NewsroomUroda

DR IRENA ERIS ALGORITHM – 4 odmładzajace kosmetyki

Tekst: infor­ma­cja prasowa
Zdję­cia: Vers-24

kream

ALGORITHM  to inno­wa­cyj­na seria kosme­ty­ków prze­ciw­zmarszcz­ko­wych, wyko­rzy­stu­ją­ca natu­ral­ne bogac­two mórz i naj­no­wo­cze­śniej­sze osią­gnie­cia bio­tech­no­lo­gicz­ne.  Opar­ta zosta­ła na Repro­duc­ti­ve Cell Tech­no­lo­gy™ - nowej tech­no­lo­gii pobu­dza­ją­cej skó­rę do rady­kal­nej rege­ne­ra­cji i zwal­cza­nia oznak jej sta­rze­nia.  W linii tej  zosta­ło zasto­so­wa­ne uni­kal­ne podej­ście w pie­lę­gna­cji prze­ciw­zmarszcz­ko­wej pole­ga­ją­ce na repro­duk­cji i wła­ści­wej orga­ni­za­cji prze­strzen­nej głów­nych skład­ni­ków komó­rek skó­ry: kola­ge­nu, ela­sty­ny i kwa­su hia­lu­ro­no­we­go. Dzię­ki połą­cze­niu nie­wia­ry­god­ne­go poten­cja­łu rege­ne­ru­ją­ce­go bio­mo­le­kuł algo­wych, zawar­tych w kosme­ty­kach tej seriiz naj­now­szy­mi osią­gnię­cia­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi skó­ra odzy­sku­je  mło­dzień­czą jędr­ność i ela­stycz­ność. Spek­ta­ku­lar­ne dzia­ła­nie pre­pa­ra­tów potwier­dzo­ne zosta­ło w Cen­trum Nauko­wo-Badaw­czym Dr Ire­na Eris oraz  we fran­cu­skim Insty­tu­cie Naukowym.

W serii, pole­ca­nej dla kobiet powy­żej 40 roku życia, znaj­du­ją się:

Radi­cal Rene­wal D‑Cream/ Odbu­do­wu­ją­cy Krem Prze­ciw­zmarszcz­ko­wy na dzień

Krem opar­ty na prze­ło­mo­wej tech­no­lo­gii Repro­duc­ti­ve Cell Tech­no­lo­gy™, odpo­wie­dzial­nej za rekon­struk­cję ilo­ścio­wą i inte­gra­cję jako­ścio­wą włó­kien ela­sty­no­wo-kola­ge­no­wych, któ­ra zapew­nia rady­kal­ną popra­wę para­me­trów skóry:
• ponad­prze­cięt­ny wzrost jędr­no­ści: aż o 262%*
• popra­wa ela­stycz­no­ści +30%*
• wyraź­ne spły­ce­nie głę­bo­ko­ści, obję­to­ści, licz­by zagłę­bień i zmarsz­czek o 25%*

Efekt „reno­wa­cji” para­me­trów skó­ry został wzmoc­nio­ny poprzez inno­wa­cyj­ny sys­tem wie­lo­po­zio­mo­we­go nawil­ża­nia i dłu­go­trwa­łe­go liftin­gu Hydro-Lift Express Sys­tem. Bazu­je on na zhy­dro­li­zo­wa­nych mor­skich mine­ra­łach i poli­sa­cha­ry­dach z czar­nej per­ły i algi czerwonej.
Pole­ca­ny do codzien­nej pie­lę­gna­cji każ­de­go typu skó­ry doj­rza­łej kobiet powy­żej 40 r.ż., jako krem na dzień na twarz i pod oczy. Sta­no­wi dosko­na­łą bazę pod maki­jaż. Cena: 99 zł/ 50 ml

kream2

Impres­si­ve Reco­ve­ry N‑Cream/ Rege­ne­ru­ją­cy Krem Prze­ciw­zmarszcz­ko­wy na noc

Struk­tu­ra kre­mu pozwa­la osią­gnąć rady­kal­ną odno­wę bio­lo­gicz­ną skó­ry, poprzez prze­ło­mo­wą tech­no­lo­gię Repro­duc­ti­ve Cell Tech­no­lo­gy™, któ­ra zapew­nia sty­mu­la­cję włó­kien pod­po­ro­wych zapro­gra­mo­wa­nych nie tyl­ko na wzrost ich ilo­ści, ale rów­nież na repro­duk­cję ich kształ­tu. Nastę­pu­je zauwa­żal­na popra­wa wyglą­du i kon­dy­cji skóry:
• odczu­wal­ny wzrost popra­wy ela­stycz­no­ści i jędr­no­ści (82%*)
• rege­ne­ra­cja i wzrost odży­wie­nia o 67%*
• widocz­na reduk­cja zmarsz­czek w róż­nych płasz­czy­znach o 21%*

Pod­wyż­szo­ną sku­tecz­ność kre­mu wspo­ma­ga poli­pep­ty­do­wy kom­pleks roślin­ny, któ­ry wzmac­nia struk­tu­ry macie­rzy skó­ry, dzię­ki cze­mu zni­ka uczu­cie sucho­ści skó­ry (93%*), zmniej­sza się skłon­ność do podraż­nień i zaczerwienień.
Pole­ca­ny do codzien­nej pie­lę­gna­cji każ­de­go typu skó­ry doj­rza­łej kobiet powy­żej 40 r.ż., jako krem na noc na twarz i pod oczy. Cena: 105 zł/ 50 ml

Supre­me Renewal/ Advan­ced Serum/ Zaawan­so­wa­ne Serum Odmła­dza­ją­ce na dzień/na noc

Kura­cja na twarz i szy­ję do każ­de­go typu cery doj­rza­łej kobiet powy­żej 40 r.ż. w for­mie bar­dzo skon­cen­tro­wa­nej lek­kiej emul­sji. Opty­ma­li­zu­je i wydłu­ża rezul­ta­ty dzia­ła­nia kremu.
Wyko­rzy­sta­nie w tech­no­lo­gii Repro­duc­ti­ve Cell Tech­no­lo­gy™ zdol­no­ści bio­mo­le­kuł algo­wych, zapew­nia rady­kal­ną odbu­do­wę komór­ko­wą pod­ło­ża skó­ry wła­ści­wej, poprzez zaan­ga­żo­wa­nie komó­rek nie tyl­ko w syn­te­zę, ale rów­nież doj­rze­wa­nie i sie­cio­wa­nie jej głów­nych skład­ni­ków: kola­ge­nu, ela­sty­ny i kwa­su hia­lu­ro­no­we­go. Jed­no­cze­śnie, zaawan­so­wa­ny tech­no­lo­gicz­nie mul­ti­funk­cyj­ny kom­pleks poli­sa­cha­ry­do­wo-wita­mi­no­wy z mor­skiej algi Porphy­ri­dium Cru­en­tum i owo­ców Citrus Auran­ti­num, zapew­nia bły­ska­wicz­ny efekt „reno­wa­cji” para­me­trów skó­ry, któ­ra zaraz po apli­ka­cji sta­je się:
• ide­al­nie wygła­dzo­na (93%*)
• opty­mal­nie nawil­żo­na (83%*)
• nie­zwy­kle deli­kat­na i mięk­ka w doty­ku (93%*)
• peł­na świe­żo­ści (93%*) i mło­dzień­czej witalności

Efekt odmło­dze­nia skó­ry, widocz­ny i odczu­wal­ny zaraz po apli­ka­cji, nasi­la się i utrzy­mu­je w cza­sie. Już jed­no­mie­się- czna kura­cja serum pozwa­la na:
• wyraź­ną popra­wę ogól­nej kon­dy­cji skó­ry aż o 60%*
• spły­ce­nie głę­bo­ko­ści i licz­by zmarsz­czek o 19%*

Pole­ca­ny sto­so­wać pod krem pie­lę­gna­cyj­ny na dzień i/lub na noc, codzien­nie w spo­sób cią­gły lub jako okre­so­wa kura­cja. Krem nakła­dać po wchło­nię­ciu serum (ok. 30–60 s). Przed pierw­szym uży­ciem zdjąć nakręt­kę i nało­żyć pipe­tę. Cena: 109 zł/ 30 ml

Instant Moisture/ Mask for Face & Neck/ Maska Głę­bo­ko Nawil­ża­ją­ca na twarz i szyję

Inno­wa­cyj­na masecz­ka typu S.O.S., do szyb­kiej rewi­ta­li­za­cji, reduk­cji obja­wów zmę­cze­nia i stre­su, prze­zna­czo­na dla każ­de­go typu skó­ry doj­rza­łej kobiet powy­żej 40 r.ż. Wyse­lek­cjo­no­wa­ny z algi błę­kit­nej bio-kon­cen­trat wita­mi­no­wy, w połą­cze­niu z aktyw­ną for­mą wita­mi­ny C, daje natych­mia­sto­wy efekt nawil­że­nia, roz­świe­tle­nia i rege­ne­ra­cji skó­ry. Kom­pleks ole­jów roślin­nych i wosków w połą­cze­niu z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym to szyb­ko dzia­ła­ją­cy zastrzyk hydra­ta­cyj­ny, o ogrom­nej sile nawil­ża­nia i odży­wia­nia skó­ry. Zaraz po uży­ciu poja­wia się uczu­cie nasy­ce­nia skó­ry wil­go­cią, nastę­pu­je wygła­dze­nie zmarsz­czek (83%*). Regu­lar­ne sto­so­wa­nie masecz­ki zapew­nia popra­wę wyglą­du i widocz­ny efekt popra­wy para­me­trów skóry:
• wzrost nawil­że­nia (93%*),
• popra­wę ela­stycz­no­ści (90%*)
• likwi­da­cja skut­ków zmę­cze­nia (77%**)

Pole­ca­na do sto­so­wa­nia 2–3 razy w tygo­dniu. Nało­żyć grub­szą war­stwę maski na oczysz­czo­ną skó­rę twa­rzy i szyi. Pozo­sta­wić na 10–15 minut do wchło­nię­cia. Następ­nie zmyć waci­kiem nasą­czo­nym wodą lub toni­kiem. Cena: 79 zł/ 75 ml

*Wyni­ki badań w Cen­trum Nauko­wo-Badaw­czym Dr Ire­na Eris.

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
drirenaeris.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak rozpoznać swój typ cery?

Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…
Więcej
NewsroomUroda

WIELOWYMIAROWA PIELĘGNACJA Dr Irena Eris - Art Of Lifting

  To pierw­sza seria z autor­skim kom­plek­sem PCL-Lift-Up z inno­wa­cyj­nym sys­te­mem wie­lo­wy­mia­ro­we­go wypeł­nia­nia zmarsz­czek, liftin­gu oraz natych­mia­sto­we­go bio­re­mo­de­lin­gu owa­lu twa­rzy. Klu­czo­wy skład­nik kom­plek­su – POLIKAPROLAKTON, wypeł­niacz sze­ro­ko sto­so­wa­ny w medy­cy­nie este­tycz­nej, sku­tecz­nie przy­wra­ca utra­co­ną objętość,…
Więcej
NewsroomUroda

PRZYWRÓĆ SKÓRZE NATURALNY BLASK

Wraz z wie­kiem cera tra­ci swój blask, a na jej powierzch­ni zaczy­na­ją poja­wiać się licz­ne pie­gi i prze­bar­wie­nia. Twarz i szy­ja każ­de­go dnia wysta­wia­na jest na dzia­ła­nie pro­mie­nio­wa­nia UV pobu­dza­ją­ce­go do pra­cy mela­no­cy­ty, któ­re wytwa­rza­ją składnik…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *