ModaNewsroom

Polska branża mody na Instagramie

O tym, jak sku­tecz­nie pro­wa­dzić kon­to na Insta­gra­mie nie trze­ba pytać dziś fachow­ców z bran­ży social media, bo naj­lep­szy­mi spe­cja­list­ka­mi w tej dzie­dzi­nie są model­ki, blo­ger­ki i sty­list­ki. Choć pro­fi­le pol­skich przed­sta­wi­cie­lek bran­ży modo­wej cie­szą się nadal mniej­szą popu­lar­no­ścią niż ich kole­ża­nek po fachu miesz­ka­ją­cych w zachod­nich sto­li­cach mody, to i tak mają one powód do dumy. Kogo obser­wu­ją set­ki tysię­cy followersów?

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja IRO Paris & Anja Rubik dostępna w Polsce

Pod koniec lip­ca br. w mediach poja­wia­ła się infor­ma­cja, że jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych fran­cu­skich marek IRO Paris zapro­si­ła do współ­pra­cy pol­ską top model­kę – Anję Rubik.

Więcej