NewsroomUroda

TALEDO by Mac Cosmetics

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje prasowe

Toledo_1200x1200_Beauty

Naj­bar­dziej mod­na i roman­tycz­na para: Isa­bel i Ruben Tole­do zna­ni i wie­lo­krot­nie nagra­dza­ni w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia  mody i ilu­stra­cji. Ta wyjąt­ko­wa współ­pra­ca z M·A·C łączy w sobie zmy­sło­we zami­ło­wa­nie Isa­bel do kolo­ru oraz żywio­ło­wą ener­gią Rube­na, wszyst­ko połą­czo­ne pale­tą barw zapro­jek­to­wa­nych, by rzeź­bić, malo­wać i prze­kształ­cać obli­cze twa­rzy. Spe­cjal­nie na tą oka­zję zapro­jek­to­wa­ne bia­łe opa­ko­wa­nia przed­sta­wia­ją ilu­stra­cje same­go Rube­na, a gra­ficz­ne linie i czer­wo­ne usta powo­łu­ją do życia jego jedy­ną w swo­im rodza­ju estetykę.

TOLEDOS_AMBIENT_300

KOLEKCJA LIMITOWANA, DOSTĘPNA OD MARCA W SALONACH M·A·C W GALERII MOKOTÓW, ZŁOTYCH TARASACH ORAZ NA WWW.MACCOSMETICS.PL

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Makijażowe trendy/ MAC

Maki­ja­żo­we tren­dy ewo­lu­ują w szyb­kim tem­pie, ofe­ru­jąc nie­ustan­ne źró­dło inspi­ra­cji. Oto kil­ka naj­now­szych, któ­re zdo­by­wa­ją popu­lar­ność na całym świe­cie i zachę­ca­ją do eks­pe­ry­men­to­wa­nia z wyglą­dem. THANKS, IT’S MAC Thanks, it’s MAC to odcień pomad­ki Lustre­glass, który…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Olejki do demakijażu - pielęgnują i odżywiają

Kobie­ty je poko­cha­ły. Nic dziw­ne­go, sko­ro pie­lę­gnu­ją i odży­wia­ją – olej­ki do dema­ki­ja­żu twa­rzy, któ­re obec­nie są nie­od­łącz­ną czę­ścią codzien­nej pie­lę­gna­cji. I cho­ciaż do tej pory koja­rzy­ły się głów­nie z zasa­da­mi kore­ań­skiej pie­lę­gna­cji, mają znacznie…
Więcej
NewsroomUroda

M·A·C Cosmetics x Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grud­nia 2018 – jak co roku, M·A·C Cosme­tics uczest­ni­czy w akcji cha­ry­ta­tyw­nej wspie­ra­ją­cej Świa­to­wy Dzień Wal­ki z AIDS. W tym roku mija 10 lat od momen­tu włą­cze­nia się w wolon­ta­riat na rzecz orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych, które…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *