JedzenieStyl życia

Pieczony łosoś z wiosennymi dodatkami

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i młe­ko

2

łosoś3.psd.

(2 por­cje)

 • 150 g świe­że­go łoso­sia (filet)
 • 4 ziem­nia­ki
 • pół pęcz­ka skor­zo­ne­ry
 • 2 figi
 • skór­ka i sok z cytry­ny
 • 2 ząb­ki czosn­ku
 • 2 łyż­ki masła
 • 4 łyż­ki mle­ka
 • 2 łyż­ki mio­du
 • sól, świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz, gał­ka musz­ka­to­ło­wa
 • per­ga­min
 • pół pęcz­ka posie­ka­nej natki pie­trusz­ki

Łączy­my sok i skór­kę z cytry­ny ze zmiaż­dżo­ny­mi ząb­ka­mi czosn­ku, solą i pie­przem. Mie­szan­ką tą nacie­ra­my łoso­sia prze­kro­jo­ne­go na dwa kawał­ki i odsta­wia­my na 15 minut w chłod­ne miej­sce, by ryba wchło­nę­ła sma­ki.
Skor­zo­ne­rę obie­ra­my (naj­le­piej w ręka­wicz­kach, gdyż jej sok może spo­wo­do­wać prze­bar­wie­nie dło­ni) i gotu­je­my na pół­twar­do w oso­lo­nej i posło­dzo­nej wodzie z dodat­kiem odro­bi­ny octu. Na dużym arku­szu per­ga­mi­nu (potrzeb­ne będą nam dwa) ukła­da­my po kawał­ku łoso­sia, po parę kawał­ków skor­zo­ne­ry i po jed­nej roz­kro­jo­nej fidze. Skra­pia­my mio­dem i przy­pra­wia­my. Per­ga­min szczel­nie zwi­ja­my, a pakun­ki pie­cze­my przez oko­ło 15 minut w moc­no roz­grza­nym pie­kar­ni­ku. Goto­we danie poda­je­my z ugo­to­wa­ny­mi i prze­ci­śnię­ty­mi przez pra­sę ziem­nia­ka­mi wymie­sza­ny­mi z masłem, mle­kiem, solą, pie­przem oraz gał­ką musz­ka­to­ło­wą. Posy­pu­je­my natką pie­trusz­ki.

3

1

Smacznego!
                                                                                                                                           

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skó­ra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne pre­zen­ty…
Więcej
FilmKultura

Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Roz­siądź­my…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *