ModaTrendy

Wild baby

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: vogue.co.uk, whatoliviadid.com, net-a-porter.com, zara.com, hm.com, freepeople.com, wendyslookbook.com

02

Przez nie­któ­rych uwa­ża­ny za prze­jaw kiczu zwie­rzę­cy print jest już ele­men­tem ponad­cza­so­wym, któ­ry nigdy nie wycho­dzi z mody, w poszcze­gól­nych sezo­nach przy­bie­ra­jąc na sile. Wio­sną i latem „dzi­kie” moty­wy zdo­bią tor­by, buty, topy, żakie­ty, sukien­ki, płasz­cze oraz bie­li­znę.

01

Naj­po­pu­lar­niej­szy jest wzór w pan­ter­kę, któ­ry w kolek­cji Saint Lau­rent zdo­bi mini spód­ni­ce, a u Rodar­te pokry­wa non­sza­lanc­ką kami­ze­lę, two­rząc sil­ny duet z jej skó­rza­ny­mi kla­pa­mi. Inter­pre­ta­cją zwie­rzę­ce­go nadru­ku zaska­ku­ją pro­jek­tan­ci Valen­ti­no, któ­rzy stwo­rzy­li dłu­gi pan­te­ro­wy płaszcz z frędz­la­mi, czy­nią­cy­mi z nie­go nie­mal sza­mań­skie okry­cie! House of Hol­land urze­ka nas kobie­cą ołów­ko­wą spód­ni­cą w żyra­fie cęt­ki, któ­rej dłu­gość za kola­na spra­wia, że bez waha­nia moż­na uczy­nić ją naj­moc­niej­szym akcen­tem ofi­cjal­nej, a nawet biu­ro­wej sty­li­za­cji.

dsquared2
Jesteś odważ­ną modyst­ką? Jeśli tak, zain­spi­ruj się egzo­tycz­nym pat­chwor­kiem w wyda­niu Dsquared2. W kolek­cji tego domu mody znaj­dziesz zesta­wy ze sty­lo­wo skom­po­no­wa­ny­mi tygry­si­mi cęt­ka­mi i paska­mi zebry. Do tego ory­gi­nal­na toreb­ka Char­lot­te Olym­pia i „wild total look” goto­wy!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust havePolecane

10 rzeczy polskich marek, które musisz mieć w tym sezonie

Jesz­cze kil­ka dobrych lat temu nikt nie śmiał by nawet pomy­śleć, że Pol­ska moda znaj­dzie się na tak wyso­kim, świa­to­wym pozio­mie.  Mag­da Butrym, Chy­lak to nazwi­ska, któ­re zna­la­zły się na liście pre­sti­żo­we­go skle­pu inter­ne­to­we­go Net-a-por­ter,…
Więcej
ModaPolecaneTrendy

ROMANTYCZNE I W SEREK - KARDIGANY NA WIOSNĘ 2019

Okres przej­ścio­wy i wio­sna 2019 to dosko­na­ły moment na wyję­cie z sza­fy ulu­bio­ne­go, ponad­cza­so­we­go kar­di­ga­nu, któ­ry zawsze znaj­du­je miej­sce w sza­fie Fran­cu­zek. Jakie ma walo­ry roz­pi­na­ny swe­ter? Jest funk­cjo­nal­ny i wszech­stron­ny, bo zało­żysz go i…
Więcej
ModaTrendy

MARYNARSKIE TRENDY 2019

W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że waka­cje…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *