MiejscaStyl życia

Mon Petit café

Tekst/Zdję­cia: Vers-24 Mon Petit Café to mała i przy­tul­na kawiarnia/galeria (moż­na kupić tu obra­zy lokal­nych arty­stów), znaj­du­ją­ca się w zacisz­nej uli­cy sta­re­go mia­sta Stut­t­gar­tu. To ide­al­ne miej­sce na śnia­da­nie lub popo­łu­dnio­wą kawę czy her­ba­tę. Czer­wo­ne…

Więcej
JedzenieStyl życia

Przewodnik po kawowych menu!

No tak… znów ten zapach, aro­mat kawy to jeden z naj­wspa­nial­szych zapa­chów koły­szą­cy się po uli­cach miast. To na kawę naj­czę­ściej uma­wia­my się z przy­ja­ciół­mi, na kawę ucie­ka­my po pra­cy… Przy niej się relak­su­je­my i odpo­czy­wa­my.…

Więcej