TALEDO by Mac Cosmetics

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

Toledo_1200x1200_Beauty

Naj­bar­dziej mod­na i roman­tycz­na para: Isa­bel i Ruben Tole­do zna­ni i wie­lo­krot­nie nagra­dza­ni w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia  mody i ilu­stra­cji. Ta wyjąt­ko­wa współ­pra­ca z M·A·C łączy w sobie zmy­sło­we zami­ło­wa­nie Isa­bel do kolo­ru oraz żywio­ło­wą ener­gią Rube­na, wszyst­ko połą­czo­ne pale­tą barw zapro­jek­to­wa­nych, by rzeź­bić, malo­wać i prze­kształ­cać obli­cze twa­rzy. Spe­cjal­nie na tą oka­zję zapro­jek­to­wa­ne bia­łe opa­ko­wa­nia przed­sta­wia­ją ilu­stra­cje same­go Rube­na, a gra­ficz­ne linie i czer­wo­ne usta powo­łu­ją do życia jego jedy­ną w swo­im rodza­ju este­ty­kę.

TOLEDOS_AMBIENT_300

KOLEKCJA LIMITOWANA, DOSTĘPNA OD MARCA W SALONACH M·A·C W GALERII MOKOTÓW, ZŁOTYCH TARASACH ORAZ NA WWW.MACCOSMETICS.PL

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy