Wild baby

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: vogue.co.uk, whatoliviadid.com, net-a-porter.com, zara.com, hm.com, freepeople.com, wendyslookbook.com

02

Przez nie­któ­rych uwa­ża­ny za prze­jaw kiczu zwie­rzę­cy print jest już ele­men­tem ponad­cza­so­wym, któ­ry nigdy nie wycho­dzi z mody, w poszcze­gól­nych sezo­nach przy­bie­ra­jąc na sile. Wio­sną i latem „dzi­kie” moty­wy zdo­bią tor­by, buty, topy, żakie­ty, sukien­ki, płasz­cze oraz bie­li­znę.

01

Naj­po­pu­lar­niej­szy jest wzór w pan­ter­kę, któ­ry w kolek­cji Saint Lau­rent zdo­bi mini spód­ni­ce, a u Rodar­te pokry­wa non­sza­lanc­ką kami­ze­lę, two­rząc sil­ny duet z jej skó­rza­ny­mi kla­pa­mi. Inter­pre­ta­cją zwie­rzę­ce­go nadru­ku zaska­ku­ją pro­jek­tan­ci Valen­ti­no, któ­rzy stwo­rzy­li dłu­gi pan­te­ro­wy płaszcz z frędz­la­mi, czy­nią­cy­mi z nie­go nie­mal sza­mań­skie okry­cie! House of Hol­land urze­ka nas kobie­cą ołów­ko­wą spód­ni­cą w żyra­fie cęt­ki, któ­rej dłu­gość za kola­na spra­wia, że bez waha­nia moż­na uczy­nić ją naj­moc­niej­szym akcen­tem ofi­cjal­nej, a nawet biu­ro­wej sty­li­za­cji.

dsquared2
Jesteś odważ­ną modyst­ką? Jeśli tak, zain­spi­ruj się egzo­tycz­nym pat­chwor­kiem w wyda­niu Dsquared2. W kolek­cji tego domu mody znaj­dziesz zesta­wy ze sty­lo­wo skom­po­no­wa­ny­mi tygry­si­mi cęt­ka­mi i paska­mi zebry. Do tego ory­gi­nal­na toreb­ka Char­lot­te Olym­pia i „wild total look” goto­wy!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy