NOWA KAMPANIA ZOFII CHYLAK

Zofia Chy­lak zdą­ży­ła przy­zwy­cza­ić nas do kam­pa­nii zdję­cio­wych, któ­re trzy­ma­ją świa­to­wy poziom. Pro­jek­tant­ka po raz kolej­ny nie zawo­dzi, wypusz­cza­jąc pięk­ną kam­pa­nię zdję­cio­wą, pre­zen­tu­ją­cą kul­to­we już toreb­ki w nowej wio­sen­no-let­niej odsło­nie.

Frędzle w roli głównej – kampania Badura SS16

W swo­jej wio­sen­no-let­niej dam­skiej kolek­cji BADURA sta­wia na mod­ny detal – frędz­le. Zesta­wie­nie tej cie­ka­wej ozdo­by, zapo­ży­czo­nej ze sty­lu boho, z mięk­kim zamszem i kasz­mi­ro­wą skó­rą w sto­no­wa­nych, ale i soczy­stych odcie­niach to pro­po­zy­cja mar­ki na sezon wiosna/lato 2016.

Wiosenne trendy makijażowe z marką INGRID i Butterfly

Wio­sen­ny maki­jaż powi­nien odda­wać kobie­cą tęsk­no­tę za deli­kat­no­ścią i sub­tel­no­ścią tej pory roku. Kie­dy kwia­ty budzą się do życia i znie­wa­la­ją swo­ją feerią barw, każ­da z nas powin­na czer­pać inspi­ra­cję z deli­kat­nych roz­kwi­ta­ją­cych pąków róży, domi­nu­ją­cych iry­sów i deli­kat­nych prze­bi­śnie­gów.

Jeansy na wiosnę

Wszyst­kie kocha­my jean­sy. Są wygod­ne, uni­wer­sal­ne – pasu­ją nie­mal­że do wszyst­kie­go… no i przede wszyst­kim są ponad­cza­so­we. Na pew­no nie jed­na z Was ma jesz­cze…

WYBIERAMY IDEALNY PODKŁAD NA WIOSNĘ Z COLOR PROFILE!

Nade­szła wio­sna – czas na zmia­ny! Pierw­sze pro­mie­nie słoń­ca to impuls nie tyl­ko 
do poszu­ki­wa­nia wio­sen­nych tren­dów w ubio­rze, ale też w maki­ja­żu i kosme­ty­kach. Cięż­kie pod­kła­dy tra­fia­ją do szu­fla­dy, trium­fu­ją lek­kie prze­pusz­cza­ją­ce świa­tło flu­idy. Mistrzy­ni Maki­ja­żu Sepho­ra pod­po­wia­da dla­cze­go war­to zmie­nić i czym się kie­ro­wać 
w wybo­rze wio­sen­no-let­nich pod­kła­dów.

Wiosenne zapachy

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: sephora.pl, douglas.pl, pinterest.com Nic nie popra­wi bar­dziej humo­ru niż owo­co­wo-kwia­to­we nuty zamknię­te w pięk­nych, wio­sen­nych fla­ko­nach.   Marc Jacobs po raz kolej­ny…