KOLEKCJA JUBILEUSZOWA: Y35

35-lecie YES to nie­zwy­kły jubi­le­usz. Z tej oka­zji zosta­ła zapro­jek­to­wa­na uro­cza i nie­po­wta­rzal­na kolek­cja Y35. Stwo­rzo­na z myślą o wszyst­kich, któ­rzy kocha­ją biżu­te­rię, doce­nia­ją jej…

Kolekcja YES Tag Me

Pod­kre­śla to, co chcesz powie­dzieć świa­tu. Z pozo­ru deli­kat­na i roman­tycz­na, a przy bliż­szym pozna­niu bez­kom­pro­mi­so­wa i odważ­na. Taka jest wła­śnie nowa kolek­cja YES – Tag Me, obok któ­rej nie przej­dziesz obo­jęt­nie.

YES WPROWADZA ZEGARKI DOXA

YES wzbo­ga­cił ofer­tę zegar­ków o szwaj­car­ską mar­kę Doxa. Ist­nie­ją­ca od ponad 120 lat mar­ka zna­na jest wśród kone­se­rów sztu­ki zegar­mi­strzow­skiej z naj­wyż­szej pre­cy­zji wyko­na­nia i…

KOLEKCJA LUCKY COIN – TALIZMAN SZCZĘŚCIA OD YES

Wie­rząc w magicz­ną moc zaklę­tą w kamie­niach, YES stwo­rzył wyjąt­ko­wą kolek­cję deli­kat­nej i pro­stej biżu­te­rii o nazwie Luc­ky Coin. Naszyj­ni­ki i bran­so­let­ki z gra­we­rem to…

YES I KAZAR POLECAJĄ PREZENTY NA DZIEŃ OJCA

Tyl­ko jed­na tak wyjąt­ko­wa oso­ba i tyl­ko jed­na tak szcze­gól­na oka­zja by powie­dzieć: Kocham Cię Tato! Już 23 czerw­ca Dzień Ojca. Wspól­nie z Jolą Cza­ją, redak­tor kre­atyw­ną maga­zy­nu „Viva!” i sty­list­ką gwiazd, pomo­że­my Ci zna­leźć ide­al­ny pre­zent na Dzień Ojca. Dzię­ki nie­mu Twój Tata poczu­je się napraw­dę wyjąt­ko­wo.

Kwiat Lotosu w YES

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: Mate­ria­ly pra­so­we Sre­bro, per­ły i krysz­ta­ły Sva­ro­vski Ele­ments to pod­sta­wo­we kom­po­nen­ty naj­now­szej kolek­cji biżu­te­rii YES. Lotus to linia zapro­jek­to­wa­na przez Kasię…