­ła­mi, wyko­na­ne z żół­te­go zło­ta. Per­ły posia­da­ją Cer­ty­fi­kat auten­tycz­no­ści YES. Sze­ro­ki, awan­gar­do­wy, zło­ty geo­me­trycz­ny pier­ścio­nek Geo­me­tric N° 5 (BELLER) jest wyko­na­ny ręcz­nie ze zło­ta pró­by 585. Ide­al­ny dla odważ­nych kobiet, któ­re uwiel­bia­ją zaba­wę z modą. O wie­le bar­dziej deli­kat­ny będzie kom­plet ręcz­nie wyko­na­nych ze zło­ta pró­by 585, sub­tel­nych, zło­tych kol­czy­ków z roc­ko­wym zacię­ciem Gun­s’n’Ro­ses N° 2. Jeden z nich w kształ­cie krzy­ża, dru­gi to zło­ty krzyż połą­czo­ny łań­cusz­ka­mi z dwo­ma deli­kat­ny­mi krzy­ży­ka­mi. Zło­ty pier­ścio­nek z supeł­kiem (Min­ty dot) zawsze będzie przy Tobie. Min­ty dot to biżu­te­ria z prze­sła­niem, a ten prze­pięk­ny pier­ścio­nek wyko­na­ny ze zło­ta pró­by 0.375 zawsze będzie przy­po­mi­nał Ci o Two­jej wewnętrz­nej sile. W dodat­ku każ­dy pro­dukt posia­da gwa­ran­cję mar­ki Min­ty dot – pozy­tyw­ne emo­cje gwa­ran­to­wa­ne! Zło­ty naszyj­nik MINI z krzy­ży­kiem wysa­dza­nym cyr­ko­nia­mi (Ania Kruk) ze zło­ta pró­by 375. Posia­da regu­lo­wa­ne zapię­cie. Na łań­cusz­ku znaj­du­je się inkru­sto­wa­ny cyr­ko­nia­mi krzy­żyk. Cudow­ne, nie­mal nie­wi­docz­ne naszyj­ni­ki znaj­dzie­cie w pol­skich salo­nach. Zło­ty naszyj­nik z krzy­ży­kiem wyko­na­ny z żół­te­go zło­ta z kolek­cji  La don­na lub zło­ty naszyj­nik z żół­te­go zło­ta z kolek­cji Magic moments będą nie­od­łącz­nym ele­men­tem każ­dej sty­li­za­cji, a mini­ma­li­stycz­ny sygnet bądź ultra deli­kat­ny pier­ścio­nek z żół­te­go zło­ta doda­dzą cało­ści cha­rak­te­ru (Apart).

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Biżuteria idealna na jesień

Któ­ra z nas nie kocha biżu­te­rii? W ostat­nim cza­sie na Insta­gra­mie mnó­stwo it-girls pre­zen­tu­je naj­mod­niej­szą w tym sezo­nie, moc­ną, wyra­zi­stą, dużą biżu­te­rię – naszyj­ni­ki czy bran­so­le­ty o masyw­nych splo­tach. Biżu­te­ria cudow­nie pod­krę­ca każ­dą sty­li­za­cję, a…
Więcej
ModaMust havePolecane

Przepiękna biżuteria na lato

Jeże­li do tej pory let­nia biżu­te­ria koja­rzy­ła Ci się wyłącz­nie z bran­so­let­ka­mi z let­nich obo­zów czy muszel­ka­mi, czas ją odcza­ro­wać, mimo, że biżu­te­ria z nimi powra­ca w tym sezo­nie. Tego lata biżu­te­ria weszła na zupełnie…
Więcej
ModaNewsroom

ANIA KRUK nowa kampania lato 2019

Moc­ne wzo­ry ze sre­bra, łań­cu­chy, sygne­ty, wyra­zi­ste zawiesz­ki i mistycz­ne wzo­ry to pro­po­zy­cja mar­ki ANIA KRUK na sezon lato 2019. Pierw­sza kam­pa­nia mar­ki to peł­na sprzecz­no­ści i nie­oczy­wi­stych połą­czeń kom­po­zy­cja pre­zen­tu­ją­ca dwie naj­now­sze kolek­cje. ROSALIE…
Więcej