ModaNewsroom

NOWA KAMPANIA ZOFII CHYLAK

NOWA KAMPANIA ZOFII CHYLAK

Zdję­cia do naj­now­szej kam­pa­nii wyko­na­ła nie­sa­mo­wi­cie uta­len­to­wa­na Sonia Szó­stak.

Przed­sta­wio­ne w niej toreb­ki, wyko­na­ne z nowych skór, wła­śnie tra­fia­ją do sprze­da­ży. Wzór i tło­cze­nie skó­ry powsta­je spe­cjal­nie na zamó­wie­nie we Wło­szech. Skó­ry w odcie­niach sza­ro­ści są mato­we, mię­si­ste i lek­kie. To nowa odsło­na zna­nych już mode­li, pro­po­zy­cja na wio­snę i lato. Cha­rak­te­ry­stycz­ny wzór, któ­ry poja­wia się we wszyst­kich akce­so­riach, ide­al­nie spraw­dzi się jako dopeł­nie­nie stro­ju, będąc powie­wem świe­żo­ści.

Rów­nież stro­na inter­ne­to­wa pro­jek­tant­ki zyska­ła nową odsło­nę:  chylak.com Poni­żej nasi fawo­ry­ci z nowej kolek­cji Zofii Chy­lak:

Bez tytułu

Zdję­cia: Sonia Szó­stak / AFPHOTO
Sty­li­za­cja: Zuzan­na Kuczyń­ska
Make-up / wło­sy: Ane­ta Kostrze­wa / I Like Pho­to
Model­ka: Mag­da Kle­bań­ska / D’VISION

NOWA KAMPANIA ZOFII CHYLAK NOWA KAMPANIA ZOFII CHYLAK NOWA KAMPANIA ZOFII CHYLAK Print Print Print Print Print Print Print

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

Top 5 polskich marek modowych dla miłośniczek minimalizmu

Jesteś wier­na zasa­dzie „mniej zna­czy wię­cej” ? Zamiast sza­leć na wyprze­da­żach i przy­no­sić do domu kolej­ne nie­po­trzeb­ne ubra­nia wolisz zain­we­sto­wać w ponad­cza­so­wy design oraz świet­ną jakość? Redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła ran­king pię­ciu pol­skich marek modo­wych, któ­re…
Więcej
ModaMust have

Torby KARA by Sarah Law

Jeśli w swo­jej gar­de­ro­bie nie masz ani jed­nej toreb­ki KARA, naj­wyż­szy czas ją uzu­peł­nić. KARA to nowo­jor­ska mar­ka toreb powsta­ła w 2013 roku dzię­ki Sarah Law, ame­ry­kań­sko-chiń­skiej pro­jek­tant­ce a zara­zem przed­się­bior­cy z Hong Kon­gu. Sarah…
Więcej
ModaNewsroom

TOP 10 hitów z letnich wyprzedaży

Nad­szedł wła­śnie naj­bar­dziej ocze­ki­wa­ny przez wszyst­kich miło­śni­ków mody moment w roku. Wiel­kie wyprze­da­żo­we sza­leń­stwo czas zacząć! Od ilo­ści ubrań i prze­cen, któ­re ser­wu­ją Nam naj­więk­sze mar­ki, moż­na dostać praw­dzi­we­go zawro­tu gło­wy. W co war­to zain­we­sto­wać, by po powro­cie ze skle­pu do domu nie żało­wać swo­ich zaku­po­wych wybo­rów? Pod­po­wia­da­my w Naszym arty­ku­le!
Więcej