NOWA KAMPANIA ZOFII CHYLAK

Zofia Chylak zdążyła przyzwyczaić nas do kampanii zdjęciowych, które trzymają światowy poziom. Projektantka po raz kolejny nie zawodzi, wypuszczając piękną kampanię zdjęciową, prezentującą kultowe już torebki w nowej wiosenno-letniej odsłonie.

NOWA KAMPANIA ZOFII CHYLAK

Zdję­cia do naj­now­szej kam­pa­nii wyko­na­ła nie­sa­mo­wi­cie uta­len­to­wa­na Sonia Szó­stak.

Przed­sta­wio­ne w niej toreb­ki, wyko­na­ne z nowych skór, wła­śnie tra­fia­ją do sprze­da­ży. Wzór i tło­cze­nie skó­ry powsta­je spe­cjal­nie na zamó­wie­nie we Wło­szech. Skó­ry w odcie­niach sza­ro­ści są mato­we, mię­si­ste i lek­kie. To nowa odsło­na zna­nych już mode­li, pro­po­zy­cja na wio­snę i lato. Cha­rak­te­ry­stycz­ny wzór, któ­ry poja­wia się we wszyst­kich akce­so­riach, ide­al­nie spraw­dzi się jako dopeł­nie­nie stro­ju, będąc powie­wem świe­żo­ści.

Rów­nież stro­na inter­ne­to­wa pro­jek­tant­ki zyska­ła nową odsło­nę:  chylak.com Poni­żej nasi fawo­ry­ci z nowej kolek­cji Zofii Chy­lak:

Bez tytułu

Zdję­cia: Sonia Szó­stak / AFPHOTO
Sty­li­za­cja: Zuzan­na Kuczyń­ska
Make-up / wło­sy: Ane­ta Kostrze­wa / I Like Pho­to
Model­ka: Mag­da Kle­bań­ska / D’VISION

NOWA KAMPANIA ZOFII CHYLAK NOWA KAMPANIA ZOFII CHYLAK NOWA KAMPANIA ZOFII CHYLAK Print Print Print Print Print Print Print

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy