NewsroomUroda

Zobacz, jak łączyć nowości kosmetyczne Diora

nowości kosmetyczne Diora

Rzę­sy odmie­nio­ne w tech­ni­co­lo­rze… Po raz pierw­szy, oczy wykre­owa­ne przez Dior Addict. Mar­ka otwie­ra jeden z naj­bar­dziej zaska­ku­ją­cych roz­dzia­łów w histo­rii Dior Addict i odkry­wa przed nami praw­dzi­wy feno­men maki­ja­żu: tusz do rzęs, któ­ry za jed­nym tyl­ko pocią­gnię­ciem odmie­ni oko, niczym za dotknię­ciem cza­ro­dziej­skiej różdżki..

Dior Addict It-Lash prze­no­si maki­jaż oczu na dru­gą stro­nę lustra, w zupeł­nie nowy wymiar, tam gdzie naj­bar­dziej odważ­ne pomy­sły sta­ją się moż­li­we. Obję­tość, wydłu­że­nie rzęs oraz naj­bar­dziej zadzi­wia­ją­ce efek­ty maki­ja­żu sta­ją się natych­mia­sto­wo real­ne – two­rząc rze­czy­wi­stość, któ­ra zosta­ła dodat­ko­wo ubar­wio­na, wzbo­ga­co­na o naj­now­sze tren­dy, jed­nym sło­wem: fantastyczna.

nowości kosmetyczne Diora

Dior Addict It-Lash, Dior’s “do-it-all” mascara

 • napeł­nia rzę­sy eks­tre­mal­ną obję­to­ści, kreu­jąc swo­isty „it-look”
 • nada­je rzę­som lśnią­cą powło­kę głę­bo­kiej czer­ni, lub inne­go wibru­ją­ce­go odcienia
 • pod­kre­śla i wywi­ja rzę­sy, niczym wachlarz nada­ją spoj­rze­niu spek­ta­ku­lar­ne­go efektu
 • doda­je oczom inten­syw­no­ści, prze­mie­nia je, spra­wia­jąc że wyglą­da­ją znie­wa­la­jąc pod każ­dym kątem… a efekt ten ide­al­nie kom­po­nu­je się z każ­dym stylem

W skró­cie, to ide­al­na maska­ra dla wszyst­kich, któ­rzy pra­gną osią­gnąć każ­dy efekt naraz, i to od razu. Nie­zwy­kle magicz­ny i uza­leż­nia­ją­cy pro­dukt, jak przy­sta­ło na Addict. Już za jed­nym pocią­gnię­ciem kreu­je­my nie­zwy­kle modo­wy look, któ­ry przy­cią­ga, kusi i uwodzi.

nowości kosmetyczne Diora

Dior odkry­wa na nowo uwo­dzi­ciel­skie spoj­rze­nie dla wszyst­kich trend­set­te­rów i „Fashion addicts” .
Podwój­na inno­wa­cja maska­ry Dior Addict It-Lash bazu­je na jej nie­zwy­kłej mocy trans­for­ma­cji oka:
1. Nowa, ela­sto­me­rycz­na szczo­tecz­ka, wyko­na­na z mięk­kich i gięt­kich włó­kien, spra­wia iż maska­ra jest nie­zwy­kle łatwa w uży­ciu. Już od pierw­sze­go pocią­gnię­cia , maska­ra ide­al­nie pokry­wa rzę­sy na całej ich dłu­go­ści, od nasad aż po same koń­ce, nada­jąc im nie­sa­mo­wi­tą obję­tość. Jej naj­bar­dziej nie­zwy­kłą cechą jest zaokrą­glo­na koń­ców­ka szczo­tecz­ki, pokry­ta drob­ny­mi kol­ca­mi, dzię­ki któ­rym dosię­gnie­my nawet naj­mniej­sze rzę­sy w kąci­kach oczu – zapew­nia­jąc spoj­rze­niu pełen wachlarz rzęs.
2.
 Eks­klu­zyw­na for­mu­ła łączą­ca w sobie: sil­ne kry­cie, woski nada­ją­ce rzę­som obję­to­ści oraz trans­pa­rent­ną żelo­wą kon­sy­sten­cję, któ­ra gwa­ran­tu­je opty­mal­ny połysk oraz głę­bię czy­stych, nie­zwy­kłych kolorów.

nowości kosmetyczne Diora

Mar­ka Dior ofe­ru­je, rów­nież czte­ry nowe odcie­nie cie­ni do powiek. Sty­lo­we kolo­ry któ­re zosta­ły spe­cjal­nie stwo­rzo­ne aby łączyć je z Dior Addict It-Lash oraz Dior Addict It-Line. Uni­kal­na struk­tu­ra cie­ni Dior­show Mono nie ule­gła zmia­nie. Baw się wszech­stron­ny­mi wykoń­cze­nia­mi i zmie­niaj efek­ty tych wyjąt­ko­wych kolo­rów: nałóż cień suchym apli­ka­to­rem dla sub­tel­ne­go efek­tu, ide­al­ne­go na co dzień lub apli­ka­to­rem dla uzy­ska­nia inten­syw­ne­go koloru.

Dior Addict It-Lash ubie­ra rzę­sy w nie­po­wta­rzal­ne odcie­nie prze­peł­nio­ne pigmentami:

 • It-Black, zapie­ra­ją­ca dech w pier­siach głę­bo­ka czerń
 • It-Pink, popo­wy różo­wy odcień, na tu i teraz
 • It-Blue, nasy­co­ny błę­kit dla elek­try­zu­ją­ce­go spojrzenia
 • It-Pur­ple, intry­gu­ją­cy, głę­bo­ki fio­let, wyra­fi­no­wa­ne oko

nowości kosmetyczne Diora

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
dior.com

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  UrodaVers24 favorites

  Redakcja Vers-24 poleca - kosmetyki, bez których nie możemy się obejść

  Krem nawil­ża­ją­cy, szmin­ka, serum, pod­kład – pomi­mo tego, że two­rzy­my jeden zespół, wszyst­kie się od sie­bie róż­ni­my, a każ­da z nas ma swo­je ulu­bio­ne kosme­ty­ki, bez któ­rych nie może się obejść. Dzię­ki temu może­my testować…
  Więcej
  Styl życia

  Christmas Gift Guide: kosmetyki Resibo

     W naszym prze­wod­ni­ku po bożo­na­ro­dze­nio­wy­ch pre­zen­ta­ch nie mogło zabrak­nąć kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji. To chy­ba naj­bar­dziej uni­wer­sal­ny poda­ru­nek, któ­ry każ­de­mu bez wyjąt­ku spra­wi radość. Jeśli wybie­rze­my te pocho­dze­nia orga­nicz­ne­go, zdro­we i natu­ral­ne, będzie­my mieć pew­ność, że…
  Więcej
  Uroda

  Zestawy kosmetyków do włosów na Gwiazdkę

  Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, czas pomy­śleć o pre­zen­tach! Nie ma bar­dziej uni­wer­sal­ne­go, a zara­zem prak­tycz­niej­sze­go upo­min­ku niż zestaw pie­lę­gna­cyj­nych kosme­ty­ków – zawsze się przy­da­je. Jeśli dodat­ko­wo jest prze­pięk­nie zapa­ko­wa­ny, ele­ganc­ki i zawie­ra kosme­ty­ki, które…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *