JedzenieStyl życia

Pieczone figi z serem brie i miodem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bartek
Zdję­cia: Krew i mleko

figi2

  • 4 figi
  • 80 g sera brie
  • 2 łyż­ki mio­du gryczanego
  • orze­chy włoskie
  • świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz

Figi naci­na­my na czte­ry czę­ści. Do każ­dej wkła­da­my po kawał­ku sera brie, pole­wa­my mio­dem gry­cza­nym, posy­pu­je­my świe­żo zmie­lo­nym czar­nym pie­przem i zapie­ka­my w moc­no roz­grza­nym pie­kar­ni­ku, aż figi zmięk­ną, a ser zacznie się roz­pusz­czać. Goto­we posy­pu­je­my roz­drob­nio­ny­mi orze­cha­mi włoskimi.

figi1

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
Więcej
FilmKultura

Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Rozsiądźmy…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *