ModaNewsroom

Polska branża mody na Instagramie

605074

Fak­tem jest, że ludz­ką natu­rę zde­cy­do­wa­nie bar­dziej cie­ka­wi kon­kret­na oso­ba niż bez­i­mien­na insty­tu­cja, za któ­rą nie wia­do­mo, kto tak napraw­dę stoi. Ta ten­den­cja spraw­dza się tak­że w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, co widać na przy­kła­dzie popu­lar­no­ści dużych firm oraz pro­fi­li pro­wa­dzo­nych przez kon­kret­ne oso­by, zna­ne nam z imie­nia i nazwi­ska. Wśród naszych rodzi­mych modo­wych insta­gra­mo­wi­czów to wła­śnie pro­fi­le pro­wa­dzo­ne przez kon­kret­ne oso­by są obser­wo­wa­ne przez znacz­nie więk­szą licz­bę użyt­kow­ni­ków Insta­gra­ma niż mar­ki modo­we, nawet te naj­bar­dziej zna­ne. Dla porów­na­nia, praw­dzi­wą gwiaz­dę wybie­gów (a teraz tak­że Insta­gra­ma) – top model­kę Anję Rubik, obser­wu­je bli­sko 494 tys. fol­lo­wer­sów, zaś naj­po­pu­lar­niej­szą mło­dzie­żo­wą pol­ską mar­kę modo­wą Local Hero­es – 146 tysię­cy (dane z listo­pa­da 2015). Na wyso­kiej pozy­cji wśród firm odzie­żo­wych utrzy­mu­ją się m.in. PLNY LALA, Deezee, Mis­be­ha­ve czy Alo­ha From Deer. Nie­ma­łą roz­po­zna­wal­ność mają pozo­sta­łe pro­fi­le o tema­ty­ce modo­wo-uro­do­wej, a wśród nich: salo­ny kosme­tycz­ne (Nail Spa Marze­na Kanc­ler­ska), pro­gra­my i kana­ły tele­wi­zyj­ne (Top Model, MTV Pol­ska) oraz cza­so­pi­sma modo­we (tu przo­du­je mie­sięcz­nik Gla­mo­ur z 60 tysią­ca­mi odbior­ców oraz ELLE – 49,6 tys.). Poza kon­tem Anji Rubik, naj­bar­dziej pożą­da­ny wśród insta­gra­mo­wych pro­fi­li mode­lek jest ten Moni­ki Jaga­ciak z 414 tysią­ca­mi fanów, choć JAC ma tak­że kil­ka kont zało­żo­nych przez swo­ich fanów. W ran­kin­gu popu­lar­no­ści nie moż­na pomi­nąć blo­ge­rek modo­wych, bo te robią praw­dzi­wą furo­rę. Pro­fil Julii Kuczyń­skiej (@MAFFASHION_OFFICIAL) obser­wu­je aż 520 tysię­cy osób (to o ok. 25 tysię­cy wię­cej niż samą Anję Rubik!), Jes­si­cę Mer­ce­des (@JEMERCED) 354 tysię­cy, a Wero­ni­kę Zala­ziń­ską (blog Rasp­ber­ry and Red) – 140 tys. osób.

NapoleonCat-raport Instagram

Dane: Napo­le­on­Cat

Wśród wier­nych tro­pi­cie­li ikon bran­ży fashion znaj­du­ją się nie tyl­ko miło­śni­cy mody. Ogrom­ną popu­lar­no­ścią cie­szą się bowiem nie tyl­ko foto­gra­fie przed­sta­wia­ją­ce pro­po­zy­cje sty­li­za­cji, zesta­wy z wybie­gów czy pre­zen­ty od pro­jek­tan­tów. Sowi­cie wyna­gra­dza­ne laj­ka­mi na kon­tach modo­wych gwiazd są rów­nież este­tycz­ne zdję­cia potraw, rela­cje z podró­ży czy imprez oraz wyda­rzeń modo­wych i nie tyl­ko.

Zrzut ekranu 2015-11-18 o 09.43.52

Zrzut ekranu 2015-11-18 o 09.45.34
Zrzut ekranu 2015-11-18 o 09.44.55

Zrzut ekranu 2015-11-18 o 09.46.30
Do naj­czę­ściej korzy­sta­ją­cych z apli­ka­cji Insta­gram osób nale­żą te w prze­dzia­le wie­ko­wym 19 – 24 lata. Według danych plat­for­my inter­ne­to­wej Napo­le­on­Cat z Insta­gra­ma korzy­sta dziś w Pol­sce bli­sko 3,2 mln osób, z cze­go 60% to kobie­ty. Ta spo­łecz­no­ścio­wa plat­for­ma sta­ła się już ofi­cjal­nym źró­dłem rekla­my. Nie­ofi­cjal­ny PR pole­gał na pro­mo­wa­niu okre­ślo­nych marek odzie­żo­wych czy firm kosme­tycz­nych poprzez ludzi świa­ta mody, cie­szą­cych się dużą popu­lar­no­ścią. To pro­ste – wystar­czy ozna­czyć pod zdję­ciem pro­fi­le marek, któ­rych ubra­nia mamy wła­śnie na sobie, a cie­ka­wi inter­nau­ci od razu prze­kie­ro­wu­ją się na ich kon­ta, laj­ku­ją je i sta­ją się poten­cjal­ny­mi klien­ta­mi fir­my, choć nawet jeśli nie zde­cy­du­ją się na zaku­py, to w ich świa­do­mo­ści zaist­nia­ła już okre­ślo­na nazwa fir­my i wie­dza na temat jej asor­ty­men­tu. Ofi­cjal­nym miej­scem rekla­my Insta­gram stał się cał­kiem nie­daw­no, kie­dy to wpro­wa­dzo­no mate­ria­ły spon­so­ro­wa­ne, czy­li pro­po­zy­cje, jakie pro­fi­le war­to jesz­cze dodać do „obser­wo­wa­nych”. O tym, jak istot­na jest popu­lar­ność na Insta­gra­mie prze­ko­ny­wa­ła nas w wywia­dzie model­ka Julia Bijoch, pod­kre­śla­jąc że w obec­nych cza­sach zda­rza się nawet, że model­ki nie zosta­ją dopusz­cza­ne do udzia­łu w castin­gach, wła­śnie ze wzglę­du na zbyt małą licz­bę obser­wa­to­rów w tym spo­łecz­no­ścio­wym medium. Dzię­ki atrak­cyj­ne­mu pro­fi­lo­wi na Insta­gra­mie sta­jesz się widocz­ny w bran­ży, w któ­rej roz­po­zna­wal­ność jest w dużej mie­rze klu­czem do suk­ce­su.

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

 

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Avatar
  Related posts
  Design

  Instagram - architekt naszych czasów?

  Insta­gram to kopal­nia pomy­słów. Nie tyl­ko tych modo­wych, kuli­nar­nych czy uro­do­wych. Ostat­nio bar­dzo popu­lar­ne sta­ły się bowiem pro­fi­le przed­sta­wia­ją­ce aran­ża­cje wnętrz. Cięż­ko też nie przy­znać, że pierw­sze kro­ki w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji kie­ru­je­my obec­nie wła­śnie tam.…
  Więcej
  InnaStyl życia

  Profile na Instagramie, które codziennie dostarczą Ci dawki inspiracji

  Obec­nie ilość pro­fi­li w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przy­pra­wia o zawrót gło­wy. I cho­ciaż scrol­lo­wa­nie jest uza­leż­nia­ją­ce i pochła­nia wie­le cza­su, to gwa­ran­tu­je nam nie­mal nie­ogra­ni­czo­ny kon­takt ze świa­tem, szcze­gól­nie teraz. Są takie kon­ta, któ­re doku­men­tu­ją codzien­ne…
  Więcej
  ModaNewsroom

  #ExpressYourTaste z Coca-Cola x Local Heroes

  Jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych marek w Pol­sce – Local Hero­es  wspól­nie z mar­ką Coca-Cola stwo­rzy­ła limi­to­wa­ną linię ubrań, w myśl hasła #Expres­sY­our­Ta­ste, jako ana­lo­gii do wyra­ża­nia sie­bie poprzez swój styl.   Dla­cze­go Local Hero­es? Ich pro­jek­ty…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *