Lekkość i minimalizm w nowoczesnym wydaniu – wiosenne spotkanie z marką Swatch

W czwar­tek 6-go kwiet­nia w kame­ral­nym wnę­trzu kon­cep­tu Odet­te w War­sza­wie odbył się press day mar­ki Swatch. Pod­czas spo­tka­nia zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły zegar­ki z naj­now­szej kolek­cji…

YES WPROWADZA ZEGARKI DOXA

YES wzbo­ga­cił ofer­tę zegar­ków o szwaj­car­ską mar­kę Doxa. Ist­nie­ją­ca od ponad 120 lat mar­ka zna­na jest wśród kone­se­rów sztu­ki zegar­mi­strzow­skiej z naj­wyż­szej pre­cy­zji wyko­na­nia i…