MakijażUroda

Nowość vs klasyka. Kosmetyki, które warto mieć zawsze pod ręką!

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: luellemag.com

 cover-cultclassics1

W bran­ży kosme­tycz­nej, podob­nie jak w modo­wej, nowa­tor­skie pro­duk­ty i ich nie­ty­po­we for­mu­ły poja­wia­ją się z tak dużą czę­sto­tli­wo­ścią, że trud­no o obiek­tyw­ną opi­nię na temat tego, na co war­to zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę, a co może bez nega­tyw­nych kon­se­kwen­cji przejść przez nas nie­zau­wa­żo­ne. Tak samo, jak to bywa z ubra­nia­mi, kosme­ty­ki dopa­so­wu­je­my do indy­wi­du­al­ne­go sty­lu i potrzeb, za ich pomo­cą two­rzy­my swo­je nie­po­wta­rzal­ne “ja”.

Uro­do­we must have podzie­li­li­śmy dla Was na trzy kate­go­rie. W naszych kosme­tycz­kach z pew­no­ścią znaj­dzie się miej­sce dla pro­duk­tów kla­sycz­nych, tych do uży­wa­nia na co dzień, oraz abso­lut­nych nowo­ści, któ­re dopie­ro muszą zdo­być nasze uzna­nie. Z któ­rych pro­duk­tów skła­da się w więk­szo­ści Twój uro­do­wy nie­zbęd­nik?

Spraw­dzo­ne

Na mia­no uni­wer­sal­nych pro­po­zy­cji, któ­re prze­szły do histo­rii z wie­lu istot­nych powo­dów, zasłu­gu­ją m.in.: masca­ra YSL Touche Eclat czy szmin­ka Black Honey Almost Lip­stick Cli­ni­qu­es, któ­re nie­zmien­nie od lat kró­lu­ją na twa­rzach gwiazd Hol­ly­wo­od, takich jak Liv Tyler czy Drew Bar­ry­mo­re. Do kosme­tycz­nych “ikon” nale­ży tak­że słyn­na szmin­ka mar­ki MAC w odcie­niu Rus­sian Red, któ­ra sta­ła się obiek­tem pożąd­nia dzię­ki Kró­lo­wej Pop‑u – Madon­nie – któ­ra wypro­mo­wa­ła ją pod­czas tra­sy kon­cer­to­wej w latach 80.

cult1

1. Cli­ni­que 2. Lau­ra Mer­ciel 3. NARS 4. DIOR 5. Yves Saint Lau­rent 6. Cha­nel 7. MAC

Nie­za­wod­ne

Oka­zu­ją się nie­za­stą­pio­ne bez wzglę­du na oka­zję, przy­dat­ne każ­de­go dnia. To takie kosme­ty­ki jak: bron­zer, suchy szam­pon, spray i ole­jek arga­no­wy do wło­sów. To nie­po­zor­ne pro­duk­ty, któ­re war­to mieć zawsze pod ręką, bo potra­fią zdzia­łać napraw­dę wie­le w bar­dzo krót­kim cza­sie!

cult2

8. Guer­la­in 9. Neu­tro­ge­na 10. Bene­fit 11.PSSSST! 12.MARROCANOIL 13. L’o­re­al Paris

Nowe

Cza­sem nie zda­je­my sobie spra­wy z tego, jak wie­le nowych pro­duk­tów słu­żą­cych do pie­lę­gna­cji naszej uro­dy tra­fia na skle­po­we pół­ki każ­de­go tygo­dnia. Wśród tych, któ­re dostęp­ne są w sprze­da­ży od nie­daw­na, zna­la­zły­śmy już kil­ka fawo­ry­tów. To m.in. pod­kład Bare Mine­rals, czer­wo­na szmin­ka Hour­glass (o naj­lep­szym, jak do tej pory odcie­niu), oraz korek­tor Cle De Peau Beau­te.

cult3

14. Kevin Auco­in 15. Bare Mine­rals 16. Clé de Peau Beau­té 17. Hour­glass 18. Gior­gio Arma­ni 19. Ana­sta­sia Bever­ly Hills

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Avatar
  Related posts
  Uroda

  Jak rozpoznać swój typ cery?

  Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…
  Więcej
  Styl życia

  Christmas Gift Guide: kosmetyki Resibo

     W naszym prze­wod­ni­ku po bożo­na­ro­dze­nio­wy­ch pre­zen­ta­ch nie mogło zabrak­nąć kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji. To chy­ba naj­bar­dziej uni­wer­sal­ny poda­ru­nek, któ­ry każ­de­mu bez wyjąt­ku spra­wi radość. Jeśli wybie­rze­my te pocho­dze­nia orga­nicz­ne­go, zdro­we i natu­ral­ne, będzie­my mieć pew­ność, że…
  Więcej
  Uroda

  Zestawy kosmetyków do włosów na Gwiazdkę

  Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, czas pomy­śleć o pre­zen­tach! Nie ma bar­dziej uni­wer­sal­ne­go, a zara­zem prak­tycz­niej­sze­go upo­min­ku niż zestaw pie­lę­gna­cyj­nych kosme­ty­ków – zawsze się przy­da­je. Jeśli dodat­ko­wo jest prze­pięk­nie zapa­ko­wa­ny, ele­ganc­ki i zawie­ra kosme­ty­ki, któ­re…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *