ModaNewsroom

#ExpressYourTaste z Coca-Cola x Local Heroes

Jedna z najpopularniejszych marek w Polsce – Local Heroes  wspólnie z marką Coca-Cola stworzyła limitowaną linię ubrań, w myśl hasła #ExpressYourTaste, jako analogii do wyrażania siebie poprzez swój styl.

Coca-Cola x Local Heroes

 

Dla­cze­go Local Hero­es? Ich pro­jek­ty zawsze są nie­tu­zin­ko­we, zaska­ku­ją­ce i ory­gi­nal­ne. To dla­te­go naj­czę­ściej wybie­ra­ją je oso­by odważ­ne, któ­re lubią pod­kre­ślać swój indy­wi­du­al­ny styl. Naj­now­sza kolek­cja, podob­nie jak hasło kam­pa­nii Coca-Cola ma zachę­cać do bez­po­śred­nie­go komu­ni­ko­wa­nia swo­je­go spo­so­bu myśle­nia. 

Kolek­cja Coca-Cola x Local Hero­es skła­da się z sied­miu ele­men­tów: dwóch t‑shirtów i bluz, kurt­ki bom­ber­ki, skar­pe­tek oraz ner­ki. Wzo­ry w posta­ci dużych, inten­syw­nych pło­mie­ni nawią­zu­ją do wizji marek, któ­re nie­ustan­nie zachę­ca­ją do prze­ła­my­wa­nia barier i wyra­ża­nia wła­sne­go sty­lu. Pro­jek­ty mar­ki Local Hero­es zosta­ły zain­spi­ro­wa­ne logo­ty­pa­mi mar­ki, a całość nawią­zu­je do sty­lu z lat 90.

Pre­mie­ra kolek­cji mia­ła miej­sce w dniu 27 lute­go 2020 roku, na par­kin­gu przy ul.   Woro­ni­cza. Impre­za, dzię­ki wyjąt­ko­wej sce­no­gra­fii i muzy­ce w peł­ni odda­ła cha­rak­ter kolek­cji, pod­kre­śla­jąc waż­ne dla obu marek prze­sła­nie: #Expres­sY­our­Ta­ste. Na wyda­rze­niu nie mogło zabrak­nąć zabra­kło twa­rzy kam­pa­nii, m.in. Karo­li­ny Pisa­rek, Niko­de­ma Roz­bic­kie­go czy Smo­la­ste­go. Dobór nie jest przy­pad­ko­wy, bowiem każ­de­go z Influ­en­ce­rów łączą waż­ne dla mar­ki: świa­ty mody, fil­mu i muzy­ki. 

Wyjąt­ko­wość całe­go pro­jek­tu pod­kre­śla limi­to­wa­ny cha­rak­ter kolek­cji. Od 02 mar­ca każ­dy będzie mógł wygrać ubra­nia i akce­so­ria z naj­now­szej kolek­cji, dostęp­ne w  lote­rii kon­su­menc­kiej za pomo­cą zgło­szeń przez … Mes­sen­ge­ra Coca-Cola. Odbiór będzie moż­li­wy w pla­ców­kach  skle­pów Size­er.  

Coca-Cola x Local Heroes Coca-Cola x Local Heroes bluza Coca-Cola x Local Heroes t-shirt Coca-Cola x Local Heroes t-shirt Coca-Cola x Local Heroes bluza Coca-Cola x Local Heroes kurtka Coca-Cola x Local Heroes skarpety

Foto­graf: Łukasz Pęcak

Makeup: Kasia Bia­ły, Wilson

Fry­zu­ry: Adam Sza­ro, Michał Bielecki

Sce­no­gra­fia: Ład­ne Rze­czy / Ewe­li­na Rosła­niec / Kata­rzy­na Pielużek

Pro­duk­cja: Benia­min Onasz­kie­wicz, Luc­ky Lucia­no Pictures

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka, mate­ria­ły prasowe
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

PRZYJDŹ DO CONVERSE W ZŁOTYCH TARASACH I SPERSONALIZUJ SWOJE NOWE CHUCK’I GRAFIKAMI OD LOCAL HEROES

W nowej prze­strze­ni Conver­se w Zło­tych Tara­sach miło­śni­cy sne­aker­sów oraz mody stre­etwe­aro­wej mogą nie tyl­ko zaopa­trzyć się w ulu­bio­ne mode­le, ale też stwo­rzyć nie­po­wta­rzal­ne gra­fi­ki i umieść je na kul­to­wych syl­wet­kach. Wszyst­ko to dzię­ki specjalnej…
Więcej
Exclusive

Rozmowa z Aretą Szpurą

Zaczę­ło się od blo­ga DOING REAL STUFF SUCKS i pra­cy jako sty­list­ka. Kolej­nym przed­się­wzię­ciem i suk­ce­sem było stwo­rze­nie mar­ki LOCAL HEROES wraz z Karo­li­ną Sło­tą. Dziś bez­tro­ska, bro­kat, jed­no­roż­ce i food­porn ustę­pu­ją miej­sca mini­ma­li­zmo­wi i wraż­li­wo­ści na bez­myśl­ne eks­plo­ato­wa­nie pla­net y przez ludzi. Ta zawsze uśmiech­nię­ta, nie­zwy­kle doj­rza­ła 25-lat­ka od zawsze była trend­set­ter­ką, a poprzez swo­ją pra­cę przy­po­mi­na nam co jest w życiu waż­ne. Jest jed­ną z tych osób, dla któ­rej nie ma rze­czy nie­moż­li­wych. W pewien zimo­wy dzień spo­ty­kam się z Are­tą Szpu­rą w jej kli­ma­tycz­nym miesz­ka­niu na war­szaw­skim Moko­to­wie, roz­ma­wia­my o modzie, eko­lo­gii i snu­je­my pla­ny na przy­szłość przy her­ba­cie z nutą kardamonu.
Więcej
ModaNewsroom

Polska branża mody na Instagramie

O tym, jak sku­tecz­nie pro­wa­dzić kon­to na Insta­gra­mie nie trze­ba pytać dziś fachow­ców z bran­ży social media, bo naj­lep­szy­mi spe­cja­list­ka­mi w tej dzie­dzi­nie są model­ki, blo­ger­ki i sty­list­ki. Choć pro­fi­le pol­skich przed­sta­wi­cie­lek bran­ży modo­wej cie­szą się nadal mniej­szą popu­lar­no­ścią niż ich kole­ża­nek po fachu miesz­ka­ją­cych w zachod­nich sto­li­cach mody, to i tak mają one powód do dumy. Kogo obser­wu­ją set­ki tysię­cy followersów?
Więcej