Miejsca

Podróże z Indią: Atostogos/Wilno

Szu­kasz miej­sca, w któ­rym poczu­jesz się jak na waka­cjach? Zapra­sza­my do Wil­na, do kawiar­ni Ato­sto­gos, któ­rej nazwa i kli­mat ide­al­nie odda­ją waka­cyj­ną atmos­fe­rę. Szcze­gól­nie war­to wybrać się tam w week­end, kie­dy, oprócz prze­pysz­nych dese­rów i…

Więcej
Styl życia

Przewodnik po smakach kawy Starbucks

Pas kawo­wy to dosko­na­le zna­ny miło­śni­kom kawy obszar na zie­mi. Regio­ny poło­żo­ne mię­dzy Zwrot­ni­ka­mi Raka i Kozio­roż­ca ucho­dzą bowiem za uni­kal­ne tere­ny, na któ­rych pozy­ski­wa­ne są naj­wyż­szej jako­ści ziar­na kawow­ca. W  dużej mie­rze, to właśnie…

Więcej
MiejscaStyl życia

10 faktów o… Green Caffè Nero

Kie­dy wcho­dzisz do Gre­en Caf­fè Nero od razu wiesz, że to miej­sce, obok któ­re­go już nigdy nie przej­dziesz obo­jęt­nie. W powie­trzu uno­si się kom­bi­na­cja nut aro­ma­tycz­nej, świe­żo wypa­lo­nej kawy i szum inten­syw­nych roz­mów, któ­ry z…

Więcej
Zdrowie

Czy kawa jest szkodliwa?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24   Uwiel­bia­na za zapach, smak i pobu­dza­ją­ce wła­ści­wo­ści. Dla nie­któ­rych jest prio­ry­te­tem zaraz po prze­bu­dze­niu. Czy jest jed­nak bez­piecz­na dla nasze­go zdro­wia? W kawie znaj­du­je się ponad 700 sub­stan­cji chemicznych…

Więcej
Vers24 Bloguje

Moje pierwsze spotkanie z kawą

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Edy­cja: Moni­ka Koryś Ilu­stra­cje:  Anto­ni­na Vik­ta­ro­vich Wiel­ką miło­śnicz­ką kawy zosta­łam po podró­ży do nie­sa­mo­wi­cie pięk­nych Włoch. Moje pierw­sze spo­tka­nie z wło­skim espres­so mia­ło miej­sce w małym barze na jed­nej z uli­czek we Flo­ren­cji. Pamiętam…

Więcej
UrodaZdrowie

Drugie życie kawy

To głów­ne źró­dło kofe­iny i jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych (rocz­nie pro­du­ku­je się jej oko­ło 6,7 milio­na ton) uży­wek na świe­cie. Dobrze wypa­rzo­na sma­ku­je fan­ta­stycz­nie, dzia­ła pobu­dza­ją­co i orzeź­wia­ją­co. Dodat­ko­wo przy­śpie­sza prze­mia­nę mate­rii i zawie­ra prze­ciw­u­tle­nia­cze, któ­re zapo­bie­ga­ją powsta­wa­niu wol­nych rod­ni­ków. Moż­na by ją pić i pić… ale czy tylko? 

Więcej
JedzenieStyl życia

Przewodnik po kawowych menu!

No tak… znów ten zapach, aro­mat kawy to jeden z naj­wspa­nial­szych zapa­chów koły­szą­cy się po uli­cach miast. To na kawę naj­czę­ściej uma­wia­my się z przy­ja­ciół­mi, na kawę ucie­ka­my po pra­cy… Przy niej się relak­su­je­my i odpoczywamy.…

Więcej