JedzenieStyl życia

Przewodnik po kawowych menu!

No tak… znów ten zapach, aro­mat kawy to jeden z naj­wspa­nial­szych zapa­chów koły­szą­cy się po uli­cach miast. To na kawę naj­czę­ściej uma­wia­my się z przy­ja­ciół­mi, na kawę ucie­ka­my po pra­cy… Przy niej się relak­su­je­my i odpo­czy­wa­my. Zma­wiasz Cap­puc­ci­no, zde­cy­do­wa­nie naj­bar­dziej lubisz Cap­puc­ci­no, ale w zasa­dzie czym  róż­ni się Cap­puc­ci­no od Latte?

Przy­go­to­wa­li­śmy dla nas kawo­wy słow­nik ! Od dzi­siaj menu na kawiar­nia­nych ścia­nach będzie dla dla pro­sty i jasny.

Zaczy­na­my od kró­lo­wej kaw, ulu­bie­ni­cy praw­dzi­wych wytwor­nych kawoszy :

Espres­so: wywo­dzi się z Włoch w 1901 roku Luigi Bez­ze­ra stwo­rzył pierw­szy eks­pres do espres­so. Wło­ska nazwa mimo sko­ja­rzeń nie ma związ­ku z szyb­ko­ścią przy­go­to­wa­nia, lecz pocho­dzi od wło­skie­go przy­miot­ni­ka espres­si­vo – wyra­zi­sty, wyraź­ny. Kawę tę parzy się w spe­cjal­nym eks­pre­sie woda o tem­pe­ra­tu­rze oko 88–92 C prze­pusz­cza­na jest pod ciśnie­niem 9–10 barów przez drob­no zmie­lo­ne, moc­no ubi­te ziar­na kawy. Ide­al­ne espres­so posia­da gęstą orze­cho­wą piankę.

Espres­so dopio - podwój­ne espres­so, czy­li po pro­stu podwój­na moc 🙂

Cafe Ame­ri­ca­no – jest to espres­so roz­cień­cza­ne gorą­cą wodą. Jej smak przy­po­mi­na kawę prze­fil­tro­wa­ną, w efek­cie otrzy­mu­jesz kubek czar­nej gorą­cej kawy.

Roma­no - espres­so poda­wa­ne ze świe­żą skór­ką z cytry­ny bądź pomarańczy.

Caf­fe lat­te – espres­so z dodat­kiem cie­płe­go zapa­rzo­ne­go i spie­nio­ne­go mle­ka (pro­por­cja pół na pół), czę­sto z posyp­ką, wie­le kawiar­ni ofe­ru­je rów­nież dodat­ki w for­mie syro­pów smakowych.

Lat­te mac­chia­to – pięk­na 3 war­stwo­wa kawa otrzy­my­wa­na poprzez powol­ne wle­wa­nie espres­so do szklan­ki z gorą­cym mle­kiem, uko­ro­no­wa­ne mlecz­ną pianką.

Cap­puc­ci­no – espres­so  z dodat­kiem mle­ka goto­wa­ne­go na parze oraz mlecz­nej pia­ny. Wyjąt­ko­wo uko­cha­na kawa przez kobie­ty, każ­dy z jej skład­ni­ków jest w pro­por­cji 1/3, co daje wyjąt­ko­wy aksa­mit­ny posmak dzię­ki obło­ko­wi mlecz­nej pianki.

Caf­fe con pan­na – espres­so poda­wa­ne z ubi­tą śmie­tan­ką jako doda­tek na wierz­chu (BEZ MLEKA).

 

Moc­ca - kawa espres­so wle­wa­na do spie­nio­ne­go gorą­ce­go mle­ka z dodat­kiej kako lub cze­ko­la­dy w pro­cji skąłd­ni­ków 1/4 czę­sto ukor­no­wa­na bitą śmietaną.

Irish cof­fee – kawa z małym co-nie­co czy­li whi­skey i bitą śmietaną.

Na koniec coś na naj­bliż­sze dni.. zapo­wia­da sie cie­pły wspa­nia­ły tydzień…

Frap­pe lat­te – ide­al­na na upal­ne popo­łu­dnia, orzeź­wia, sta­wia na nogi! Jest to Lat­te z kost­ka­mi lodów, przy­go­to­wy­wa­na na róż­ne spo­so­by czę­sto wystę­pu­ję w zmik­so­wa­nej for­mie, a taka naj­lep­sza jest w Starbucksie 🙂

Teraz czas na kawę! Wybierz­cie się ze swo­mi zjo­my­mi na kawę do kawiar­ni, a może zro­bi­cie im nie­spo­dzian­kę i sami przy­go­tu­je pysz­ną kawę. Na koniec poka­że­my wam jakie kawy piją redak­to­rzy Vers24. Oto Ver­so­we kawy w róż­nych zakąt­kach świata.

vers-24 i kawa

kawa z mlekiem i vogue

kawa late i vers-24

kawa z mlekiem i vers-24

kawa z mlekiem i vers-24

kawa z mlekiem i vers-24

kawa z mlekiem i vers-24

 

 

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  Styl życia

  Dlaczego warto pić kawę? Korzyści zdrowotne

  Kawa jest jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych napo­jów na świe­cie, cenio­nym nie tyl­ko za swój wyjąt­ko­wy smak i aro­mat, ale tak­że za sze­reg korzy­ści zdro­wot­nych, któ­re może przy­nieść. Nie bez powo­du jest ulu­bio­nym napo­jem milio­nów ludzi…
  Więcej
  NewsroomUroda

  JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

  Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
  Więcej
  Wydarzenia

  Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

  Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *