Polska branża mody na Instagramie

O tym, jak skutecznie prowadzić konto na Instagramie nie trzeba pytać dziś fachowców z branży social media, bo najlepszymi specjalistkami w tej dziedzinie są modelki, blogerki i stylistki. Choć profile polskich przedstawicielek branży modowej cieszą się nadal mniejszą popularnością niż ich koleżanek po fachu mieszkających w zachodnich stolicach mody, to i tak mają one powód do dumy. Kogo obserwują setki tysięcy followersów?

605074

Fak­tem jest, że ludz­ką natu­rę zde­cy­do­wa­nie bar­dziej cie­ka­wi kon­kret­na oso­ba niż bez­i­mien­na insty­tu­cja, za któ­rą nie wia­do­mo, kto tak napraw­dę stoi. Ta ten­den­cja spraw­dza się tak­że w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, co widać na przy­kła­dzie popu­lar­no­ści dużych firm oraz pro­fi­li pro­wa­dzo­nych przez kon­kret­ne oso­by, zna­ne nam z imie­nia i nazwi­ska. Wśród naszych rodzi­mych modo­wych insta­gra­mo­wi­czów to wła­śnie pro­fi­le pro­wa­dzo­ne przez kon­kret­ne oso­by są obser­wo­wa­ne przez znacz­nie więk­szą licz­bę użyt­kow­ni­ków Insta­gra­ma niż mar­ki modo­we, nawet te naj­bar­dziej zna­ne. Dla porów­na­nia, praw­dzi­wą gwiaz­dę wybie­gów (a teraz tak­że Insta­gra­ma) – top model­kę Anję Rubik, obser­wu­je bli­sko 494 tys. fol­lo­wer­sów, zaś naj­po­pu­lar­niej­szą mło­dzie­żo­wą pol­ską mar­kę modo­wą Local Hero­es – 146 tysię­cy (dane z listo­pa­da 2015). Na wyso­kiej pozy­cji wśród firm odzie­żo­wych utrzy­mu­ją się m.in. PLNY LALA, Deezee, Mis­be­ha­ve czy Alo­ha From Deer. Nie­ma­łą roz­po­zna­wal­ność mają pozo­sta­łe pro­fi­le o tema­ty­ce modo­wo-uro­do­wej, a wśród nich: salo­ny kosme­tycz­ne (Nail Spa Marze­na Kanc­ler­ska), pro­gra­my i kana­ły tele­wi­zyj­ne (Top Model, MTV Pol­ska) oraz cza­so­pi­sma modo­we (tu przo­du­je mie­sięcz­nik Gla­mo­ur z 60 tysią­ca­mi odbior­ców oraz ELLE – 49,6 tys.). Poza kon­tem Anji Rubik, naj­bar­dziej pożą­da­ny wśród insta­gra­mo­wych pro­fi­li mode­lek jest ten Moni­ki Jaga­ciak z 414 tysią­ca­mi fanów, choć JAC ma tak­że kil­ka kont zało­żo­nych przez swo­ich fanów. W ran­kin­gu popu­lar­no­ści nie moż­na pomi­nąć blo­ge­rek modo­wych, bo te robią praw­dzi­wą furo­rę. Pro­fil Julii Kuczyń­skiej (@MAFFASHION_OFFICIAL) obser­wu­je aż 520 tysię­cy osób (to o ok. 25 tysię­cy wię­cej niż samą Anję Rubik!), Jes­si­cę Mer­ce­des (@JEMERCED) 354 tysię­cy, a Wero­ni­kę Zala­ziń­ską (blog Rasp­ber­ry and Red) – 140 tys. osób.

NapoleonCat-raport Instagram

Dane: Napo­le­on­Cat

Wśród wier­nych tro­pi­cie­li ikon bran­ży fashion znaj­du­ją się nie tyl­ko miło­śni­cy mody. Ogrom­ną popu­lar­no­ścią cie­szą się bowiem nie tyl­ko foto­gra­fie przed­sta­wia­ją­ce pro­po­zy­cje sty­li­za­cji, zesta­wy z wybie­gów czy pre­zen­ty od pro­jek­tan­tów. Sowi­cie wyna­gra­dza­ne laj­ka­mi na kon­tach modo­wych gwiazd są rów­nież este­tycz­ne zdję­cia potraw, rela­cje z podró­ży czy imprez oraz wyda­rzeń modo­wych i nie tyl­ko.

Zrzut ekranu 2015-11-18 o 09.43.52

Zrzut ekranu 2015-11-18 o 09.45.34
Zrzut ekranu 2015-11-18 o 09.44.55

Zrzut ekranu 2015-11-18 o 09.46.30
Do naj­czę­ściej korzy­sta­ją­cych z apli­ka­cji Insta­gram osób nale­żą te w prze­dzia­le wie­ko­wym 19 – 24 lata. Według danych plat­for­my inter­ne­to­wej Napo­le­on­Cat z Insta­gra­ma korzy­sta dziś w Pol­sce bli­sko 3,2 mln osób, z cze­go 60% to kobie­ty. Ta spo­łecz­no­ścio­wa plat­for­ma sta­ła się już ofi­cjal­nym źró­dłem rekla­my. Nie­ofi­cjal­ny PR pole­gał na pro­mo­wa­niu okre­ślo­nych marek odzie­żo­wych czy firm kosme­tycz­nych poprzez ludzi świa­ta mody, cie­szą­cych się dużą popu­lar­no­ścią. To pro­ste – wystar­czy ozna­czyć pod zdję­ciem pro­fi­le marek, któ­rych ubra­nia mamy wła­śnie na sobie, a cie­ka­wi inter­nau­ci od razu prze­kie­ro­wu­ją się na ich kon­ta, laj­ku­ją je i sta­ją się poten­cjal­ny­mi klien­ta­mi fir­my, choć nawet jeśli nie zde­cy­du­ją się na zaku­py, to w ich świa­do­mo­ści zaist­nia­ła już okre­ślo­na nazwa fir­my i wie­dza na temat jej asor­ty­men­tu. Ofi­cjal­nym miej­scem rekla­my Insta­gram stał się cał­kiem nie­daw­no, kie­dy to wpro­wa­dzo­no mate­ria­ły spon­so­ro­wa­ne, czy­li pro­po­zy­cje, jakie pro­fi­le war­to jesz­cze dodać do „obser­wo­wa­nych”. O tym, jak istot­na jest popu­lar­ność na Insta­gra­mie prze­ko­ny­wa­ła nas w wywia­dzie model­ka Julia Bijoch, pod­kre­śla­jąc że w obec­nych cza­sach zda­rza się nawet, że model­ki nie zosta­ją dopusz­cza­ne do udzia­łu w castin­gach, wła­śnie ze wzglę­du na zbyt małą licz­bę obser­wa­to­rów w tym spo­łecz­no­ścio­wym medium. Dzię­ki atrak­cyj­ne­mu pro­fi­lo­wi na Insta­gra­mie sta­jesz się widocz­ny w bran­ży, w któ­rej roz­po­zna­wal­ność jest w dużej mie­rze klu­czem do suk­ce­su.

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

 
Komentarze

komen­ta­rzy