NewsroomUroda

Zestawy świąteczne La Mer

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

Zestawy świąteczne La Mer

The Reple­ni­shing Col­lec­tion

Ten dosko­na­ły na pre­zent, podwój­ny zestaw zapew­nia kom­for­to­we uczu­cie nawil­że­nia skó­ry dło­ni i ust i spra­wia, że są bar­dziej mięk­kie i jedwa­bi­ste. Inten­syw­ny krem do rąk zwal­cza tzw. star­cze pla­my, a bal­sam do ust sku­tecz­nie koi suchą skó­rę, przy­no­sząc ulgę na cały dzień.

Zestaw zawie­ra: The Hand Tre­at­ment 50 ml, The Lip Balm 9 g. 

Cena: 340 zł.

 Zestawy świąteczne La Mer

The Win­ter Indul­gen­ce Col­lec­tion

Doświadcz legen­dar­nych korzy­ści pie­lę­gna­cji La Mer, by Two­ja skó­ra była bar­dziej mięk­ka i gład­ka. Zestaw ide­al­ny na zimę. Koi suche usta, wzmac­nia i nawil­ża skó­rę.

Zestaw zawie­ra: The Hand Tre­at­ment 50 ml, The Lip Balm 9 g, The Repa­ra­ti­ve Body Lotion 50 ml. 

Cena: 430 zł.

Zestaw świąteczny La Mer

 The Crème de la Mer Col­lec­tion

Spe­cjal­na edy­cja zna­nej na całym świe­cie, cudow­nej pie­lę­gna­cji La Mer. Teraz, legen­dar­ny Crème de la Mer dostęp­ny jest w zesta­wie w dwóch pojem­no­ściach – jeden dla Cie­bie, a dru­gi na podróż lub na pre­zent. Crème de la Mer, zawie­ra­ją­cy wyso­kie stę­że­nie cen­ne­go, odżyw­cze­go Mirac­le BrothTM prze­obra­ża skó­rę tuż po nało­że­niu oraz w mia­rę sto­so­wa­nia. Skó­ra jest bar­dziej pro­mien­na, uko­jo­na i wyglą­da mło­dziej.

Zestaw zawie­ra:  Crème de la Mer 60 ml i Crème de la Mer 15 ml. 

Cena: 1110 zł.

Zestaw świąteczny La Mer

 The Moistu­ri­zing Soft Cre­am Col­lec­tion

Spe­cjal­na edy­cja wyjąt­ko­wej pie­lę­gna­cji La Mer. Teraz krem The Moistu­ri­zing Soft Cre­am dostęp­ny jest w zesta­wie w dwóch pojem­no­ściach – jeden dla Cie­bie, a dru­gi na podróż lub na pre­zent. Dzię­ki zasto­so­wa­niu zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii absorb­cji, ten luk­su­so­wy krem wni­ka głę­bo­ko w skó­rę, uzu­peł­nia­jąc poziom wil­go­ci i wzmac­niąc ją . Skó­ra jest odno­wio­na, peł­na ener­gii i pro­mie­nie­je mło­do­ścią.

Zestaw zawie­ra: The Moistu­ri­zing Soft Cre­am 60 ml i The Moistu­ri­zing Soft Cre­am 15 ml. 

Cena: 1110 zł.

kosmetyki LaMer

The Tre­at­ment Essen­tials Col­lec­tion

Kla­sycz­ny zestaw nie­zbęd­nej pie­lę­gna­cji La Mer. Ujędr­nia skó­rę, wygła­dza ją, zmniej­sza widocz­ność drob­nych linii i zmarsz­czek i spra­wia, że wyglą­da bar­dziej pro­mien­nie i mło­do. The Rege­ne­ra­ting Serum zwięk­sza natu­ral­ną pro­duk­cję kola­ge­nu i ela­sty­ny w skó­rze. Legen­dar­ny Crème de la Mer koi wraż­li­wą skó­rę i dostar­cza jej wil­go­ci.

Zestaw zawiera:The Tre­at­ment lotion 30 ml, The Eye Con­cen­tra­te 15 ml, The Rege­ne­ra­ting Serum 15 ml, Cre­me de la Mer 30 ml.

Cena: 1485 zł.

 kosmetyki LaMer

The Ulti­ma­te Sculp­ting Col­lec­tion

Zestaw pie­lę­gna­cyj­ny, któ­ry posia­da sil­ne wła­ści­wo­ści liftin­gu­ją­ce. Każ­dy z ele­men­tów zesta­wu wypeł­nia skó­rę boga­tym w sub­stan­cje odżyw­cze eli­ski­rem Mirac­le BrothTM oraz inny­mi, wyse­lek­cjo­no­wa­ny­mi skład­ni­ka­mi, któ­re kształ­tu­ją kon­tur twa­rzy i zmie­nia­ją ją, nada­jąc jej bar­dziej wyraź­ny i mło­dy wygląd. Skó­ra jest bar­dziej ela­stycz­na i wyglą­da zdro­wo.

Zestaw zawie­ra: The Lifting Inten­si­fier 3 ml, The Lifting Con­to­ur Serum 30 ml, The Lifting and Fir­ming Mask 15 m.

Cena: 1110 zł.

 kosmetyki LaMer

 The Radiant Col­lec­tion

Ta luk­su­so­wa kolek­cja zawie­ra naj­bar­dziej kul­to­we pro­duk­ty pie­lę­gna­cyj­ne i oczysz­cza­ją­ce La Mer oraz The Illu­mi­na­ting Eye Gel. The Illu­mi­na­ting Eye Gel natych­mia­sto­wo roz­ja­śnia oko­li­ce oczu, doda­jąc spoj­rze­niu bla­sku, a The Moistu­ri­zing Soft Cre­am wni­ka głę­bo­ko w skó­rę, dostar­cza­jąc jej wil­go­ci i wzmac­nia­jąc ją. Skó­ra pro­mie­niu­je mło­do­ścią, jest świe­ża i peł­na bla­sku.

Zestaw zawie­ra: The Cle­an­sing Gel 100 ml, The Tonic 100 ml, The Illu­mi­na­ting Eye Gel 5 ml,  The Rege­ne­ra­ting Serum 15 ml, The Moistu­ri­zing Soft Cre­am 30 ml. 

Cena: 1220 zł.

Zestawy dostępne w sprzedaży w salonie firmowym Estee Lauder – InStyle (Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12, 02–675 Warszawa) oraz w wybranych perfumeriach Douglas.

 

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Odżywienie i odnowa z nowym kremem odżywczym La Mer The Moisturizing Soft Cream

Luk­su­so­wa, wzmac­nia­ją­ca i boga­ta, a jed­no­cze­śnie lek­ka i deli­kat­na – taka jest naj­now­sza kon­sy­sten­cja Moistu­ri­zing Soft Cre­am mar­ki La Mer, któ­ra róż­ni się od dobrze zna­ne­go i uwiel­bia­ne­go na całym świe­cie kul­to­we­go Crème de la…
Więcej
Uroda

Suche skórki na twarzy - jak się ich pozbyć?

Suche skór­ki na twa­rzy to pro­blem, któ­ry doty­ka nie tyl­ko posia­da­czy suchej skó­ry. Każ­de­mu z nas mogą się zda­rzyć nie­este­tycz­ne zgru­bie­nia, widocz­ne na przy­kład pod pod­kła­dem. Jak się ich pozbyć bez podraż­nie­nia i naru­sze­nia struk­tu­ry…
Więcej
Uroda

Cera mieszana - jak ją pielęgnować?

Z jed­nej stro­ny się prze­su­sza, z dru­giej ma ten­den­cję do prze­tłusz­cza­nia. Czę­sto mówi się, że cera mie­sza­na to jed­na z naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych cer. Jak więc o nią dbać, aby wyglą­da­ła pięk­nie i była zdro­wa? Cera…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *