Jak wybrać zegarek?

  Prak­tycz­ność, wygo­da, sty­lo­wy doda­tek, aż wresz­cie mia­ra sta­tu­su spo­łecz­ne­go czy syno­nim luk­su­­su- bez wzglę­du na to, z jakie­go powo­du zde­cy­do­wa­łaś się na zakup zegar­ka…

YES WPROWADZA ZEGARKI DOXA

YES wzbo­ga­cił ofer­tę zegar­ków o szwaj­car­ską mar­kę Doxa. Ist­nie­ją­ca od ponad 120 lat mar­ka zna­na jest wśród kone­se­rów sztu­ki zegar­mi­strzow­skiej z naj­wyż­szej pre­cy­zji wyko­na­nia i…

Tradycja analogowego zegarka połączona z nowoczesną funkcjonalnością!

iCor­ner, dział pro­duk­tów kon­su­menc­kich Alstor, wpro­wa­dza do sprze­da­ży Cogi­to POP – ana­lo­go­wy zega­rek kom­pa­ty­bil­ny z urzą­dze­nia­mi z sys­te­mem iOS oraz Andro­id. Iko­ny na tar­czy zegar­ka infor­mu­ją o przy­cho­dzą­cych i nie­ode­bra­nych połą­cze­niach, sms’ach, email’ach czy wia­do­mo­ściach na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych. Cogi­to POP został wyróż­nio­ny 2 nagro­da­mi: CES Inno­va­tions Design Awards 2014 oraz Bron­ze A’ Design Award.

Elegancja w hiszpańskim stylu według Tous

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: touspolska.pl „(…) Biżu­te­ria zwią­za­na jest z naj­waż­niej­szy­mi chwi­la­mi życia każ­de­go z nas” – to sło­wa wła­ści­ciel­ki hisz­pań­skiej mar­ki Tous, Rosy Tous, któ­ra…